ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 ลักษณะการปรับตัวของเกษตรกรทางการประกอบอาชีพ / ไชยวัฒน์ ยาคำ / 2543 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เชียงใหม่
อาชีพ
การปรับตัว
882 ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนพระหฤหัย เชียงใหม่ / วสุรัต ธุวดาราตระกูล / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระหฤทัย
การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
883 ลักษณะของดินกับความหลากหลายของชนิดป่าบริเวณสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ จุตรงค์ ละออพันธ์สกุล / จตุรงค์ ละออพันธ์สกุล / 2543 /Full Text
Subject
ดิน -- เชียงใหม่
ป่าไม้และการป่าไม้ -- เชียงใหม่
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
884 ลักษณะงานวิจัยที่ต้องการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอเพื่อพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือ / จักรพงศ์ ทองนอก / 2543 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
885 ลักษณะเฉพาะของโปรติเอสที่ขับออกมาโดยเทอร์โมฟิลิคแบคทีเรียสายพันธุ์เอฟ 13 / ไพฑูรย์ อบเชย / 2543 /Full Text
Subject
โปรติเอส
เทอร์โมฟิลิคแบคทีเรีย
886 ลักษณะทางสังคมและจิตวิทยาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ภาวิณี พิเคราะห์งาน / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. -- นักศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา
นักศึกษา -- แง่จิตวิทยา -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- แง่สังคม -- เชียงใหม่
887 ลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ / ปิยพร รองพล / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอภักดีชุมพล
ผู้บริหารโรงเรียน -- ชัยภูมิ. อำเภอภักดีชุมพล
888 โลกทัศน์ทางการเมืองของศิลปินเพื่อชีวิตในสังคมไทย / อนุชา ชาติรักษา / 2543 /Full Text
Subject
เพลงเพื่อชีวิต
ศิลปิน -- กิจกรรมทางการเมือง
889 วงจรกรองกำลังแอกทีฟสำหรับระบบไฟฟ้าแบบสามเฟสสี่สายโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม / จักรเพชร มัทราช / 2543 /Full Text
Subject
วงจรไฟฟ้า
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
ไฟฟ้า
890 วัฒนธรรมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้านมณีพฤกษ์ จังหวัดน่าน / โชคชัย สินศุภรัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
ม้ง -- กิจกรรมทางการเมือง -- ตาก
ชาวเขา -- กิจกรรมทางการเมือง -- ตาก
ม้ง -- ตาก
891 วัฒนธรรมทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏลำปางและวิทยาลัยเทคนิคลำปาง / วนิดา ปะพบบุญ / 2543 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏลำปาง -- นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง -- นักศึกษา
นักศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง -- ลำปาง
892 วัฒนธรรมองค์การของสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นิภาวรรณ์ ศรีโลฟุ้ง / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
วัฒนธรรมองค์การ -- เชียงใหม่
893 วิเคราะห์บทบาทการเป็นผู้นำทางการเมืองของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร / เชิงชัช สุภาศรี / 2543 /Full Text
Subject
ทักษิณ ชินวัตร, 2492-
ผู้นำทางการเมือง -- ไทย
894 วิถีการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของชาวบ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / สุธิดา ไชยซาววงษ์ / 2543 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง
ชุมชน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
บ้านโรงวัว (เชียงใหม่)
895 วิถีการตลาดของผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ / จิตรลดา ไชยเลิศ / 2543 /Full Text
Subject
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -- เชียงใหม่
ผลิตผลเกษตร -- เชียงใหม่
896 วิธีการพยากรณ์การจัดเก็บภาษีเงินได้ของประเทศไทย / พิมประภา วรรณเนตร / 2543 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์เส้นโยง
ภาษีเงินได้ -- ไทย
897 วิสัยทัศน์ของบุคคลชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในทศวรรษหน้า สมพร แรกชำนาญ / สมพร แรกชำนาญ / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- การบริหาร
ผู้นำ -- ทัศนคติ
ข้าราชการส่วนจังหวัด -- ทัศนคติ
898 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาการเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / สุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา / 2543 /Full Text
Subject
การพัฒนาการเกษตร -- ลำพูน
องค์การบริหารส่วนตำบล
899 เวลาที่ใช้และความพึงพอใจในการรับบริการแผนกผู้ป่วยนอกของผู้รับบริการโรงพยาบาลลานนา / เพชรา จอมงาม / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลานนา
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Consumer, satisfaction
900 ศักยภาพการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยประชาชนมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / บัลลังก์ วิเศษศรี / 2543 /Full Text
Subject
สวนสาธารณะ -- เชียงใหม่
สวนสาธารณะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49