ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 ระบบการจัดการอาชีพค้าขายในกาดงัวทุ่งฟ้าบด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / วชิรา เครือคำอ้าย / 2543 /Full Text
Subject
ตลาด -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การจัดการตลาด -- เชียงใหม่
กาดงัวทุ่งฟ้าบด (เชียงใหม่)
862 ระบบการแพทย์ทางเลือกในชุมชน / พัทยา นีละภมร / 2543 /Full Text
Subject
การแพทย์ทางเลือก -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
ชุมชน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
แพทย์แผนโบราณ
มานุษยวิทยาการแพทย์
863 ระบบการอ่านผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผ่านเว็บเพจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นรินทร์ เงินอ้น / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -- ฐานข้อมูล
เว็บไซต์
อินเตอร์เน็ต
การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ
864 ระบบคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในชุมชน / เนาวรัตน์ นามวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
ความเชื่อ
ชุมชน -- เวียงแก่น (เชียงราย)
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
865 ระบบบริการกำหนดนัดหมายทางวิทยุติดตามตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ปรมินทร์ จันทเสนา / 2543 /Full Text
Subject
วิทยุติดตามตัว
ทีซีพี/ไอที (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
866 ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 ในงานวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินอากาศ / วันเพ็ญ นิยมสิริ / 2543 /Full Text
Subject
ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
ไอเอสโอ 9002
ระบบสื่อสารข้อมูล
867 ระบบและวิธีบัญชีต้นทุนฟาร์มสุกรในจังหวัดเชียงใหม่ / ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์ / 2543 /Full Text
Subject
ฟาร์มสุกร -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
สุกร -- เชียงใหม่ -- ต้นทุนการผลิต
868 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด / อรอุษา พงศ์พันธุ์ภักดี / 2543 /Full Text
Subject
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบัญชี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- การบัญชี
869 ระบบสารสนเทศบุคลากรของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / ราตรี คำโมง / 2543 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ -- ฐานข้อมูล
บุคลากร -- ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
870 ระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดอุตรดิตถ์ / เสรี นพรัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- อุตรดิตถ์
ระบาดวิทยา
871 ริงภายใต้เงื่อนไขแอนไนฮิเลเตอร์ / นันทนัช นันทพงษ์ / 2543 /Full Text
Subject
ริงส์ (พีชคณิต)
872 รูปแบบการจัดการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่ / ทองสุข ไชยแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
นักโทษ -- เชียงใหม่ -- การฝึกอบรม
การฝึกอาชีพ -- เชียงใหม่
873 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชุมชนชาวเขา / พิทยา พิณสาร / 2543 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- แม่สรวย (เชียงราย) -- ภาวะสังคม
บ้านพญากอง (เชียงราย)
874 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / ภาวิณี โพธิ์มั่น / 2543 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
การปกครองท้องถิ่น -- หางดง (เชียงใหม่)
การเมือง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- หางดง (เชียงใหม่)
875 รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน / วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
ทันตสุขภาพ -- เชียงใหม่
เด็กหูหนวก -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
876 รูปแบบการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคณะวิชาโยธาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / ฉัตรชัย เลาวกุล / 2543 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ. คณะวิชาโยธา -- นักศึกษา
การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่
877 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่มีผลต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ปาริชาติ สุขเกษม / 2543 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
เด็ก -- การดูแล
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ระยอง
ผู้ปกครองกับเด็ก
878 รูปแบบในการจัดการมูลฝอยร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / อภิวัฒน์ คุณารักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
การจัดการของเสีย -- ลำปาง
ขยะ -- ลำปาง
879 แรงเสียดทานผิวของเสาเข็มตอกในดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ / ชานนท์ ณ นคร / 2543 /Full Text
Subject
เสาเข็ม
ดินเหนียว -- เชียงใหม่
880 ลวดลายการทอผ้าซิ่นตีนจกอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / ทรงพล ศิวานนท์ / 2543 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- ลับแล (อุตรดิตถ์)
ลายผ้า
ผ้าซิ่น


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49