ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 พฤติกรรมภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและผลิตภาพในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนเขต 10 / จีระพร แดนเขตต์ / 2543 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ) -- พฤติกรรม
ภาวะผู้นำ
Dissertations, academic -- nursing
842 พฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ที่เรียนรายวิชา 20001301 สังคมศึกษา 1 โดยการสอนแบบซินดิเคท / มนต์รวี นันต๊ะเสน / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน -- นักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- ลำพูน
นักศึกษา -- ลำพูน -- พฤติกรรม
843 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ปิยะรัตน์ ใจโต / 2543 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
บริษัท -- เชียงใหม่
844 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหัวหน้าครอบครัวในอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร / ชัยณรงค์ สังข์จ่าง / 2543 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
ครอบครัว -- บางมูลนาก (พิจิตร)
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
Family
845 พฤติกรรมสุขภาพของสตรีที่รับงานมาทำที่บ้าน สุกาญฎา กลิ่นถือศีล / สุกาญฎา กลิ่นถือศิล / 2543 /Full Text
Subject
สตรี -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Women
846 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยแห่งชาติกำแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / แพงเพชร เพชรวิไชย์ / 2543 /Full Text
Subject
เพศ -- ความเสี่ยง
นักศึกษา -- ลาว
Sex
Students -- Laos
847 พัฒนาการเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย / ไพบูลย์ เธียรธัญญกิจ / 2543 /Full Text
Subject
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
848 พัฒนาการของหมอลำในเมืองอุบลราชธานี / พรสรวง เถาว์ทวี / 2543 /Full Text
Subject
หมอลำ -- อุบลราชธานี -- ประวัติ
849 ภาพลักษณ์ ผู้หญิงเหนือ ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 / ภักดีกุล รัตนา / 2543 /Full Text
Subject
สตรี -- ไทย (ภาคเหนือ)
850 ภาระของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี / ไพรินทร์ กันทนะ / 2543 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
Dissertations,academic -- nursing
HIV infections
Caregivers
851 ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ / ปริศนา อัตถาผล / 2543 /Full Text
Subject
ลิ้นหัวใจ -- ศัลยกรรม
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Quality of life
Heart diseases
852 ภาวะผู้นำของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ลักขณา ฤาชา / 2543 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- สารภี (เชียงใหม่)
ภาวะผู้นำ
853 ภาวะผู้นำเชิงปริวรรต ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8 / จิราภรณ์ สุภิสิงห์ / 2543 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ภาวะผู้นำ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
854 ภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ / นงคราญ อุดมพันธ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
จิตวิทยาเด็ก -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- สุขภาพจิต -- เชียงใหม่
855 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วิชิต เนติวิวัฒน์ / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- พฤติกรรม
นักศึกษา -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
856 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฟ้าฮ่าม / ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง / 2543 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่
ชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- เชียงใหม่
857 ภูมิปัญญาชาวบ้านในพิธีกรรมของชุมชนกะเหรี่ยง / จักรพันธ์ เพียรพนัสสัก / 2543 /Full Text
Subject
กะเหรี่ยง -- พิธีกรรม
กะเหรี่ยง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
กะเหรี่ยง -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
858 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำประมงเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง / มนัสศิริ ลูกรักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
ประมง -- ตรัง. อำเภอสิเกา
การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล -- สิเกา (ตรัง)
นิเวศวิทยาชายฝั่ง -- สิเกา (ตรัง)
บ้านแหลมขาม (ตรัง)
859 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพึ่งตนเอง : ศึกษากรณีเงื่อนไขความสำเร็จของมูลนิธีศึกษาพัฒนาชนบท (ศพช.) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / มิ่งภพ ศรีชะบา / 2543 /Full Text
Subject
การพัฒนาชนบท -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การพึ่งตนเอง
860 ระดับสารกำจัดแมลงตกค้างในพืชผักที่วางจำหน่ายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / โอฬาร รัศมี / 2543 /Full Text
Subject
ยาฆ่าแมลง
ผัก -- เชียงใหม่
ผักกางมุ้ง
ผักอนามัย
ผักอินทรีย์
Pesticide residues -- Chiang Mai
Vegetables -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Public Health


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49