ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 พฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมสุขภาพของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / อภิเดช ปิยพิพัฒนมงคล / 2543 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
อาหารเสริม -- การจัดซื้อ
822 พฤติกรรมการดูแลของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยหอผู้ป่วยพิเศษ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุภาณี จิตโรภาส / 2543 /Full Text
Subject
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Nursing care
Patients
823 พฤติกรรมการดูแลตนเองและความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ / แววดาว ทวีชัย / 2543 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
ข้อเข่า -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Osteoarthritis, knee
Aged
824 พฤติกรรมการบริโภคก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และลำปาง / พรพรรณ ไชยทิพย์ / 2543 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย (ภาคเหนือ)
พนักงานธนาคาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- ไทย (ภาคเหนือ)
825 พฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุภาวดี ประชากูล / 2543 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ครัวเรือน -- เชียงใหม่
น้ำดื่ม -- เชียงใหม่
826 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากระบบขายตรงในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / สัญญา เทพสิงห์ / 2543 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
อาหารเสริม
การขายตรง -- ลำปาง
การตลาดโดยตรง
827 พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / กำจรเดช พรหมสวัสดิ์ / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง
ผู้บริหารโรงเรียน -- ฝาง (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
828 พฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านมือสองในจังหวัดเชียงใหม่ / ชัยยุทธ สุวรรณมาลัย / 2543 /Full Text
Subject
บ้าน -- การจัดซื้อ
ที่อยู่อาศัย -- การจัดซื้อ
ที่อยู่อาศัย -- การตลาด -- เชียงใหม่
ครัวเรือน -- เชียงใหม่ -- รายได้
829 พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในปี 2543 ของ ประชาชนในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / อนันต์ ชัยสา / 2543 /Full Text
Subject
วุฒิสมาชิก -- การเลือกตั้ง -- สันทราย (เชียงใหม่)
การเลือกตั้ง -- สันทราย (เชียงใหม่)
830 พฤติกรรมการสอนแนวคิดประชาธิปไตยของครูผู้สอนสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นัยน์ปพร เพิ่มฉลาด / 2543 /Full Text
Subject
ครูสังคมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ประชาธิปไตย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอน
831 พฤติกรรมการออกกำลังกายและอุปสรรคต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร / มัทนา อินทร์แพง / 2543 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ -- กำแพงเพชร -- พฤติกรรม
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- กำแพงเพชร
Dissertations, academic -- nursing
Exercise -- in old age
832 พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / พนม กิติวัง / 2543 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
833 พฤติกรรมของนักลงทุนในการเลือกโบรกเกอร์และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องค้าจังหวัดเชียงใหม่ / เพียงใจ สุยะดุก / 2543 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น -- เชียงใหม่
การลงทุน -- เชียงใหม่
834 พฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / ศรัญญา วงศ์แปง / 2543 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สินค้า -- การจัดซื้อ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต -- เชียงใหม่
835 พฤติกรรมของผู้ทำประกันภัยรถยนต์โดยสมัครใจ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ขวัญชัย กิตติไพศาลกุล / 2543 /Full Text
Subject
ประกันรถยนต์ -- เชียงใหม่
ประกันภัย -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
836 พฤติกรรมของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในการเลือกใช้บริษัทที่ปรึกษาทางด้านบัญชี / ปิยลักษณ์ หลีสิน / 2543 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่ -- การบัญชี
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
837 พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารก / สายชล บุญวิสุทธานนท์ / 2543 /Full Text
Subject
บุตร -- การดูแล -- พิษณุโลก
ทารก -- การดูแล -- พิษณุโลก
มารดาและเด็ก -- พิษณุโลก
Dissertations, academic -- nursing
Mothers
Child development
838 พฤติกรรมทางความร้อนของเทอร์โมไซฟอนแบบเอชดีพีอี / กฤษฎากร บุดดาจันทร์ / 2543 /Full Text
Subject
เทอร์โมไซฟอน
ความร้อน
839 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการหลังการขายของร้านคอมพิวเตอร์ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / สุเชฎฐ์ ศิริวิวัฒนากุล / 2543 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
คอมพิวเตอร์ -- การตลาด -- ลำปาง
บริการลูกค้า -- ลำปาง
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ -- บริการลูกค้า
840 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / สมจิต จันทร์เที่ยง / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง
ผู้บริหารโรงเรียน -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
ภาวะผู้นำ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49