ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 ผลของสารเคมีต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของดอกว่านนางคุ้มและกระเจียว / กาญจนา สุทธิกุล / 2543 /Full Text
Subject
ว่านนางคุ้ม -- การเก็บเกี่ยว
กระเจียว -- การเก็บเกี่ยว
สารเคมี
802 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคใบจุดออลเทอนาเรียของกะหล่ำปลี / สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ / 2543 /Full Text
Subject
กะหล่ำปลี -- โรคและศัตรูพืช -- เชียงใหม่
โรคพืช -- การป้องกันและควบคุม
โรคใบจุดออลเทอนาเรีย
สารสกัดจากพืช
803 ผลของแสงและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด ต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ฟีนิลอลานีน แอมโมเนีย-ไลเอส และการพัฒนาสีแดงในเปลือกผลมะม่วงพันธุ์เคนท์ / วารุณี วงค์ชมภู / 2543 /Full Text
Subject
แสง
พืช -- ผลกระทบจากแสง
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
เอนไซม์ฟีนิลอลานีนแอมโมเนีย-ไลเอส
มะม่วง -- พันธุ์เคนท์
804 ผลของอิเล็กโทรไลต์ที่มีต่อการจับก้อนของโปรตีนในน้ำนมถั่วเหลือง / เพ็ญศรี เพ็ญธิสาร / 2543 /Full Text
Subject
อิเล็กโทรไลต์
น้ำนมถั่วเหลือง
โปรตีน
805 ผลของอุณหภูมิแคลไซน์และปริมาณของสารเจือต่อโครงสร้างผลึกของผงแบเรียมติตาเนตที่เตรียมโดยวิธีออกซาเลต / สามารถ คงทวีเลิศ / 2543 /Full Text
Subject
ผลึก
แบเรียมไททาเนต
806 ผลของอุณหภูมิและแสงต่อการเจริญเติบโตและการสลายตัวของเห็ดโคนน้อย / นิฤมล ลิมปิโชติพงษ์ / 2543 /Full Text
Subject
เห็ดโคนน้อย
อุณหภูมิ
แสง
เห็ดโคนน้อย -- การเจริญเติบโต
807 ผลตอบแทนทางสังคมของการแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / ชัยวัฒน์ ศรีเจริญ / 2543 /Full Text
Subject
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย -- การบริหาร
โทรศัพท์ -- ต้นทุนการผลิต
โทรศัพท์ -- ค่าใช้จ่าย
808 ผลตอบแทนทางสังคมของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอแม่แจ๋ม จังหวัดเชียงใหม่ / สรศักดิ์ เครือไทย / 2543 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่) -- การผลิต
ข้าวโพด -- การผลิต -- อัตราผลตอบแทน
809 ผลทางคลินิกของการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกที่ได้รับยา warfarin ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / สุภารัตน์ เบี้ยวบรรจง / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เภสัชกรรม
เภสัชกรรมของโรงพยาบาล
Pharmaceutical care
Hospitals -- Outpatient services
810 ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้เทคโนโลยีสะอาด / เจริญชัย แย้มแขไข / 2543 /Full Text
Subject
บริษัทชวี่ เฉวียน ฟูดส์
เทคโนโลยีสะอาด
811 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนตามแนวกิจกรรม เอส ที เอ ดี / อภิญญา ภัทราธรรมรักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิรวิทย์
กลุ่มสัมพันธ์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เชียงใหม่
มนุษยสัมพันธ์
812 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้เกมและการ์ตูนเรื่องประกอบการสอนตามคู่มือครู / วันเพ็ญ พวงมะลิ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เกม
การ์ตูน
813 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยเน้นกิจกรรมการพัฒนาสมองซีกขวา / นันทยา วงค์ชัย / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- สันทราย (เชียงใหม่)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- สันทราย (เชียงใหม่)
กิจกรรมการเรียนการสอน -- สันทราย (เชียงใหม่)
814 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทยและปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีร่วมแรงร่วมใจ อัญธิฌา มีวรรณ / อัญธิฌา มีวรรณ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนไชยปราการ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเรียน -- การรวมกลุ่ม
815 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวถิ่นและชาวลัะในเขตตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน / ทัศนีเวศ ยะโส / 2543 /Full Text
Subject
พฤกษศาสตร์ -- บ่อเกลือ (น่าน)
ลัวะ -- บ่อเกลือ (น่าน)
816 พฤติกรรมการแก้ปัญหาความเครียดของนักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นลินี กิจบัญชา / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษา
ความเครียด (จิตวิทยา)
การแก้ปัญหา
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
817 พฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดพะเยา / กุหลาบ แผ่นทอง / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพะเยา -- การกำจัดของเสีย
ขยะติดเชื้อ -- พะเยา
การกำจัดขยะ -- พะเยา
818 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสงขลา / นุชนารถ แสงเสน่ห์ / 2543 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์สีเขียว
การจัดซื้อ
สงขลา -- ประชากร
819 พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นิติกร ด่านภาคภูมิ / 2543 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สลากกินแบ่ง -- เชียงใหม่
สลากกินแบ่ง -- การจัดซื้อ
820 พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินของลูกค้าธนาคารออมสินในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ / กนกวรรณ เมืองอินทร์ / 2543 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
สลากออมสิน -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49