ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 ผลของการฝึกสมาธิและจินตนาการตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนวัยเรียน / นันทกา ทวีปกุล / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนอรุโณทัย
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- ลำปาง -- พฤติกรรม
สมาธิ
ความคิดสร้างสรรค์ -- ลำปาง
782 ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการฟื้นสภาพในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก / วันวิสาข์ ชูจิตร / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ทรวงอกบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
ทรวงอกบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- ลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
783 ผลของการฟังเสียงดนตรีที่มีต่อระดับสติปัญญาและความสามารถทางด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล / วีรวรรณ สุกิน / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนวรานุกุล
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
ดนตรี -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่
นักเรียน -- แง่จิตวิทยา
ปัญญา
ความสามารถ
784 ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีการจัดกลุ่มต่างกันตามระดับความสามารถทางการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน / กิตตินันท์ หอมฟุ้ง / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
785 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะ / รัตนา อยู่เปลา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความวิตกกังวล -- เชียงใหม่
ศีรษะบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Craniocerebral trauma
786 ผลของการเสริมแรงด้วยเบี้ยเศรษฐกิจต่อพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่ / สุนารี ขัตตะนัน / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
787 ผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับและความรู้ต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันของพยาบาล / จริยา พันธุ์วิทยากูล / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
พยาบาล -- กำแพงเพชร -- พฤติกรรม
การป้องกันตัว
Dissertations, academic -- nursing
Feedback
Universal precautions
788 ผลของการให้ความรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อความรู้และการปฏิบัติในเรื่องการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ของบุคลากร โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน / พัฒนาการ ชำนาญยา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนาน้อย
การทำไร้เชื้อ
การทำลายเชื้อ -- น่าน
Dissertations, academic -- nursing
Disinfection
Sterilization
789 ผลของกิจกรรมกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการแก้ปัญหาการตัดสินใจและการปฏิเสธ ของวัยรุ่นชายที่เสพยาบ้าและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ / อัญชลี ดำรงไชย / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
คนติดยาเสพติด -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนติดยาเสพติด -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
790 ผลของความเข้มข้นฟีนอลและพีเอชต่อการดูดติดฟีนอลด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดจากกะลามะพร้าวและจากถ่านหิน / สิทธิชัย พิมลศรี / 2543 /Full Text
Subject
น้ำเสีย
ฟีนอลส์
คาร์บอนกัมมันต์
กะลามะพร้าว -- ไทย (ภาคเหนือ)
ถ่านหิน -- ไทย (ภาคเหนือ)
791 ผลของความชื้นในดินต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพเส้นใยของสายพันธุ์ปอสา / ยุทธศักดิ์ ศรีสมบูรณ์ / 2543 /Full Text
Subject
ปอสา -- เชียงใหม่ -- ความชื้น
ปอสา -- เชียงใหม่ -- การเจริญเติบโต
792 ผลของชั้นความหนาและขนาดของผลลำไยต่อคุณภาพหลังการอบแบบทั้งผล / อุมาพร สีวิลัย / 2543 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
ลำไย -- เชียงใหม่
ลำไย -- ลำพูน
ความหนา
793 ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และจุลธาตุต่อคุณภาพและผลผลิตของส้มเขียวหวานในดินชุดบ้านจ้อง / วีระ วรปิติรังสี / 2543 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- ดิน
ส้มเขียวหวาน -- ปุ๋ย
ปุ๋ยไนโตรเจน
ปุ๋ยฟอสเฟต
794 ผลของไนโตรเจนในรูปไนเตรทและแอมโมเนียมต่อการออกดอกของลิ้นจี่ / อาภรณ์ อรุณศิริโชค / 2543 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- ปุ๋ย
ปุ๋ยไนโตรเจน
ไนเตรท
แอมโมเนียม
ลิ้นจี่ -- พันธุ์จักรพรรดิ
795 ผลของโปแตสเซียมต่อคุณภาพของฝรั่ง / นิภาพร สอนสุด / 2543 /Full Text
Subject
ฝรั่ง -- ปุ๋ย
ปุ๋ยโปแตสเซียม
ฝรั่ง -- เชียงใหม่
796 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองต่ออาการปวดและภาวะจำกัด ความสามารถของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง / ดรุณี เสมอรัตนะชาติ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Pain
Low back pain
797 ผลของโปรแกรมทันตกรรมป้องกันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทันตสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภองาว จังหวัดลำปาง / กฤษริยะ จิตวิศรุตกุล / 2543 /Full Text
Subject
ทันตสุขภาพ -- งาว (ลำปาง)
ทันตกรรม -- งาว (ลำปาง)
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- งาว (ลำปาง) -- พฤติกรรม
798 ผลของพันธุ์ ตำแหน่ง และอายุของต้นตอกลาง ต่อการต่อกิ่งของยอดพันธุ์มะม่วงแก้ว / วัลลภ จันทร์งาม / 2543 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์แก้ว -- เชียงใหม่
มะม่วง -- พันธุ์
มะม่วง -- การขยายพันธุ์
799 ผลของยูวีและเอ็นทีจีต่อการผลิตกรดแลคติคของแบคทีเรียแลคติคโดยใช้แป้งเป็นสับสเตรท / ธัญธิกา เพ็ญหทัยกุล / 2543 /Full Text
Subject
แบคทีเรียกรดแล็กติก
กรดแล็กติก
800 ผลของแลนเนท ทามารอน และฟูราดาน ต่อดีเอ็นเอของมนุษย์โดยวิธีประเมินความผิดปกติของโครโมโซมและโคเมทแอสเสย์ / ชนิพร ปวนอินตา / 2543 /Full Text
Subject
ดีเอ็นเอ
โครโมโซม
ยาฆ่าแมลง -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- Anatomy
Chromosome, abnormalities
Caranogens
Insecticides


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49