ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สุกัญญา เวียงคำ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนม่วงสามปี
กลุ่มสัมพันธ์
ประชาธิปไตย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กิจกรรมของนักเรียน -- ลี้ (ลำพูน)
62 การใช้กิจกรรมการเลือกเนื้อหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สุกัญญา ลีรพันธุ์ / 2543 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
63 การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ / สิริพร ใจแพทย์ / 2543 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- การบัญชี -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- การบัญชี
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
64 การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 10 (เชียงใหม่) รุจเรข นทีนันท์ ณ ลำปาง / รุจิเรข นทีนันทน์ ณ ลำปาง / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 10 (เชียงใหม่)
สหกรณ์การเกษตร -- การบัญชี
สหกรณ์การเกษตร -- การบริหาร
65 การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ในการแนะนำลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ / เบญจวรรณ หล่อตระกูลงาม / 2543 /Full Text
Subject
บริษัทหลักทรัพย์ -- การบัญชี -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน -- เชียงใหม่
การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่ -- การบัญชี
66 การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมของธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ / ศรีเพ็ญ วงษ์เขียว / 2543 /Full Text
Subject
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- การบัญชี -- เชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- การตลาด -- เชียงใหม่
การควบคุมสินค้าขาออก -- การบัญชี -- เชียงใหม่
67 การใช้ขี้เถ้าลอยแม่เมาะในการผลิตคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก / กำจัด โกฎิปภา / 2543 /Full Text
Subject
คอนกรีตบล็อก -- การผลิต
ขี้เถ้าลอย
กำลังวัสดุ
คอนกรีตผสมขี้เถ้าลอย
68 การใช้ไขมันและเลซิทินในอาหารลูกสุกรหลังหย่านม / สุกิจ ติดชัย / 2543 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
ไขมัน
เลซิติน
69 การใช้ความหลากหลายของนกในการกำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / กัมพล สุขุมาลินท์ / 2543 /Full Text
Subject
ศัตรูพืช -- การควบคุมโดยชีววิทยา
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุมโดยชีววิทยา
การควบคุมโดยชีววิทยา
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน -- เชียงใหม่
นก -- เชียงใหม่
70 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ยงยุทธ ศรีนวล / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ลำปาง
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ลำปาง
71 การใช้โครงการหนังสือพิมพ์โรงเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / อุไรวรรณ ศรีธิวงค์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
หนังสือพิมพ์ในการศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
72 การใช้จิตวิทยาในการจัดการเรียนการสอนของครูระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / บุษกร โกฏิวิเชียร / 2543 /Full Text
Subject
จิตวิทยาการศึกษา
ครู -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาล -- เชียงใหม่
73 การใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ค 042 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / สังวาลย์ เผ่าวัฒนา / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
74 การใช้ซินเนคติกส์ช่วยสร้างความคิดในการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / พรทิพย์ ประการแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
ความคิดและการคิด
ความเรียง -- การเขียน
ความคิดสร้างสรรค์
75 การใช้บริการค้นเรื่องตามคำขอ ของผู้ใช้บริการห้องสมุดกองสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ / เพ็ญพิชชา ไชยราช / 2543 /Full Text
Subject
กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ห้องสมุด
การค้นข้อสนเทศ
76 การใช้บริการอินเทอร์เน็ตของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการศึกษาค้นคว้า / ประภาศรี ศรีโน / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเตอร์เน็ต
การค้นข้อสนเทศ
บริการสารสนเทศแบบออนไลน์ -- เชียงใหม่
77 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAP ของธนาคารออมสินสาขาในเขตภาค 5 / วาสนา วงค์สิทธิ์ / 2543 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- การบัญชี
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
78 การใช้ผนังเย็นเพื่อลดภาระความเย็นในอาคารปรับอากาศ | / มาณพ วีเกษ / 2543 /Full Text
Subject
เครื่องปรับอากาศ
ความเย็น
79 การใช้ผังความคิด และการบริหารสมองในการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จริพรรณ จิตประสาท / จิรพรรณ จิตประสาท / 2543 /Full Text
Subject
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- แผนการสอน
80 การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / รังสรรค์ ไกรศรานนท์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- การประเมิน
แฟ้มผลงานทางการศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- สิงห์บุรี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49