ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
761 ผลการใช้ชุดกิจกรรมที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุนันทา นิลวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
ความคิดสร้างสรรค์ -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
762 ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / พิรุณ เตจ๊ะแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดสร้างสรรค์
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- พะเยา
763 ผลการใช้ชุดศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / สุภาภรณ์ กัณทะชัยวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนยางเปา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
นักเรียนประถมศึกษา -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
764 ผลการใช้บทบาทสมมติต่อระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี / เพ็ญญ์นภา หงษ์ทอง / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
จริยธรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เหตุผล
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เขื่องใน (อุบลราชธานี)อ
765 ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ศักดินันท์ นิ่มตระกูล / 2543 /Full Text
Subject
เคมี -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
เคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
อะตอม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
766 ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง / โสมรัศมี แสงมณี / 2543 /Full Text
Subject
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
สุขภาพ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
โรงงาน -- ระยอง
767 ผลการปรับโครงสร้างทางปัญญาต่อการประเมินค่าสิ่งเร้า ที่ก่อให้เกิดความเครียดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง / สมจิตร สุทธนะ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแพร่
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- แพร่
ความเครียด (จิตวิทยา) -- การประเมิน -- แพร่
ปัญญา -- การทดสอบ
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Hypertension
768 ผลการฝึกกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / สุภาวดี เรืองคณะ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
กลุ่มสัมพันธ์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การเรียน -- การรวมกลุ่ม
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
769 ผลการสอนด้วยสไลด์ประกอบเสียงต่อความรู้และความสามารถในการวินิจฉัยการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย / ดวงพร นุกูลรักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาพนิ่ง
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Infection control
Audiovisual AIDS
770 ผลการสอนแบบแก้ปัญหาต่อความตระหนักทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาประชากรกับสิ่งแวดล้อม (ส 053) โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จังหวัดลำปาง / ทรงลักษณ์ ชาวผ้าขาว / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- ลำปาง
771 ผลการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอชที่มีต่อความเข้าใจและความสนใจในการอ่านของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / วรรณาภรณ์ จันทร์ศรีวิริยะ / 2543 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน -- ตาก
การอ่าน -- ตาก
ความสนใจในการอ่าน -- ตาก
การอ่าน -- กิจกรรมการเรียนการสอน -- ตาก
772 ผลของกรด-เบสต่อการจับก้อนของโปรตีนในน้ำนมถั่วเหลือง / เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง / 2543 /Full Text
Subject
ดุลกรด-ด่าง
น้ำนมถั่วเหลือง
โปรตีน
773 ผลของกลุ่มควบคุมคุณภาพต่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลตรัง / ศรัณยา นิมิตกุล / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลตรัง
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
พยาบาล -- ตรัง
Dissertations, academic -- nursing
Infection
774 ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อความหวังของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา / สุนทรี วัฒนเบญจโสภา / 2543 /Full Text
Subject
จิตบำบัดแบบประคับประคอง
คอมดลูก -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
คอมดลูก -- มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
Dissertations, academic -- nursing
Psychotherapy
Cervix neoplasm
775 ผลของกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษาต่อภาวะของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท / ดรุณี คชพรหม / 2543 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Schizophenia
776 ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้เกี่ยวกับการแยกผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล / สุรีรักษ์ อจลพงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
พยาบาล -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่ -- การจำแนก
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
Dissertations, academic -- nursing
777 ผลของการใช้รูปภาพเพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดในการออกแบบที่มีต่อโครงร่างในการออกแบบอาคารที่พักอาศัย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 คณะวิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / มณิษวาส จินตพิทักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ. คณะวิชาสถาปัตยกรรม
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- เชียงใหม่
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่อยู่อาศัย -- การออกแบบ
778 ผลของการใช้แรงเสริมและตัวแบบในการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายของเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งฤทัย โพธาเจริญ / หนึ่งฤทัย โพธาเจิรญ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ความก้าวร้าวในเด็ก -- ฮอด (เชียงใหม่)
จิตวิทยาเด็ก -- ฮอด (เชียงใหม่)
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- ฮอด (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
779 ผลของการประคบร้อนด้วยสมุนไพรต่ออาการปวดข้อ ข้อฝืด และความลำบากในการทำกิจกรรมในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม / พยอม สุวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
ข้อเข่า -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ข้อเข่า -- ผู้ป่วย -- การดูแล
สมุนไพร
Dissertations, academic -- nursing
Herbs
Joint diseases
Osteoarthritis
780 ผลของการปรับวัตถุแห้ง และการใช้สารเสริม ต่อกระบวนการหมักและคุณค่าทางโภชนะของเปลือกและซังข้าวโพดหวานหมักในโคนม / สตางค์ ภูมิสุทธาผล / 2543 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
อาหารสัตว์
ข้าวโพดหวาน
การหมัก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49