ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 ผลกระทบของนโยบายกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ : กรณีอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ดวงใจ ติยวลีย์ / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาจารย์
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- นโยบายของรัฐ
742 ผลกระทบของปุ๋ยเคมี จุลธาตุ และปูนต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวบาร์เลย์บนชุดดินพานและดินที่สูงสะเมิง / สิทธิชัย ลอดแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
สถานทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง
ข้าวบาร์เลย์
ข้าวบาร์เลย์ -- ปุ๋ย
ข้าวบาร์เลย์ -- ดิน
743 ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่มีต่อการดำเนินงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางในจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างปี พ.ศ.2540-2541 / กิ่งดาว จินดาเทวิน / 2543 /Full Text
Subject
ธุรกิจขนาดกลาง -- แง่เศรษฐกิจ -- อุตรดิตถ์
ขนาดอุตสาหกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
744 ผลกระทบของวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคธนาคารที่มีต่อความสามารถในการให้สินเชื่อ ระหว่างปี พ.ศ.2540-2541 / วิศิษฐ์ วงศ์กิตติรักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
หนี้
ธนาคารและการธนาคาร
สินเชื่อ
745 ผลกระทบของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ไฟฟ้าต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ / พันธุ์ชัย ศรีบุรี / 2543 /Full Text
Subject
การใชัพลังงานไฟฟ้า -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไฟฟ้า -- การผลิต
ไฟฟ้า -- แง่เศรษฐกิจ
746 ผลกระทบจากการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่มีต่อชุมชนในกำแพงเมืองเก่าเชียงแสน / กำไลทอง ปันนำ / 2543 /Full Text
Subject
ศิลปกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงแสน (เชียงราย)
กำแพงเมืองเก่าเชียงแสน
เชียงแสน (เชียงราย) -- โบราณสถาน
747 ผลกระทบจากนโยบายผ่อนผันการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าต่อชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ตุลาพร อ่อนจันทร์ / 2543 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าวพม่า -- แม่ฮ่องสอน
748 ผลกระทบจากผลผลิตกุ้งกุลาดำที่มีต่อมูลค่าเพิ่มการจ้างงานและเงินตราต่างประเทศ / วรากร เลสัก / 2543 /Full Text
Subject
กุ้งกุลาดำ
การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
เงินตราต่างประเทศ
749 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / อร จุนถิระพงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
ยางพารา -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ยางพารา -- แง่สังคม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
750 ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมจาการทำลายวัตถุระเบิดเสื่อมคุณภาพของโรงงานวัตถุระเบิดทหาร จังหวัดนครสวรรค์ นาวาเอก (พิเศษ) / บรรจง กิจเจตนี / 2543 /Full Text
Subject
โรงงานวัตถุระเบิดทหาร
วัตถุระเบิด -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
751 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการค้าชายแดนในจังหวัดน่าน / บัญชา คูอาริยะกุล / 2543 /Full Text
Subject
การลงทุน -- น่าน
การค้าระหว่างประเทศ
น่าน -- ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ลาว
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
752 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรของอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ / สุวิทย์ จันทร์แสนตอ / 2543 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
ผลิตผลเกษตร -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
753 ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อการจ้างงานของสถาปนิกในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ศิริศักดิ์ สุรวัฒนพงษ์ / 2543 /Full Text
Subject
การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
สถาปนิก -- เชียงใหม่ -- การจ้างงาน
754 ผลกระทบทางสังคม ภายหลังการก่อสร้างโครงการฝายเชียงราย / อัจฉรา สวนสมุทร / 2543 /Full Text
Subject
ฝาย -- เชียงราย
การพัฒนาชนบท -- เชียงราย
การใช้น้ำ -- เชียงราย
755 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขของชุมชนผู้อพยพบ้านรวมมิตร จังหวัดเชียงราย / กิตติธัช เอี่ยมพร้อม / 2543 /Full Text
Subject
มลพิษ -- เชียงราย
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- เชียงราย
สิ่งแวดล้อม
บ้านรวมมิตร (เชียงราย)
756 ผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านโคเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ไข่ โดย / นครินทร์ พริบไหว / 2543 /Full Text
Subject
ไก่ไข่
ไข่
โคเลสเตอรอล
การก่อภูมิคุ้มกัน
757 ผลการจัดเนื้อหาโดยภาพนิ่งประกอบเสียงต่อการรับรู้เรื่องการปลูกข้าว ของเกษตรกรในตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / นิวัติ ชาติดี / 2543 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
ภาพนิ่ง
758 ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ / ศิราณี ฟูวุฒิ / 2543 /Full Text
Subject
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
ความก้าวร้าวในเยาวชน -- เชียงใหม่
กลุ่มสัมพันธ์
759 ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสอนเขียนร้อยกรองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / วีระศักดิ์ บางโรย / 2543 /Full Text
Subject
การแต่งคำประพันธ์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กวีนิพนธ์
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ชุมพร
760 ผลการใช้ชุดกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 / อินทนีย์ มุ้งเงิน / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
กิจกรรมการเรียนการสอน -- แม่ริม (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49