ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 ปัญหาในการเรียกเก็บเช็คต่างจังหวัดของธนาคารพาณิชย์ในเขตจังหวัดลำพูน / อิทธิ เลิศพฤกษ์ / 2543 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- ลำพูน
เช็ค -- ลำพูน
722 ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ / เพชราวัจน์ มณีวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
จิตวิทยาเด็ก -- เชียงใหม่
นักเรียน -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
723 ปัญหาและการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วาสนา ใจคำแปง / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์ -- นักศึกษา
การปรับตัว (จิตวิทยา)
การปรับตัว -- เชียงใหม่
724 ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการชำระเงินค่าสาธารณูปโภคผ่าน ธนาคารพาณิชย์ / ประเสริฐ ตั้งพิษฐานสกุล / 2543 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
725 ปัญหาและความต้องการของพนักงานครูที่มีต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน / จำลอง ยาสมุทร / 2543 /Full Text
Subject
ครู -- ลำพูน
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- ลำพูน
726 ปัญหาและความต้องการทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ / พัชรินทร์ บุญธรรม / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระหฤทัย
จิตวิทยาการศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
727 ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนวัดเกต เทศบาลนครเชียงใหม่ / ยุพิน กำเหนิดศิริ / 2543 /Full Text
Subject
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาล -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
728 ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จังหวัดลำพูน / ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
การแนะแนวการศึกษา -- ลำพูน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
729 ปัญหาและความต้องการบริการสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / จรูญศรี งามสมบัติ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ
การแนะแนวการศึกษา -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
บริการสารสนเทศ -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
730 ปัญหาและความต้องการรับบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง จังหวัดเชียงใหม่ / นงคราญ นุชนิยม / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
731 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ / เผด็จ ชุมดวง / 2543 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลช้างเผือก
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
เทศบาลตำบล -- การบริหาร
732 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานควบคุมวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยง จังหวัดกาฬสินธุ์ / สุวรรณี ศรีหงษ์ทอง / 2543 /Full Text
Subject
วัณโรค -- กาฬสินธุ์
733 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ / สมพงษ์ ตั้งตัว / 2543 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
734 ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหนาที่ตำรวจในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / พงษ์ศักดิ์ ธรรมเขตต์ / 2543 /Full Text
Subject
อาชญากรรม -- หางดง (เชียงใหม่)
การป้องกันอาชญากรรม -- หางดง (เชียงใหม่)
735 ป่าชุมชนในยุคของเยาวชนปัจจุบัน : กรณีเปรียบเทียบในสองชุมชนต่างวัฒนธรรม / อโณทัย ศิรบรรจงกราน / 2543 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทยวน
ลื้อ
ชุมชนบ้านปี้
ชุมชนบ้านสันเวียงทอง
736 เปรียบเทียบผลของวิธีการให้การศึกษาเพื่อให้เกิดกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of educational methods resulting in health consumer protection activities in secondary school Chiang Mai Province / พลแก้ว วัชระชัยสุรพล / 2543 /Full Text
Subject
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
การคุ้มครองผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สาธารณสุข -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Consumer protection -- Chiang Mai
High schools -- Chiang Mai
737 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาไฟฟ้าสถิตย์ด้วยภาษาวิชวลเบสิก / เดชา ศุภพิทยาภรณ์ / 2543 /Full Text
Subject
ไฟฟ้าสถิต -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ไฟฟ้าสถิต -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไมโครซอฟต์วิชัวล์เบสิก
เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)
738 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดเก็บภาษีเทศบาลนครเชียงใหม่ / สาธิต นาระทะ / 2543 /Full Text
Subject
ภาษี -- เชียงใหม่
ภาษี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
739 ผลกระทบของการทำลายป่าไม้ ต่อเศรษฐกิจ สังคม ของเกษตรกร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ / ธีรเดช วุฒิเจริญ / 2543 /Full Text
Subject
ป่าไม้และการป่าไม้ -- เขาค้อ (เพชรบูรณ์)
ป่าไม้และการป่าไม้ -- แง่เศรษฐกิจ -- เขาค้อ (เพชรบูรณ์)
ป่าไม้และการป่าไม้ -- แง่สังคม -- เขาค้อ (เพชรบูรณ์)
เกษตรกร -- เขาค้อ (เพชรบูรณ์)
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- เขาค้อ (เพชรบูรณ์)
740 ผลกระทบของการรณรงค์การคัดแยกขยะ ในเทศบาลเมืองเชียงราย / พัชราภรณ์ วิริยะประสพโชค / 2543 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองเชียงราย
การคัดแยกขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ขยะ -- เชียงราย
การนำกลับมาใช้ใหม่ -- เชียงราย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49