ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน / จีราพร พิชัยพรหม / 2543 /Full Text
Subject
ครู -- สุขภาพจิต -- ลำพูน
โรงเรียนเทศบาล -- ลำพูน
702 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในเมืองเชียงใหม่ / แสงอัมพา บำรุงธรรม / 2543 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
เยาวชน -- พฤติกรรมทางเพศ
เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น
703 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า / นิกรณ์ ทรายแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ -- นักศึกษา
อาชีพอิสระ -- เชียงใหม่
ช่างไฟฟ้า -- เชียงใหม่
704 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / รุ่งทิพย์ พรหมณะ / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังเหนือ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- วังเหนือ (ลำปาง)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- วังเหนือ (ลำปาง) -- พฤติกรรม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- วังเหนือ (ลำปาง)
705 ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ความหลากหลายและจำนวนนกในกว๊านพะเยาลดลง / พิพัฒน์ สุดเสน่ห์ / 2543 /Full Text
Subject
นก -- พะเยา -- การสำรวจ
นก -- การสำรวจ
กว๊านพะเยา
706 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / วิไลวรรณ กิจจาหาญ / 2543 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ. คณะบริหารธุรกิจ -- นักศึกษา
บัณฑิต -- การจ้างงาน
อาชีพอิสระ -- เชียงใหม่
707 ปัจจัยที่ส่งเสริมและที่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : การศึกษาเชิงสังคม-จิตวิทยาทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรวรรณ ชีวสันต์ / กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร / 2543 /Full Text
Subject
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ลาว
ลาว -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
708 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย / ศิวาพร พงษ์นิลละอาภรณ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ความเครียด (จิตวิทยา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
709 ปัจจัยที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / เอษณา นากสุข / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา -- เชียงใหม่
710 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบบฝังของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐกิจ เลิศศักดาเดช / 2543 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า -- การตลาด -- เชียงใหม่
เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า -- การจัดซื้อ
711 ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลศิริราช / เทพนิมิตร จุแดง / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศิริราช
การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- nursing
Drug resistance
712 ปัญหาการคำนวณต้นทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / จงจิต อิ่นแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่ -- ต้นทุนการผลิต
713 ปัญหาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคลำพูน / รุ่งนภา สุทธวานิช / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน -- การบริหาร
การศึกษา -- การบริหาร
714 ปัญหาการดำเนินนโยบายรวมพวกชนกลุ่มน้อยในจังหวัดเชียงราย / ธีระพงค์ อินทนาม / 2543 /Full Text
Subject
ชนกลุ่มน้อย -- เชียงราย -- การรวมกลุ่ม
ชนกลุ่มน้อย -- เชียงราย
715 ปัญหาการบริหารงานในเทศบาลนครนครสวรรค์ / อัญชลี สุวัฒนพิเศษ / 2543 /Full Text
Subject
เทศบาลนครนครสวรรค์ -- การบริหาร
เทศบาล -- นครสวรรค์ -- การบริหาร
716 ปัญหาการรับพม่าเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน / กาญจนา กันจินะ / 2543 /Full Text
Subject
กลุ่มประเทศอาเซียน
พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
717 ปัญหาของตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในการปราบปรามยาบ้า / พงษ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิม / 2543 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- แม่สาย (เชียงราย)
ยากระตุ้นประสาท -- การควบคุม -- แม่สาย (เชียงราย)
ตำรวจ -- แม่สาย (เชียงราย)
718 ปัญหาของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชี ในการจัดทำรายงานภาษีและการบัญชี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / จีรภา วงศ์ประสิทธิ์ / 2543 /Full Text
Subject
ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- เชียงราย
ซอฟต์แวร์ -- การบัญชี
719 ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาในผู้ป่วยวัณโรคปอด ที่มารับการตรวจรักษาที่ศูนย์วัณโรค เขต 10 เชียงใหม่ สุพา / สุพาณี สุพงศ์พัฒนกิจ / 2543 /Full Text
Subject
ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
วัณโรค -- การรักษาด้วยยา
การใช้ยา -- เชียงใหม่
Tuberculosis -- Patients
Tuberculosis Control Center
720 ปัญหาในการปฏิบัติงานของครูแนะแนวโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / จริยา ใจศรี / 2543 /Full Text
Subject
ครูแนะแนว -- เชียงใหม่
การทำงาน
โรงเรียนเทศบาล -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49