ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 ปัจจัยที่มีผลต่อการติดสารเสพย์ติดและการเข้ารับการรักษาของผู้ติดสารเสพย์ติดที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษาเสพย์ติดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ / วรรณภา สุขเสถียร / 2543 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ
คนติดยาเสพติด -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การติดยาเสพติด -- เชียงใหม่
คนติดยาเสพติด -- เชียงใหม่
682 ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้ป้ายห้ามจอดยานพาหนะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ชาติไทย ชูชัย / 2543 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
เครื่องหมายจราจร
ป้ายสัญลักษณ์ -- เชียงใหม่
683 ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / กิตติ บุญญาภาส / 2543 /Full Text
Subject
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ยาเสพติด -- การควบคุม -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
684 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการใช้ที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / มัทนา อินใชย / 2543 /Full Text
Subject
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การใช้ที่ดิน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
685 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกล้วยไม้ปลอดเพลี้ยไฟ โดยเกษตรกรในกรุงเทพมหานคร / ประเสริฐ อินเกตุสมบูรณ์ / 2543 /Full Text
Subject
กล้วยไม้
เกษตรกร -- กรุงเทพฯ
686 ปัจจัยที่มีผลต่อการฝากเงินออมปลอดภาษีของธนาคารพาณิชย์หนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริลักษณ์ เรืองจิตชัชวาลย์ / 2543 /Full Text
Subject
เงินฝากธนาคาร -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
687 ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับบริการที่สถานีอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก / จันทร์นิภา ตันภูมิประเทศ / 2543 /Full Text
Subject
สถานีอนามัย -- ตาก
บริการทางการแพทย์ -- ตาก
บริการทางการพยาบาล -- ตาก
สถานบริการสาธารณสุข -- ตาก
688 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ของเกษตรกรรายย่อยในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม / ปฏิมา เพ็ชรประยูร / 2543 /Full Text
Subject
โคเนื้อ -- การเลี้ยง
โคเนื้อ -- พันธุ์กำแพงแสน
เกษตรกร -- กำแพงแสน (นครปฐม)
689 ปัจจัยที่มีผลต่อการลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำพูน / อุทัยวรรณ กาญจนนิรินธน์ / 2543 /Full Text
Subject
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำพูน
หนี้ -- ลำพูน
690 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการพาณิชย์กรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ / ราเชนทร์ พุ่มสำเภา / 2543 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- เชียงใหม่
สินค้าออก -- เชียงใหม่
691 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ / พัลลภ คำลือ / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- นักศึกษา -- พฤติกรรม
การออกกำลังกาย
692 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่เกษตรกรผลิตให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ / นิตยา ชัยคำ / 2543 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์หอมมะลิ
ข้าว -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
693 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / พรหมพันธุ์ เชษฐธง / 2543 /Full Text
Subject
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
การส่งเสริมการเกษตร -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
694 ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บริการของธุรกิจขนส่งสินค้าเอกชนโดยรถบรรทุก / เกรียงศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ / 2543 /Full Text
Subject
สินค้า -- การขนส่ง -- เชียงใหม่
รถบรรทุก
695 ปัจจัยที่มีผลต่อหนี้เสียสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / สถิตย์พงษ์ ตันติเจริญ / 2543 /Full Text
Subject
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
อสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
696 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกวุฒิสภาของข้าราชการตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตำรวจเอก / นิวัติ จอมใจ / 2543 /Full Text
Subject
วุฒิสมาชิก -- การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
ข้าราชการตำรวจ -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
ตำรวจ -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
697 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาประนอมหนี้ของลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ / พนอ จำเริญสุข / 2543 /Full Text
Subject
หนี้
สินเชื่อ
698 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชุมพล เปี่ยมศิริ / 2543 /Full Text
Subject
เงินฝากธนาคาร -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
699 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกปูนซีเมนต์ผสมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สมพงศ์ แจ้งเจษฎา / 2543 /Full Text
Subject
ปูนซีเมนต์ -- การตลาด -- เชียงใหม่
ปูนซีเมนต์ -- เชียงใหม่
ปูนซีเมนต์ -- การจัดซื้อ
ปูนซีเมนต์ -- เชียงใหม่ -- การผลิต
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ -- ไทย
700 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีอันตรายในครัวเรือนของประชาชนตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / ดวงใจ ดวงทิพย์ / 2543 /Full Text
Subject
สารเคมี -- การป้องกัน -- พร้าว (เชียงใหม่)
สารพิษ -- การป้องกัน -- พร้าว (เชียงใหม่)
วัตถุมีพิษ -- การป้องกัน -- พร้าว (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49