ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 ปัจจัยเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งจูงใจอุปถัมภ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ / รติรส จันทรสมา / 2543 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการขาย -- เชียงใหม่
สตรี -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่
การตลาด
662 ปัจจัยทางด้านการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ / กฤษดา สุรชาติชัยกุล / 2543 /Full Text
Subject
วิจัยการตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
อินเตอร์เน็ต
663 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสั่งใช้ยาลดไขมันในเลือดของแพทย์ประจำโรงพยาบาล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เอกรัฐ วิทิตกพัทธ์ / 2543 /Full Text
Subject
ยาลดไขมันในเลือด -- การตลาด
แพทย์ -- เชียงใหม่
664 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้มีปัญหาธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของบริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง / กรรณิการ์ จรัญธัญกุล / 2543 /Full Text
Subject
ธุรกิจ -- การบัญชี
เช่าทรัพย์
เช่าซื้อ
รถยนต์ -- การตลาด -- ลำปาง
665 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศในศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค / ศุลีพร จิตรังสฤษฏ์ / 2543 /Full Text
Subject
ศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค
ความเครียด (จิตวิทยา)
พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ
666 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร / สุชาดา ปุญปัน / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
667 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา / พิสมัย นพรัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุตรดิตถ์ -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
Sex behavior
668 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการค้างชำระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วรสิทธิ์ โนตานนท์ / 2543 /Full Text
Subject
เงินกู้ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
669 ปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์หนึ่งในจังหวัดเชียงราย / พัฒนา กันยานนท์ / 2543 /Full Text
Subject
หนี้ -- เชียงราย
สินเชื่อ -- เชียงราย
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงราย -- รายได้
670 ปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้เสียในการเบิกเงินเกินบัญชี / พิทยา วัฒนะ / 2543 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
หนี้ -- เชียงใหม่
671 ปัจจัยที่นำไปสู่การเสพยาบ้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ / บรรเลง ตั้งโภคานนท์ / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
ยากระตุ้นประสาท -- เชียงใหม่
672 ปัจจัยที่พยากรณ์ผลการปฎิบัติงานของพนักงานสายการผลิต โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ / สายธาร ไกรขุนทศ / 2543 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
การทำงาน
โรงงาน
อิเล็กทรอนิกส์
673 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ ตำบลแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / วัชรา ปิ่นทอง / 2543 /Full Text
Subject
ผักไร้สารพิษ
เกษตรกร -- แม่ออน (เชียงใหม่)
เกษตรกรรมทางเลือก -- แม่ออน (เชียงใหม่)
674 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สุรัตน์ เตียวเจริญ / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เชียงใหม่
675 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการจ่ายคืนเงินกู้ยืมของลูกหนี้ กรณีบริษัท บริหารสินทรัพย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / วิทยา มหาคุณวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
เงินกู้ -- เชียงใหม่
หนี้ -- เชียงใหม่
676 ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระภาษีอากรผ่านธนาคารพาณิชย์และสำนักงานสรรพากรอำเภอ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุรีรัตน์ คนธ์รัตนะกุล / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรอำเภอ
ภาษีอากร -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
677 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อบัตรอวยพรของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ / รองรัตน์ คำรินทร์ / 2543 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บัตรอวยพร -- การจัดซื้อ
678 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อหรือไม่ซื้อยา ของผู้ป่วยนอกจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อารยา ภูววิเชียรฉาย / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ยา -- การจัดซื้อ
ยา -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
679 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการให้บริการสินเชื่อของบริษัทเงินทุน ในจังหวัดเชียงใหม่ / ศักดิ์ชาย ลี้รัตนกุล / 2543 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
บริษัทเงินทุน -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
680 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านการค้าต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ของบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / ชนันท์สิริ สายเป้า / 2543 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การค้าระหว่างประเทศ
สินค้าเข้าและสินค้าออก -- ลำพูน
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49