ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
641 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / อุบลวรรณ สุภาแสน / 2543 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวบาน
การจัดการป่าไม้ -- ลำพูน
การจัดการป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
642 บทบาททางการแนะแนวของผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนวตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา / ลำดวน คุณา / 2543 /Full Text
Subject
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ครูแนะแนว -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
643 บทบาททางการเมืองของกลุ่มแม่บ้านกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน / อักษร วงศ์ใหญ่ / 2543 /Full Text
Subject
สตรีกับการเมือง -- เวียงหนองล่อง (ลำพูน)
แม่บ้าน -- ภาวะสังคม -- เวียงหนองล่อง (ลำพูน)
แม่บ้าน -- เวียงหนองล่อง (ลำพูน) -- กิจกรรมทางการเมือง
644 บทบาททางการเมืองของกำนันในจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังพ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พันตำรวจโท / ชัยวัฒน์ พรหมสุข / 2543 /Full Text
Subject
กำนัน -- เชียงใหม่ -- กิจกรรมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
สภาตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
645 บทบาทในกระบวนการกำหนดนโยบายของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / มนัส สุริยสิงห์ / 2543 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- แม่ริม (เชียงใหม่)
646 บทบาทและคุณลักษณะของครูแนะแนวที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / เฉลิมพรรณ แก้วศรีงาม / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
ครูแนะแนว -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
647 บทบาทสตรีเกี่ยวกับเศรษฐกิจครัวเรือนในชุมชนชนบท / สมหวัง หล้าหนัก / 2543 /Full Text
Subject
สตรี -- ลำพูน -- พฤติกรรม
การพัฒนาชนบท -- ลำพูน
ครัวเรือน -- ลำพูน
648 บทบาทสตรีในโครงการพัฒนาตำบลของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ชวนชม สร้อยเพ็ชร์ / 2543 /Full Text
Subject
สตรี -- สันกำแพง (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
การพัฒนาชนบท -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
โครงการพัฒนาตำบล
649 บทบาทสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดพิษณุโลก / จินตนา ทิพทัส / 2543 /Full Text
Subject
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- พิษณุโลก
Dissertations, academic -- nursing
Family
Tuberculosis
650 บรรยากาศองค์การกับความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปเขต 8 / สายสมร ฟักทองอยู่ / 2543 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
651 บรรยากาศองค์การในโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีจังหวัดเชียงใหม่ / ประเสริฐ ธนาฤทธิ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ -- องค์การ
การจัดการองค์การ
พฤติกรรมองค์การ -- เชียงใหม่
652 บริบททางสังคมของการคัดค้านการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ ในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / อมรพงศ์ สมนาวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
การระดมกำลัง
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ
653 แบบจำลองขีดจำกัดสมรรถนะของเทอร์โมไซฟอนปิดสองสถานะแบบเอียง / นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ / 2543 /Full Text
Subject
เทอร์โมไซฟอน
ความร้อน -- การถ่ายเท
654 แบบแผนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในจังหวัดพะเยา / เอกรัฐ พัฒนสมบัติ / 2543 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง -- พะเยา
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- พะเยา
655 ประเภทและการกระจายตัวของเซลล์บุผิวท่อรวมของไตมนุษย์ / ขนิษฐา ทองรัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
ไต
เซลล์
Dissertations, academic -- Anatomy
Epithelial cells
Kidney
656 ประเภทและการกระจายตัวของเอ็นโดครีนเซลล์ภายใน islets of Langerhans มนุษย์ / จิตรา ผลมี / 2543 /Full Text
Subject
ตับอ่อน
เอนโดครีนเซลล์
Dissertations, academic -- Anatomy
Endocrine cells of gut
Islets of langerhans
657 ประสบการณ์การถูกทำร้ายและความต้องการการช่วยเหลือของภรรยาที่ถูกสามีทำร้าย / วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ / 2543 /Full Text
Subject
สตรีที่ถูกทารุณ
สตรี -- เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
สตรี -- การสงเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
Abused women
658 ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / วิรังรอง นาทองคำ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
หัวใจ -- โรค -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Myocardial infarction
659 ประสิทธิผลของมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (กบส.) / อัญชุลี เรืองยุทธิการณ์ / 2543 /Full Text
Subject
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
สถาบันการเงิน -- เชียงใหม่
หนี้ -- เชียงใหม่
660 ปัจจัยกำหนดการยอมรับของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม ชวลิต โลห์คุณสมบัติ / ชวลิต โล่ห์คุณสมบัติ / 2543 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล -- ทัศนคติ
อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49