ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 แนวทางพัฒนาการบริหารงานการเงินโรงเรียนเอกชนสายสามัญ จังหวัดเชียงใหม่ / ชื่นชม กอประพันธ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- การบัญชี -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- การเงิน -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
622 แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย / นพดล นพคุณ / 2543 /Full Text
Subject
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
623 แนวทางพัฒนางานการเงินและบัญชีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / สุทธิดา จันทร์คง / 2543 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- การเงิน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- การบัญชี
งบประมาณการศึกษา -- เชียงใหม่
624 แนวโน้มพฤติกรรม การใช้จักรยานของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ชุติวรรณ สบายฤทัย / 2543 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
จักรยาน -- เชียงใหม่
625 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ / จิราภรณ์ สุนทรไพบูลย์ / 2543 /Full Text
Subject
การบัญชี
ที่ดิน
อาคาร
วัสดุอุปกรณ์
626 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตารสารทุน / โฉมสินี บาลโสง / 2543 /Full Text
Subject
การบัญชี
ตราสารหนี้
เงินทุน
627 บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / ทัศพร ขอดแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
กำนัน -- หางดง (เชียงใหม่)
ผู้ใหญ่บ้าน -- หางดง (เชียงใหม่)
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- หางดง (เชียงใหม่)
628 บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดการจัดการแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาถ้ำเมืองออน กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / อภิวัฒน์ ธีระวาสน์ / 2543 /Full Text
Subject
แม่ออน (เชียงใหม่) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ถ้ำเมืองออน (เชียงใหม่)
629 บทบาทของครอบครัวในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้าน เพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยวัณโรค / อมรรัตน์ วิริยะประสพโชค / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
สุขาภิบาลในบ้านเรือน -- เชียงราย
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
630 บทบาทของครูเกษตรต่อการส่งเสริมอาชีพเกษตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / นิเวศน์ อินตารัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
ครูเกษตร -- เชียงใหม่
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
631 บทบาทของครูแนะแนวที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / มัฒนา ไชยยาลักษณ์ / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหางดง
ครูแนะแนว -- หางดง (เชียงใหม่)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- หางดง (เชียงใหม่)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- หางดง (เชียงใหม่)
632 บทบาทของครูในการป้องกันการใช้สารแอมแฟตามีนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / อัศรียา พนิตธรรมกูล / 2543 /Full Text
Subject
แอมฟิตะมิน
ยากระตุ้นประสาท -- การควบคุม -- เชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงใหม่
633 บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัดการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม / สิลินธร เครืออินทร์ / 2543 /Full Text
Subject
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- แม่จัน (เชียงราย)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- แม่จัน (เชียงราย)
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- แม่จัน (เชียงราย)
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- แม่จัน (เชียงราย) -- พฤติกรรม
634 บทบาทของบิดามารดาต่อการเตรียมความพร้อมในการเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / บุศยา แรกข้าว / 2543 /Full Text
Subject
เพศสัมพันธ์
วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
635 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปางในการสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน / เพชร กันทาดี / 2543 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำปาง
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
ประชาธิปไตย
636 บทบาทขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมต่อการคุ้มครองสิทธิของพยาน / สุรพงษ์ วัฒนพานิช / 2543 /Full Text
Subject
พยานหลักฐาน
กระบวนการยุติธรรม
637 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนตะวันตกในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทย-พม่า / จิรศักดิ์ มาสันเทียะ / 2543 /Full Text
Subject
องค์กรพัฒนาเอกชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้ลี้ภัย -- ไทย (ภาคเหนือ)
กะเหรี่ยง -- ไทย (ภาคเหนือ)
638 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการมีส่วนร่วมจัดการการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 / ชัยวิทย์ มาลัย / 2543 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
การศึกษา -- การบริหาร
639 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล และความคาดหวังของชุมชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน / ประสิทธิ์ เนื่องหล้า / 2543 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- พะเยา
ชุมชน -- พะเยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
640 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่ / เอกวิทย์ คนใหญ่ / 2543 /Full Text
Subject
การพัฒนาการเกษตร -- เชียงใหม่
นโยบายการเกษตร -- เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49