ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรผักสวนครัวไทย / แสงหล้า คำหมั้น / 2543 /Full Text
Subject
น้ำมันหอมระเหย
สมุนไพร
602 นิเวศวิทยาการเมืองของการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศไทย : กรณีศึกษาโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น / ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ / 2543 /Full Text
Subject
เขื่อน -- แพร่
นิเวศวิทยาเมือง
เขื่อนแก่งเสือเต้น
603 นิเวศวิทยาการเมืองของไฟป่าในประเทศไทย : กรณีศึกษาไฟป่าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ / อัจฉรา รักยุติธรรม / 2543 /Full Text
Subject
ไฟป่า -- การป้องกันและควบคุม
ไฟป่า -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
604 นิเวศวิทยาและความหลากชนิดของชันโรงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / ธนพร รจิตปริญญา / 2543 /Full Text
Subject
ชันโรง -- เชียงใหม่
นิเวศวิทยา -- เชียงใหม่
605 แนวคิดเชิงปรัชญาที่ปรากฏในบทหนังตะลุงของนายฉิ้น อรมุต / อาริยา แทรกสุข / 2543 /Full Text
Subject
ฉิ้น อรมุต
หนังตะลุง -- ปรัชญา
อภิปรัชญา
จริยศาสตร์
606 แนวคิดปรัชญาอัตถิภาวนิยมในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ / อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์ / 2543 /Full Text
Subject
ชาติ กอบจิตติ, 2497-
ชาติ กอบจิตติ, 2497- -- การวิจารณ์และการตีความหมาย
ชาติ กอบจิตติ, 2497- -- ปรัชญา
อัตถิภาวนิยม
607 แนวคิดเรื่องกรุณาในพระพุทธศาสนาเถรวาท / สุวรรณา เมืองแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
พุทธศาสนาเถรวาท
เมตตาและกรุณา
608 แนวทางการควบคุมพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุในโรงฝึกงานของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / นิเวศน์ ประสารศรี / 2543 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักศึกษา
อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
609 แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ / สุพรรณี พิมพ์สุวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ -- การบริหาร
การศึกษา -- การบริหาร
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
610 แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อรูปแบบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม : กรณีศึกษาศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ / ศุจารี อนันตสมบูรณ์ / 2543 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
บริการทางการแพทย์ -- งบประมาณ
สวัสดิการข้าราชการ
611 แนวทางการจัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ / นันทวัน ปั้นบุญชู / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ -- การฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ -- หลักสูตร
612 แนวทางการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นลินี นุตย์จิตะ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจการนักศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
กิจกรรมของนักศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
613 แนวทางการประยุกต์ใช้การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน / พจน์ วีรศุทธากร / 2543 /Full Text
Subject
การบัญชี -- เชียงใหม่
การบัญชี -- ลำพูน
สิ่งแวดล้อม -- การบัญชี -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม -- การบัญชี -- ลำพูน
614 แนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านบริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ บนสถานีตำรวจภูธร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง / 2543 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงดาว
ตำรวจ -- เชียงดาว (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
ตำรวจภูธร -- เชียงดาว (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
615 แนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพ HACCP เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองฝักสดแช่แข็ง กรณีศึกษา บริษัทยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด / สุดคนึง พงษ์พิสุทธินันท์ / 2543 /Full Text
Subject
บริษัทยูเนี่ยนฟรอสท์
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมคุณภาพ
ถั่วเหลืองแช่แข็ง
616 แนวทางการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ณีรนุช จงอารี / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
617 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแนวใหม่ ในโรงเรียนศึกษาพิเศษ จังหวัดแพร่ / ภัทรวรรณ ไหวเคลื่อน / 2543 /Full Text
Subject
Oral health -- Phrae -- research
Mouth rehabilitation
ทันตานามัย
ทันตวิทยา
ทันตกรรมเด็ก -- แพร่
618 แนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยประยุกต์ใช้พิธีกรรมการบวชป่า : กรณีศึกษา ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา / วัลลภา ธนู / 2543 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- แม่ใจ (พะเยา)
619 แนวทางความร่วมมือกับภาคเอกชนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี / กรองทอง มะลิวัลย์ / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
620 แนวทางในการลดต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมของ บริษัทพิบูลย์คอนกรีต จำกัด / วาสนา วิเศษสิงห์ / 2543 /Full Text
Subject
บริษัทพิบูลย์คอนกรีต
การควบคุมต้นทุนการผลิต
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การควบคุมต้นทุนการผลิต
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49