ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 ทัศนคติของประชาชนชาวเชียงใหม่ต่อประเด็นการกำหนดให้ การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ / เศวต เวียนทอง / 2543 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
การลงคะแนนเสียง -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
582 ทัศนคติของประชาชนเชียงใหม่ต่อโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / พงษ์ศธร คำใจสู้ / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
583 ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่โดยตรง / เจษฎา พงศธรบริรักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
นายกเทศมนตรี -- การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
584 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอแม่สาย / กรกช ณ ลำพูน / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายสาขาแม่สาย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงราย
ประชาชน -- ทัศนคติ
585 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / พงษ์สวัสดิ์ จันทร์เมืองวรรณ์ / 2543 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ตำรวจ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ตำรวจภูธร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
แม่ริม (เชียงใหม่) -- ประชากร -- ทัศนคติ
586 ทัศนคติของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่กับนโยบายของรัฐในการควบคุมอาวุธปืน / ประสาน เจนร่วมจิต / 2543 /Full Text
Subject
ปืน -- การควบคุม
ปืน -- นโยบายของรัฐ
อาวุธ -- นโยบายของรัฐ
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
587 ทัศนคติของประชาชนผู้ใช้บริการต่อโครงการ โรงพักเพื่อประชาชน ของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดลำพูน / วีรพันธ์ พิละกันทา / 2543 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจ -- ลำพูน
ตำรวจ -- ลำพูน
588 ทัศนคติของผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มุกดาวรรณ สังข์สุข / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
589 ทัศนคติของพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงสร้างอำนาจการปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 / กฤศดา มมตะขบ / 2543 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- เชียงใหม่ -- วินัย
สงฆ์ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
590 ทัศนคติต่อจริยธรรมของนักการเมืองไทยของประชาชนอำเภอเทิง พระมหาชูศักดิ์ คำแปง / ชูศักดิ์ คำแปง, พระมหา / 2543 /Full Text
Subject
พุทธศาสนากับการเมือง
จริยธรรมการเมือง
นักการเมือง -- ไทย
เทิง (เชียงราย) -- ประชากร -- ทัศนคติ
591 ทัศนคติต่อวิชาบังคับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สุจิตรา พลภาณุมาศ / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิจิตรศิลป์ -- นักศึกษา
นักศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
592 ทัศนคติที่มีต่อการคบเพื่อนต่างเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / ญาดา วาทกิจ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
593 ทัศนคติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงใหม่ / รังรอง หงษ์รัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
ครู -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
594 ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามโครงการตำรวจชุมชนประจำตำบล : กรณีศึกษา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / สุรชัย ศุภยศอมร / 2543 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- พะเยา
595 ทัศนะของประชาชนกับการนำเสนอข่าวสารการเมืองท้องถิ่นของ สถานีวิทยุในจังหวัดเชียงใหม่ / อาภาภรณ์ นาควัชระ / 2543 /Full Text
Subject
สถานีวิทยุ -- เชียงใหม่
ข่าววิทยุ -- เชียงใหม่
การเมือง
596 ที่มาของความเจริญเติบโตของสาขาอุตสาหกรรมในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2529-2536 / อัญรัตน์ วิเชียร / 2543 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรม -- ไทย
597 ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน / อำภา จันทรากาศ / 2543 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ชุมชน -- ฝาง (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
บ้านโป่งนก
598 ทุนทางสังคมในชุมชนชนบทภาคเหนือ / จุติเทพ ยาสมุทร / 2543 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
599 นโยบายการเงินและนโยบายการคลังภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการกับการฟื้นตัวทาง เศรษฐกิจของไทย ช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม 2540 ถึง กันยายน 2542 / ธนา ทองรวย / 2543 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา
นโยบายการเงิน -- ไทย
นโยบายการคลัง -- ไทย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-2542
600 นโยบายการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ต่อศักดิ์ คำแสน / 2543 /Full Text
Subject
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หนี้ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49