ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีเรียนปนเล่น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / รัชนีวรรณ์ คำเฉลียว / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านหนองเข้
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- สว่างอารมณ์ (อุทัยธานี)
42 การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โดยวิธีเรียนแบบทางไกล ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ / ดวงใจ กระแสเวส / 2543 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เพชรบูรณ์
การศึกษาทางไกล -- เพชรบูรณ์
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- เพชรบูรณ์
43 การจัดการโรงอาหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย / อรวรรณ จินดารัตนาภรณ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงอาหาร -- การจัดการ
44 การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ได้ร่วมและที่ไม่ได้ร่วมในโครงการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน / สุรศักดิ์ มะโนเพ็ญ / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านโฮ่ง
การศึกษา -- การบริหาร
การปฏิรูปการศึกษา -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
45 การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดลำปาง / อติกานต์ ลีลาภรณ์ / 2543 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอาหาร -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ลำปาง
ธุรกิจขนาดย่อม -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ลำปาง
46 การจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมทบ พาจรทิศ / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเทคนิคการแพทย์ -- หลักสูตร
พนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
47 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้อินเทอร์เน็ต / ศักดา สวาทะนันทน์ / 2543 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
อินเตอร์เน็ต
48 การจัดทำบัญชีของวัด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ขวัญสุรางค์ ขำแจง / 2543 /Full Text
Subject
วัด -- เชียงใหม่ -- การบัญชี
49 การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ / โสภา อำนวยรัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ -- ฐานข้อมูล
บุคลากร -- ฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
50 การจัดทำระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมของ บริษัทโอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด / อำพร อัศวกิตติกวิน / 2543 /Full Text
Subject
บริษัทโอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
การบัญชีต้นทุน
51 การจัดบริการการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่น : ศึกษากรณีโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมืองเชียงรายกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองเชียงราย / วิทย์ วิชาคำ / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- เชียงราย
52 การจำแนกพื้นที่น้ำท่วมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพเรดาร์และระบบจำลองลุ่มน้ำ / เฉลิมพล สำราญพงษ์ / 2543 /Full Text
Subject
น้ำท่วม -- พิษณุโลก
น้ำท่วม -- แบบจำลอง
อุทกวิทยา -- แบบจำลอง
53 การจำลองแบบปริมาณอิเล็กตรอนรวมในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์เหนือจังหวัดเชียงใหม่ / ธิดาพร เอื้อรักสกุล / 2543 /Full Text
Subject
การสื่อสาร
ดาวเทียม
อิเล็กตรอน -- แบบจำลอง
บรรยากาศ -- แบบจำลอง
สนามแม่เหล็ก
การวิเคราะห์การถดถอย
54 การจูงใจตนเองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ภายหลังการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน / แสงเดือน พรมแก้วงาม / 2543 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
หลอดเลือดโคโรนารีย์
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion -- in old age
Angioplasty, balloon
Angioplasty, Transluminal, percutaneous coronary
55 การเจริญเติบโตของว่านแสงอาทิตย์ / เอกรัตน์ สามัตถิยะ / 2543 /Full Text
Subject
ว่านแสงอาทิตย์
ว่านแสงอาทิตย์ -- การเจริญเติบโต
56 การใช้กฎหมายและเทศบัญญัติในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พิสิทธิ์ ศรีบุญเรือง / พิสิทธิ์ชัย ศรีบุญเรือง / 2543 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบัญญัติ -- เชียงใหม่
อนามัยสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
57 การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ / กัญญารัตน์ วงษ์เชษฐ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
ความกล้าแสดงออก (จิตวิทยา)
การเรียน -- การรวมกลุ่ม
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
58 การใช้กระบวนการวิเคราะห์ความผิดพลาดของนิวแมนเพื่อวิเคราะห์ความผิดพลาดในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการกำลังสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปานวิทยา จังหวัดลำปาง / กรรณิการ์ ปวนกาศ / 2543 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
59 การใช้กากมอลท์เสริมและไม่เสริมเอนไซม์ในอาหารสุกร / จำรูญ มณีวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
กากมอลท์
60 การใช้การละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / ธานินทร์ ธานี / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดขะจาว
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
การละเล่น -- ไทย (ภาคเหนือ)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49