ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 ชนิด ความรุนแรง ผลกระทบและการจัดการกับการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ / มาลินี จิตรนึก / 2543 /Full Text
Subject
ปัสสาวะ
ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
Dissertation, academic -- nursing
Urinary incontinence -- in old age
562 ชีววิทยาของเพลี้ยแป้งรากลำไยและการป้องกันกำจัด / สายพิณ สิทธิมงคล / 2543 /Full Text
Subject
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช -- ไทย (ภาคเหนือ)
เพลี้ยแป้ง
563 ชุดสาธิตการเปลี่ยนเฟสของน้ำ / ไพฑูรย์ ทวีชัย / 2543 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนเฟส
น้ำ
564 ชุมชนกับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา / สมโภช จันทรคำภู / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง -- การบริหาร
การศึกษา -- การบริหาร
565 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือที่ได้รับรางวัลของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ระหว่าง พ.ศ.2529-2532 / ผาณิต ใจตระกูล / 2543 /Full Text
Subject
คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
หนังสือ -- รางวัล -- ฐานข้อมูล
หนังสือ -- รางวัล -- บรรณานุกรม -- ฐานข้อมูล
หนังสือ -- รางวัล -- บรรณานุกรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
566 ต้นทุน และต้นทุนต่อหน่วยของฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / อมรรัตน์ ดำศรี / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โรงพยาบาล -- ต้นทุนต่อหน่วย
Unit cost
Community Pharmacy
Community Hospitals
567 ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ = Medicinal cost of outpatients at Bunphotpisai Hospital Nakhon Sawan Province / เพียงฤทัย มงคลชาติ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบรรพตพิสัย
ผู้ป่วย -- นครสวรรค์ -- ค่าใช้จ่าย
ประกันสังคม -- นครสวรรค์
ประกันสุขภาพ -- นครสวรรค์
ยา -- ต้นทุนการผลิต
Hospitals -- Outpatient services
Medical care, Cost of -- Nakhon Sawan
Hospitals -- Rates
568 ต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการของสถานีอนามัยในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน / เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร / 2543 /Full Text
Subject
สถานีอนามัย -- นาน้อย (น่าน)
บริการทางการแพทย์ -- นาน้อย (น่าน) -- ค่าใช้จ่าย
569 ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วย รายได้ และการคืนทุน โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ / พงศธร แสงสุวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอ่าวลึก
โรงพยาบาล -- ต้นทุนต่อหน่วย
โรงพยาบาล -- กระบี่
รายได้
Unit cost
Revenue -- Krabi
Aoluk Hospital
570 ต้นทุนทางสังคมของการใช้สารเคมีอันตรายในการผลิตพืชผัก : ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของเกษตรกร / ประพิมพ์ วรรณสม / 2543 /Full Text
Subject
สารเคมีทางการเกษตร -- แม่สรวย (เชียงราย)
ยากำจัดศัตรูพืช -- แม่สรวย (เชียงราย)
เกษตรกร -- แม่สรวย (เชียงราย)
571 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / สินีนาฏ วงค์เทียนชัย / 2543 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การปลูก -- อัตราผลตอบแทน
ลิ้นจี่ -- การปลูก -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ลิ้นจี่ -- การปลูก
572 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงแพะนม ในฟาร์มขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา บริษัทสยามแผ่นดินทอง จำกัด / ปริศนา จิตต์ปรารพ / 2543 /Full Text
Subject
บริษัทสยามแผ่นดินทอง
แพะ -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
แพะ -- การเลี้ยง -- ต้นทุนและประสิทธิผล
แพะ -- การเลี้ยง -- อัตราผลตอบแทน
573 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา / จตุพร ศิลาเดช / 2543 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความดี
574 ติดตามการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางเชียงใหม่ / สมชาย วงศ์ษา / 2543 /Full Text
Subject
นักโทษ -- เชียงใหม่ -- การฝึกอบรม
การฝึกอาชีพ -- เชียงใหม่
575 ทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริการสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองคาย / ศรัญญา คณิตประเสริฐ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลหนองคาย
พยาบาล
บริการการพยาบาล -- การประมวลผลข้อมูล
Dissertations, academic -- nursing
Computers
Health services
576 ทัศนคติของข้าราชการกรมป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อบทบาทขององค์กรเอกชนในการโต้แย้งนโยบายการจัดการป่าของรัฐ / สมชาย บริสุทธิ์ / 2543 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- นโยบายของรัฐ
การจัดการป่าไม้ -- เชียงใหม่
นโยบายป่าไม้ -- เชียงใหม่
ข้าราชการกรมป่าไม้ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
577 ทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ต่อการสอบเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น / อรรคเดช เตจ๊ะราษฎร์ / 2543 /Full Text
Subject
ข้าราชการตำรวจ -- เชียงใหม่ -- การเลื่อนขั้น
ข้าราชการตำรวจ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
578 ทัศนคติของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย / อดิสรณ์ กองเพิ่มพูล / 2543 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์สัตว์ป่า -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยง -- ทัศนคติ -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย
579 ทัศนคติของนักบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารและกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ / ธิดารัตน์ วนพฤกษาศิลป์ / 2543 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- ทัศนคติ
ตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารและการธนาคาร
หลักทรัพย์
580 ทัศนคติของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ต่องานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน / อุทัย ลือชัย / 2543 /Full Text
Subject
การป้องกันฝ่ายพลเรือน -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49