ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 คุณภาพชีวิตของเด็กสมองพิการ / พึงพิศ ศรีสืบ / 2543 /Full Text
Subject
เด็กพิการทางสมอง -- เชียงใหม่
เด็กปัญญาอ่อน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Public Health
Cerebral palsy
Quality of life
Child -- Chiang Mai
Cerebral palsy -- In infancy & childhoocl
542 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ตอนบน / วรรณา กุมารจันทร์ / 2543 /Full Text
Subject
การพยาบาลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- ไทย (ภาคใต้)
คุณภาพชีวิต
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life -- in old age
543 คุณภาพชีวิตของสตรีภายหลังการตัดมดลูกและรังไข่ / อัญชลี ตาบุรี / 2543 /Full Text
Subject
มดลูก -- ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Hysterectomy
Ovariectomy
544 คุณภาพชีวิตของสมาชิกในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / ณรงค์ศักดิ์ ทาเกิด / 2543 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- แม่ออน (เชียงใหม่)
การพัฒนาชนบท -- แม่ออน (เชียงใหม่)
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง
545 คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ / สุภาวดี เกตุแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลท่าปลา
บริการทางการแพทย์ -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
ผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
การรับรู้
546 คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า / อุบลศรี หาญเจริญกิจ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
บริการทางการแพทย์ -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
Dissertations, academic -- nursing
ผู้ป่วย -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
547 คุณภาพและความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายหลังการปรับปรุงสภาพ / สมชาย ผะอบเหล็ก / 2543 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์ -- การเก็บและรักษา
ถั่วเหลือง -- การปรับปรุงพันธุ์
548 คุณลักษณะของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปง จังหวัดพะเยา / ประดิษฐ์ อินถา / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปง
ครู -- ปง (พะเยา)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- ปง (พะเยา)
549 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ตามความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ / บุษกร ศรีนวกุล / 2543 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- การจ้างงาน
550 คุณลักษณะทางจิตวิทยาที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / รัชนี เชียงชีระ / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด
ผู้บริหารโรงเรียน -- ฮอด (เชียงใหม่)
ครู -- ทัศนคติ -- ฮอด (เชียงใหม่)
551 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดลำปาง / รัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ / 2543 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- ลำปาง
ช่างอุตสาหกรรม
552 คุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงจิตวิทยาของผู้บริหารโรงเรียนตามความคาดหวังของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน / ศรีลัย บริสุทธิ์ / 2543 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
โรงเรียนเทศบาล -- ลำพูน
553 เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสัมคมที่มีผลต่อการคงอยู่ขององค์กรชุมชน / อาภาพันธ์ พันธุ / 2543 /Full Text
Subject
องค์กรชุมชน -- สารภี (เชียงใหม่)
ชุมชน -- สารภี (เชียงใหม่)
สารภี (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
554 โครงสร้าง พฤติกรรมและผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยในจังหวัดเชียงใหม่ / พงษ์พิตร ตรงดี / 2543 /Full Text
Subject
ประกันภัย -- เชียงใหม่
บริษัทประกันภัย -- เชียงใหม่
555 โครงสร้างตลาดอาหารสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ชนทรา ไทยพยัคฆ์ / ชนทิรา ไทยพยัคฆ์ / 2543 /Full Text
Subject
ตลาด -- เชียงใหม่ -- วิจัย
556 เงื่อนไขที่นำไปสู่การรวมกลุ่มในขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมในระดับรากหญ้า : ศึกษากรณีการต่อต้านการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน / สิริวัฒนา กังวาลเลิศ / 2543 /Full Text
Subject
ชาวชนบท -- ลำปางปาน -- การรวมกลุ่ม
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
557 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ได้รับฮอร์โมนทดแทน / ปาริชาต ชูประดิษฐ์ / 2543 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
เต้านม
ฮอร์โมน
558 เจตคติด้านสกลทรรศน์ศึกษารายวิชาโลกในยุคปัจจุบัน (ส 027) โดยการสอนแบบกรณีศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโป่งสา จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ธงชัย บุญธรรม / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านโป่งสา
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โลก -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
559 เจตคติต่อวิชาชีพครูของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน / ณัชกานต์ สิทธิโชคสกุลชัย / 2543 /Full Text
Subject
ครู -- ลำพูน
โรงเรียนเทศบาล -- ลำพูน
560 เจตคติที่มีต่อการคบเพื่อนต่างเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย / ศุภรัตน์ สุธรรมแปง / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงราย
การคบเพื่อนต่างเพศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49