ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / ณรงค์ ทาสิงห์คำ / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหางดง
ผู้บริหารโรงเรียน -- หางดง (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- หางดง (เชียงใหม่) -- การบริหาร
502 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จุรี วิชิตธนบดี / 2543 /Full Text
Subject
การบัญชี -- เชียงใหม่
อาชีพ -- การบัญชี -- เชียงใหม่
503 ความรู้และความเข้าใจของข้าราชการในอำเภอเมืองเชียงใหม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก / รุจิภา เอ็งไพบูลย์ / 2543 /Full Text
Subject
วุฒิสมาชิก -- การเลือกตั้ง
ข้าราชการ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
504 ความรู้และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในอำเภอเมืองเชียงใหม่เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สิทธิโชค ลือโลก / 2543 /Full Text
Subject
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร -- การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
505 ความรู้และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการขยายคลังก๊าซสำรองของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง / ศุภชาติ โรจน์รุ่ง / 2543 /Full Text
Subject
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว
ก๊าซธรรมชาติ -- ลำปาง
ลำปาง -- ประชากร -- ทัศนคติ
506 ความรู้และความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพล / ภาคภูมิ สดายุรัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพล
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- ตาก
มลพิษ -- ตาก
507 ความรู้และความตระหนักที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำสถานีอนามัย จังหวัดน่าน / ร่วมศักดิ์ ยะใหม่วงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
ขยะ -- น่าน
ขยะติดเชื้อ -- น่าน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
508 ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มโรงเรียนท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / รัตนาภรณ์ แก้วก๋องมา / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนท่าผา
ยาเสพติดกับเยาวชน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
509 ความล้มเหลวของธุรกิจบ้านและที่ดินจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปี 2540-2541 / สุทธิชัย ติยะสุวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
510 ความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของข้าราชการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- ข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวล
Anxiety
Official -- Faculty of Nursing, Chiang Mai University
511 ความวิตกกังวลที่มีต่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ของนักเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริภักดิ์ แสงอุษามาศ / 2543 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
ความวิตกกังวล -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวลในการสอบ
512 ความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / กุลสิรี โค้วสุวรรณ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
ความวิตกกังวล -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวลในการสอบ
513 ความไวในการวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยพาราโรซานิลิน / อ้อยใจ คำกวน / 2543 /Full Text
Subject
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
พาราโรซานิลิน
514 ความไว้วางใจทางการเมืองของชาวไทยมุสลิมอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส / โชติ ถาวร / 2543 /Full Text
Subject
ชาวไทยมุสลิม -- กิจกรรมทางการเมือง
ชาวไทยมุสลิม -- ระแงะ (นราธิวาส)
515 ความสนใจในกิจกรรมวิชานาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสบเปิงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / เยาวลักษณ์ ศรีนวล / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
การศึกษาขั้นมัธยม -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- หลักสูตร
นาฏศิลป์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
516 ความสัมพันธ์ของเจตคติต่อการเรียน และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ / อภิชาติ แก้วประดิษฐ์ / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เชียงใหม่
517 ความสัมพันธ์ในครัวเรือนของผู้หญิงทำงานนอกบ้าน / กนกพร ฐิตารมย์ / 2543 /Full Text
Subject
สตรี -- ป่าซาง (ลำพูน) -- ภาวะสังคม
518 ความสัมพันธ์ระหว่าง ช่วงความสนใจในการเล่นตามมุมประสบการณ์กับความพร้อมทางด้านสติปัญญาของเด็กก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านผาตั้ง อำเภอปง จังหวัดพะเยา / สุนีย์ พีพงษ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
จิตวิทยาเด็ก -- ปง (พะเยา)
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- ปง (พะเยา)
ปัญญา -- การทดสอบ
519 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบการจัดการและส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน / กอบเกียรติ อัศววัฒนาพร / 2543 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา
อัตราดอกเบี้ย
520 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและความคาดหวังที่มีต่อการปฐมนิเทศกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานใหม่ / เบญจภา พลอยเลื่อมแสง / 2543 /Full Text
Subject
ปฐมนิเทศ
ความผูกพันต่อองค์การ
ลูกจ้าง -- ปฐมนิเทศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49