ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 ความพึงพอใจของแพทย์ต่อการให้บริการของผู้เสนอขายเวชภัณฑ์ / กานต์ สุวรรณกิต / 2543 /Full Text
Subject
การขาย
การจัดการขาย -- เชียงใหม่
แพทย์ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
482 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ / สุทธานี พรวัฒนานนท์ / 2543 /Full Text
Subject
ธนาคารทหารไทย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
483 ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการเครือข่ายดิจิตอลของ บริษัทไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ / ศิริพงษ์ พุงไธสง / 2543 /Full Text
Subject
บริษัทไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
โทรศัพท์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
484 ความพึงพอใจต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการทำงานของวิศวกรในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ชัชวาล เตียวกุล / 2543 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วิศวกร -- ความพอใจในการทำงาน -- แม่เมาะ (ลำปาง)
ความพอใจในการทำงาน -- แม่เมาะ (ลำปาง)
485 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ / เสนีย์ นันทยานนท์ / 2543 /Full Text
Subject
ธนาคารนครหลวงไทย
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
486 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ไพบูลย์ ใบสุขันธ์ / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์ -- ข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย -- ความพอใจในการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
487 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสันติบาล / ณพงศ์ กปิตถัย / 2543 /Full Text
Subject
ตำรวจสันติบาล -- ความพอใจในการทำงาน
488 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตำแหน่งเลขานุการ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ธนิสสรา มั่งมูล / 2543 /Full Text
Subject
เลขานุการ -- ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
489 ความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร / ธีรยุทธ ปัญญาแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
ครู -- ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
490 ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้รับบริการ ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาล / ทวีวัธน์ ต่ายใหญ่เที่ยง / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพญาเม็งราย
บริการทางการแพทย์ -- เชียงราย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงราย
491 ความร่วมมือระหว่างรัฐกับชุมชน : ศึกษาบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เอกสิทธิ์ ตูพานิช / 2543 /Full Text
Subject
คณะกรรมการพัฒนาสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ปิง
ตำรวจ -- เชียงใหม่
492 ความรู้ เจตคติ และความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน / ธรรมนูญ เทพารักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
มลพิษ -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
493 ความรู้ ทัศนคติ และการใช้บริการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ของประชาชนชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / พรรณี มานะกุล / 2543 /Full Text
Subject
สาธารณสุขมูลฐาน -- เชียงใหม่
บริการอนามัยชุมชน -- เชียงใหม่
อนามัยชุมชน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Public Health
Primary healah care -- Chiang Mai
Community health service -- Chiang Mai
494 ความรู้ ทัศนคติ และสิ่งสนับสนุนที่มีผลต่อการปฎิบัติงานเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริพร ตียพันธ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- Nursing
Cross infection
Infection control
Dissertations, academic -- Infection Control Nursing
495 ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของนักเรียนชั้นต้น 1 ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / จันทนา วงศ์ตะนา / 2543 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จริยธรรม
นักเรียน -- เชียงใหม่
496 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ และทัศนคติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ของผู้รับบริการตรวจหาเชื้อเอดส์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ / สุวิมล ชมภูแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
497 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ในการทำนิติกรรมสัญญา / ปิยะสันติ์ กาววิไล / 2543 /Full Text
Subject
นิติกรรม
นิติกรรมทางการปกครอง
498 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล / ธนัติ สุภาศรี / 2543 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- ฝาง (เชียงใหม่)
เทศบาล -- ฝาง (เชียงใหม่)
499 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร / ต่อพงศ์ จันทร์พวง / 2543 /Full Text
Subject
ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
ยากำจัดศัตรูพืช
เกษตรกร -- กรุงเทพฯ
500 ความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีเพื่อการผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / รติกร ณ ลำปาง / 2543 /Full Text
Subject
สารเคมีทางเกษตร -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
เกษตรกร -- ห้างฉัตร (ลำปาง)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49