ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสันติศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / อนุพล มาธนะสารวุฒิ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันติศึกษา
การศึกษา -- การบริหาร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชนกับโรงเรียน -- เชียงใหม่
462 ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ / กฤษดา ยะการ / 2543 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ร้องกวาง (แพร่)
463 ความต้องการแรงงานของธุรกิจก่อสร้าง จังหวัดลำพูน / เกริก ศรีวัฒนะ / 2543 /Full Text
Subject
แรงงาน -- ลำพูน -- การคัดเลือกและสรรหา
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- ลูกจ้าง
คนงานก่อสร้าง -- ลำพูน -- การคัดเลือกและสรรหา
464 ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน / สิริพร พวงมาลัย / 2543 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- ลำพูน
465 ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพะเยา / พงษ์นรินทร์ ชื่นวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองพะเยา
การจัดการของเสีย -- พะเยา -- ค่าใช้จ่าย
ขยะ -- พะเยา -- ค่าใช้จ่าย
466 ความถูกต้องของสาเหตุการตายที่ระบุไว้ในมรณบัตร / ปรียานุช เชิดชูเหล่า / 2543 /Full Text
Subject
มรณบัตร
การตาย -- ภูกามยาว (พะเยา)
467 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทลื้อ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2460-2540 : ศึกษาผ่านลักษณะและเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้นำที่เป็นทางการ / ณริสสร ธีรทีป / 2543 /Full Text
Subject
ลื้อ -- แง่สังคม
ลื้อ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ลื้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
468 ความผันแปรลักษณะทางสัณฐานและไอโซไซม์ และคุณสมบัติการแปรรูปของมะม่วงแก้วสายต้นคัด / ปฐมา เดชะ / 2543 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์แก้ว
มะม่วง -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไอโซไซม์
469 ความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / พจนา พิชิตปัจจา / 2543 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ภาษี -- เชียงใหม่
470 ความพร้อมของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงราย / ศิริพันธุ์ ไพโรจน์รัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงราย
ผู้นำ -- เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบล
การท่องเที่ยว
เชียงราย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
471 ความพร้อมของสุขาภิบาลในการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ศึกษากรณีอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / กชกาญจน์ ศรีวิพัฒน์ / 2543 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- ป่าซาง (ลำพูน)
สุขาภิบาล -- ป่าซาง (ลำพูน)
เทศบาลตำบล
472 ความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยพายัพ / เรณู วงศ์วัฒนา / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- การบริหาร
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
473 ความพร้อมและการยอมรับของมารดาระยะแรกหลังคลอดในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ / นงนุช ตันทะรา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -- เชียงใหม่
ทารก -- การดูแล -- เชียงใหม่
บุตร -- การดูแล -- เชียงใหม่
มารดาและเด็ก -- เชียงใหม่
Dissertation, academic -- nursing
Mothers
Puerperium
Breast feeding
474 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักรต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / บุญเลิศ เปเรร่า / 2543 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว
475 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการควบคุมการจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จักรกริช ดิษยนันทน์ / 2543 /Full Text
Subject
จราจร -- เชียงใหม่
ไฟสัญญาณจราจร
476 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ชวลิต หน่อคำ / 2543 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสารภี
ตำรวจ -- สารภี (เชียงใหม่)
โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
477 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการจัดที่ดินเพื่อประชาชนในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ปรีชา ซื่อนิคม / 2543 /Full Text
Subject
การจัดสรรที่ดิน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
ที่ดิน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
478 ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปาต่อการให้บริการของสำนักงานประปาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / จีระศักดิ์ เงยวิจิตร / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานประปาเชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ประปา -- เชียงใหม่
น้ำประปา -- เชียงใหม่
479 ความพึงพอใจของผู้ซื้อต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ขนมบ้านอาจารย์ สุมิตรา วรรณสูตร / สุมาตรา วรรณสูตร / 2543 /Full Text
Subject
ขนมบ้านอาจารย์ -- การตลาด
ขนมบ้านอาจารย์ -- การจัดซื้อ
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
480 ความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการทำงาน : กรณีศึกษาบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ปิยวดี สอนสิงห์ / 2543 /Full Text
Subject
บริษัทบู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)
ความพอใจในการทำงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความพอใจในการทำงาน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49