ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 ความเครียดและพฤติกรรมการแก้ปัญหาความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ / วงค์พรรณ์ มาลารัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การแก้ปัญหา
442 ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขผู้ทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษาในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย / สุวาภรณ์ กองแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- เชียงราย -- พฤติกรรม
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงราย
443 ความชุกของโรคหนอนพยาธิในระบบทางเดินอาหารของนักเรียน ไทยพื้นราบและนักเรียนไทยภูเขา ระดับประถมศึกษา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก / ประพันธ์ ตาทิพย์ / 2543 /Full Text
Subject
โรคที่เกิดจากหนอนพยาธิ
หนอนพยาธิ
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ระมาด (ตาก)
444 ความเชื่อด้านสุขภาพและความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค / สมัยพร อาขาล / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพะเยา
Dissertations, academic -- nursing
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- พะเยา
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย
วัณโรค -- การรักษา -- พะเยา
ความเชื่อ
445 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพยาบาลสตรี / ชนิดา สุรจิตต์ / 2543 /Full Text
Subject
กระดูกพรุน -- โรค -- เชียงใหม่
พยาบาล -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
สตรี -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Health
Osteoporosis
446 ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทางสังคมของชุมชน / จุรี ขยัน / 2543 /Full Text
Subject
ความเชื่อ
การควบคุมทางสังคม
447 ความเชื่อในพ่อขุนงำเมืองในกระบวนการรวมกลุ่มความร่วมมือของชุมชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกว๊านพะเยา / วิไลวรรณ ภู่จีนาพันธุ์ / 2543 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- พะเยา
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- พะเยา
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ความเชื่อ
กว๊านพะเยา -- แง่สิ่งแวดล้อม
448 ความตระหนักของเกษตรกรต่อปัญหาโรคเอดส์ในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / ศรีวรรณ จันทร์ผง / 2543 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- หางดง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- ทัศนคติ -- หางดง (เชียงใหม่)
449 ความตระหนักของเกษตรกรในการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ / นันทนา ศรีสว่าง / 2543 /Full Text
Subject
ฟาร์มสุกร -- แง่สิ่งแวดล้อม -- อุตรดิตถ์
สุกร -- แง่สิ่งแวดล้อม -- อุตรดิตถ์
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- อุตรดิตถ์
เกษตรกร -- อุตรดิตถ์
450 ความตระหนักของเจ้าหน้าที่การเกษตร ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / ดุษดี ศรีวิชัย / 2543 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- แง่สิ่งแวดล้อม
ยาฆ่าแมลง -- แง่สิ่งแวดล้อม
มลพิษ -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
451 ความตระหนักของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับสารเป็นพิษในอาหาร / จุฑามาศ โกมารภัจกุล / 2543 /Full Text
Subject
อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ
สารพิษตกค้างในอาหาร
อาหารกับสารเคมี
โรงเรียนเทศบาล -- เชียงใหม่
452 ความต้องการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้งในด้านการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกในเขตส่งออก ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / กิตติมา ทองเกตุ / 2543 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การค้าระหว่างประเทศ
การควบคุมสินค้าขาออก -- ไทย (ภาคเหนือ)
สินค้าออก -- ไทย (ภาคเหนือ)
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
453 ความต้องการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย / สิริกุล หอสถิตย์กุล / 2543 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย
อินเตอร์เน็ต
454 ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / วัชรี เหล่มตระกูล / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังเหนือ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
การศึกษาขั้นมัธยม -- วังเหนือ (ลำปาง)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- วังเหนือ (ลำปาง)
455 ความต้องการบริการสนเทศของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน / พิศมัย พันธวัง / 2543 /Full Text
Subject
บริการสารสนเทศ -- ลำพูน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
โรงเรียนเทศบาล -- ลำพูน
456 ความต้องการบริการสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง จังหวัดเชียงใหม่ / ดรุณี จันทร์กระวี / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
บริการสารสนเทศ -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
457 ความต้องการบริการให้คำปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี จังหวัดลำปาง / นิรมล เกตุวงค์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
การให้คำปรึกษา -- ลำปาง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
458 ความต้องการบริการให้คำปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มรกต บำรุงกิจ / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่
หอพัก -- เชียงใหม่
459 ความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้นของทหารผ่านศึกในจังหวัดน่าน / นพวรรณ สิงห์ทอง / 2543 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- หลักสูตร
ทหารผ่านศึก -- น่าน -- การฝึกอบรม
460 ความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / ศรีวรรณ สุนทรสัตถาพร / 2543 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลี้ (ลำพูน)
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลี้ (ลำพูน)
ครูภาษาไทย -- ลี้ (ลำพูน)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49