ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกุ้งในจังหวัดสมุทรสงคราม / นุชรี สะอาดเอื้อ / 2543 /Full Text
Subject
กุ้ง -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- สมุทรสงคราม
422 ความคิดเห็นของเกษตรตำบลต่อการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้าง และระบบการผลิตการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ / เกริกฤทธิ์ วงศ์ดาว / 2543 /Full Text
Subject
เกษตรตำบล -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาการเกษตร -- เชียงใหม่
โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร
423 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา / รินทอง ทับทิม / 2543 /Full Text
Subject
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงใหม่
424 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / ศิวิไล มงคล / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
ครู -- ทัศนคติ
425 ความคิดเห็นของทีมสุขภาพต่อการนำการแพทย์แผนไทยมาใช้เป็นการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย / แดนชัย ชอบจิตร / 2543 /Full Text
Subject
แพทย์แผนโบราณ -- เชียงราย
การแพทย์ทางเลือก -- เชียงราย
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงราย
Dissertations, academic -- nursing
Health manpower
Medicine traditional
Alternative medicine
426 ความคิดเห็นของนักเรียนในการเลือกเรียนวิชาทักษะและความปลอดภัยในงานฝึกฝีมือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่ -- หลักสูตร
การฝีมือ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
427 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยเส้นทางสายเหนือ : กรณีศึกษารถด่วนพิเศษนครพิงค์ / เบญจวรรณ นพบรรจบสุข / 2543 /Full Text
Subject
การรถไฟ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การขนส่งทางรถไฟ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
428 ความคิดเห็นของผู้นำหมู่บ้านต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นในอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง / สุพจน์ นุ้ยเจริญ / 2543 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- สบปราบ (ลำปาง) -- พฤติกรรม
429 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านขายยาต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิบูลย์ อสัมภินพงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
สมุนไพร -- การตลาด -- เชียงใหม่
ร้านขายยา -- การตลาด
ร้านขายยา -- เชียงใหม่
430 ความคิดเห็นของพยาบาลต่อการสอนสุขศึกษาแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแก่ผู้ปกครองเด็กป่วยในงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ผ่องพรรณ อุปพันธวงค์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สุขศึกษา -- การศึกษาและการสอน
พยาบาล -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Health education
Caregivers
431 ความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการวนศาสตร์ชุมชนบนพื้นที่สูง ในเขตพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ส้าน จังหวัดเชียงราย / วิทยา ศรีวิไล / 2543 /Full Text
Subject
วนศาสตร์ชุมชน
วนศาสตร์
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงราย
โครงการวนศาสตร์ชุมชนบนพื้นที่สูง
432 ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วลัยพร ทองหยอด / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย -- หลักสูตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย -- นักศึกษา
การศึกษา -- การบริหาร
433 ความคิดเห็นต่อโครงสร้างองค์การของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ / อนันต์ ปู่ชู / 2543 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
434 ความคิดเห็นต่อปัญหาการใช้ยาเสพติดในวัยรุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน / ฝนทิพย์ จักรทอง / 2543 /Full Text
Subject
ยาเสพติดกับเยาวชน -- ลำพูน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- ลำพูน
โรงเรียนเทศบาล -- ลำพูน
435 ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนที่เป็นชาวจีนฮ่ออิสระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 / งามจิตร์ จันทร์แก้ว / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
จีนฮ่อ -- การศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
436 ความเครียด วิถีการปรับแก้ และแรงสนับสนุนทางสังคมของบุคคลที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย / มธุริน คำวงศ์ปิน / 2543 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
สุขภาพจิต -- เชียงใหม่
การฆ่าตัวตาย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Social support
Suicide
437 ความเครียดของนักเรียน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ที่มีสาเหตุมาจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอบเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา / นาฎลัดดา เรือนคำ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
ความวิตกกังวลในการสอบ
438 ความเครียดของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ / ลดาวัลย์ สกุณา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
ความเครียด (จิตวิทยา)
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
439 ความเครียดในงานของพยาบาลประจำการ และรูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศิริพร วิญญรัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Nurses
440 ความเครียดในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนเขต 10 / พิมลพรรณ ทิพาคำ / 2543 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา) -- ไทย (ภาคเหนือ)
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
Stress


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49