ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 การออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพของสำนักงานบริการโทรคมนาคม สาขาเชียงใหม่ / สุภาวดี ทองจันทร์ / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานบริการโทรคมนาคม สาขาเชียงใหม่
โทรคมนาคม -- เชียงใหม่
การสื่อสาร -- เชียงใหม่
402 การออกแบบและการสร้างแม่เหล็กสี่ขั้วสำหรับโฟกัสลำอิเล็กตรอนที่มีค่าพลังงาน 3 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ / พิมพ์พร จันทร์ผง / 2543 /Full Text
Subject
สนามแม่เหล็ก
แม่เหล็ก
อิเล็กตรอน
403 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชีสำหรับกิจการซื้อมาขายไปที่ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปในการทำบัญชี / สรรสกล พิกุลเคหา / 2543 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
404 การออกแบบสร้างชุดปฏิบัติการการจำแนกชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์โดยใช้ ซีซีดี สเปกโทรกราฟ / เฉลิมชนม์ วรรณทอง / 2543 /Full Text
Subject
สเปกตรัม
สเปกโตรกราฟ
ดาวฤกษ์
405 การออกแบบสร้างและทดสอบอีโคโนไมเซอร์แบบท่อความร้อนสำหรับหม้อไอน้ำสำเร็จรูป / พลเดช ทองขุนดำ / 2543 /Full Text
Subject
หม้อไอน้ำ
406 การออกแบบสำหรับการป้องกันการกัดกร่อนของท่อในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอน / ถนัด เกษประดิษฐ / 2543 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ท่อ
เทอร์โมไซฟอน
407 การออกแบบเสื้อผ้าสตรีวัยทำงานที่มีส่วนประกอบของผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กมลภัทร์ รักสวน / 2543 /Full Text
Subject
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
เสื้อผ้าและการตัดเย็บ
เสื้อผ้า -- การออกแบบ
เครื่องแต่งกาย
408 การออพทิไมซ์รูปร่างเชิงสองมิติโดยใช้เส้นขอบเบซิเออร์และบี-สไพลน์ / ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ / 2543 /Full Text
Subject
ไฟไนต์เอลิเมนต์
การออฟทิไมซ์
409 กิจกรรมกลุ่มที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / ชัชฎาพร มาลารัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
กลุ่มสัมพันธ์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
การเรียน -- การรวมกลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
410 ขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สุรีย์พร กิจหรารักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- การบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- ข้าราชการและพนักงาน
411 ความเข้มแข็งของประชาสังคมตำบลในการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม : กรณีศึกษาการดูแลรักษาบ่อบาดาลและอ่างเก็บน้ำของประชาชน ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่กอก และตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง / สัมฤทธิ์ วิชัยทา / 2543 /Full Text
Subject
แหล่งน้ำ -- เถิน (ลำปาง)
ทรัพยากรทางน้ำ -- เถิน (ลำปาง)
บ่อบาดาล -- เถิน (ลำปาง)
อ่างเก็บน้ำ -- เถิน (ลำปาง)
การอนุรักษ์น้ำ -- เถิน (ลำปาง)
412 ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านดอนแก้ว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / วิลาสินี ภูนุชอภัย / 2543 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์สัตว์น้ำ -- ท่าวังผา (น่าน)
องค์กรชุมชน -- ท่าวังผา (น่าน)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ท่าวังผา (น่าน)
413 ความเข้มแข็งในการมองโลกและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน / วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์ / 2543 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
น้ำตาลในเลือด
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus
414 ความเข้มแข็งอดทนของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / สมพร กิ่วแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
นักศึกษาพยาบาล
ขันติ
Dissertations, academic -- nursing
Students, nursing
415 ความเข้าใจในการอ่านและความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาและวิธีสอนแบบพาโนรามา / รุ้งกาญจน์ นรินทร / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
ความเข้าใจในการอ่าน -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
ภาษาไทย -- การอ่าน
416 ความคาดหวังของบุคลากรต่อทักษะการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ / ประภาส โปธิปัน / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ -- การบริหาร
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
417 ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตำรวจเอก / รัฐการ สุรงคบพิตร / 2543 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
เทศบาล -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่) -- การบริหาร
เทศบาลตำบล
418 ความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อบทบาททางการเมืองของพรรคการเมืองไทย / ฐิณัตตา สารเวียง / 2543 /Full Text
Subject
พรรคการเมือง -- ไทย
การเมือง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- เชียงใหม่
419 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานปกครองนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุมาลี แสงจันทร์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
วินัยในโรงเรียน -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
420 ความคิดเห็นของเกษตรกร ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อบริการสินเชื่อเพื่อการเกษตรของธนาคารพาณิชย์ / ชัยรัตน์ รัตนา / 2543 /Full Text
Subject
สินเชื่อเกษตร -- ฝาง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- ทัศนคติ -- ฝาง (เชียงใหม่)
ธนาคารพาณิชย์ -- ฝาง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49