ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การสอนการออกแบบลวดลายพิมพ์ผ้าโดยใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนวิชากลวิธีการสอนวิชาผ้าและการแต่งกายคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ทรงกรด เหล็กสมบูรณ์ / 2543 /Full Text
Subject
ผ้า -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
ลายผ้า -- การออกแบบ
ผ้า -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
382 การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อประสม / วิภาฤดี วิภาวิน / 2543 /Full Text
Subject
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
383 การสอนเขียนร้อยกรองโดยใช้วิธีเลือกสรรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ศุภกัญญา รอดเดช / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
การแต่งคำประพันธ์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ศิลปะการแต่งคำประพันธ์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
384 การสอนโดยให้เลียนแบบจากตัวแบบเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ธิดารัตน์ กันตีวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนไชยปราการ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
จริยธรรม
385 การสอนทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการฟัง / บุษบา พิทักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
การฟัง -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- นครศรีธรรมราช
386 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ความสัมพันธ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริม / เกษณี พิณเสนาะ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- การสอนซ่อมเสริม
387 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริม / ปริญญา คำใบ / 2543 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เรขาคณิตวิเคราะห์
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- การสอนซ่อมเสริม
388 การสอนวิชางานโลหะแผ่นโดยใช้ภาษาอังกฤษ / โสภา ใจวรรณะ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเขลางค์นคร
โลหะแผ่น -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ลำปาง
389 การสำรวจ และศึกษาพื้นผิวของหนอนพยาธิในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด จากลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / อรรถพร นิชพันธ์ / 2543 /Full Text
Subject
หนอนพยาธิ
พยาธิใบไม้
พยาธิตัวตืด
พยาธิหัวหนาม
พยาธิตัวกลม
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย
ลำน้ำแม่สา (เชียงใหม่)
390 การสำรวจทัศนคติของพนักงานฝ่ายการตลาดในการใช้ระบบข้อมูลการบริหาร เขตการทำงานโดยใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิค (อี ที เอ็ม เอส) ของบริษัทยา : กรณีศึกษา บริษัทเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด / อังกูร ว่องอนนท์จินดา / 2543 /Full Text
Subject
บริษัทเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย)
การตลาด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ยา
391 การสำรวจผลกระทบของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบปัจจุบันต่อการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนบน / เสาวณีย์ โสดานิล / 2543 /Full Text
Subject
สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบ
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
การศึกษาขั้นมัธยม -- ไทย (ภาคเหนือ)
392 การสำรวจและการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนศึกษาพื้นผิว พยาธิตัวกลมในปลาน้ำจืดจากลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / กานดา ค้ำชู / 2543 /Full Text
Subject
พยาธิตัวกลม -- เชียงใหม่
ปลาน้ำจืด -- เชียงใหม่ -- การสำรวจ
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ลำน้ำแม่สา (เชียงใหม่)
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
393 การสืบทอดแนวคิดของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กำไร แก้วเฮียง / กำไร แก้วเฮียง, ภิกขุ / 2543 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- น่าน
บ้านโป่งคำ (น่าน)
394 การสูบน้ำแสงอาทิตย์ด้วยเทคนิคซาเวรี / อนุรักษ์ พรหมชัย / 2543 /Full Text
Subject
เครื่องสูบน้ำ
เครื่องสูบน้ำแสงอาทิตย์
395 การแสดงภาพทางคอมพิวเตอร์ของการกระจายความเค้นที่คำนวณได้ จากฟังก์ชันความเค้น / ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ / 2543 /Full Text
Subject
ความเครียดและความเค้น -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
396 การหาปริมาณสารหอม 2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน ในข้าวโดยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟี / สุกัญญา เขียวสะอาด / 2543 /Full Text
Subject
ก๊าซโครมาโตกราฟฟีย์
สารหอมระเหย
ข้าว -- การวิเคราะห์
397 การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ / จรัญญา ขันกฤษณ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
สัจจการแห่งตน
398 การอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินของรัฐที่ให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุทธิพร เกษมกุลทรัพย์ / 2543 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
399 การออกกลางคันของนักเรียนระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย / โพธิ์ตะวัน ปินทีโย / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
การออกกลางคัน -- เชียงราย
400 การออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน / สนิท กาญจนประดิษฐ์ / 2543 /Full Text
Subject
การออกกลางคัน -- ดอกคำใต้ (พะเยา)
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ดอกคำใต้ (พะเยา)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49