ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การขยายพันธุ์ว่านสี่ทิศ / ประภัสสร อารยะกิจเจริญชัย / 2543 /Full Text
Subject
ว่านสี่ทิศ -- การขยายพันธุ์
22 การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ / พินิจดา สุระจิตร์ / 2543 /Full Text
Subject
ว่านแสงอาทิตย์
ว่านแสงอาทิตย์ -- การปรับปรุงพันธุ์
พืช -- การขยายพันธุ์
23 การเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสในทางเลือกอาชีพของผู้หญิงดอกคำใต้ / ศศิพร คนงาน / 2543 /Full Text
Subject
สตรี -- ดอกคำใต้ (พะเยา) -- ภาวะสังคม
อาชีพ
สตรี -- การจ้างงาน -- ดอกคำใต้ (พะเยา)
24 การเข้าสู่การขายบริการทางเพศของวัยรุ่นชายในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท / รักฉันท์ ชัยชมภู / 2543 /Full Text
Subject
ผู้ชายขายตัว -- เชียงใหม่
ผู้ชายขายตัว -- พฤติกรรมทางเพศ
การค้าประเวณี
ธุรกิจบริการทางเพศ -- เชียงใหม่
25 การควบคุมคุณภาพทางเคมีของยาจากสมุนไพร / สายรุ้ง ซาวสุภา / 2543 /Full Text
Subject
โครมาโตกราฟีย์
สมุนไพร -- การวิเคราะห์
26 การควบคุมและระบุส่วนดำเนินการ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม / ชิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์ / 2543 /Full Text
Subject
ระบบควบคุมป้อนกลับ
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
27 การคัดแยกมูลฝอยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / สัณห์สุดา พรมไชย / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ขยะ -- เชียงใหม่ -- การจำแนก
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
28 การคำนวณค่าพลังงานตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบอิเควเตอเรียลและทำการปรับตามดวงอาทิตย์อย่างเป็นขั้น / จิรายุ วัฒนา / 2543 /Full Text
Subject
เซลล์แสงอาทิตย์
29 การจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืช ของชาวม้งในหมู่บ้านฝาปู่จอม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / เด่น เครือสาร / 2543 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์พืช -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ทรัพยากรพืช -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การอารักขาพืช -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ม้ง -- แม่แตง (เชียงใหม่)
30 การจัดการความขัดแย้งในป่าชุมชนของชาวปกาเกอญอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / กริ่มกมล มหัทธนวิศัลย์ / 2543 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- แม่ฮ่องสอน
ป่าชุมชน -- แม่ฮ่องสอน
ปกาเกอะญอ
31 การจัดการความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้านเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / สุวัฒ สุขเจริญ / 2543 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การปลูกพืช -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
32 การจัดการงานอาคารสถานที่โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ / อนันต์ สุวรรณคะโต / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนหอพระ -- การบริหาร
โรงเรียนหอพระ -- อาคาร
33 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในโครงการสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ / กอปรลักษณ์ อัจฉริยโสภณ / 2543 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่
สินเชื่อเกษตร -- เชียงใหม่
34 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนววัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / ชยุติ ผลชวนปัญโญ / 2543 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- แม่ริม (เชียงใหม่)
บ้านแม่สาใหม่ (เชียงใหม่)
35 การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร : กรณีศึกษา ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง / ชมวิว ยะสารวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
ทรัพยากรทางน้ำ -- สบปราบ (ลำปาง)
น้ำในการเกษตร -- สบปราบ (ลำปาง)
36 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านโป่งฝา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / นรินทร์ ประทวนชัย / 2543 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- แม่อาย (เชียงใหม่)
ทรัพยากรป่าไม้
บ้านโป่งผา (เชียงใหม่)
37 การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยชุมชนบ้านหาดผาขน จังหวัดน่าน / สุภาพ สิริบรรสพ / 2543 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ -- น่าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- น่าน
ทรัพยากรสัตว์น้ำ -- น่าน
ชุมชนบ้านหาดผาขน (น่าน)
38 การจัดการธุรกิจสมุนไพรไทย : มิติหนึ่งของการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น / สุขุมาลย์ หมั่นเจริญ / 2543 /Full Text
Subject
สมุนไพร -- การตลาด -- ลำปาง
39 การจัดการน้ำเสียของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา / วิไลวรรณ สุปรียาพร / 2543 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองพะเยา -- การกำจัดของเสีย
น้ำเสีย -- การบำบัด -- พะเยา
40 การจัดการมูลฝอยของครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพะเยา / อรุณรัศมี จันทราช / 2543 /Full Text
Subject
ขยะ -- พะเยา
การจัดการของเสีย -- พะเยา
ครัวเรือน -- พะเยา
องค์การบริหารส่วนตำบล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49