ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การศึกษาเปรียบเทียบ ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของสตรี เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน / ราณี วงศ์ประจวบลาภ / 2543 /Full Text
Subject
สตรี -- ทัศนคติ -- พะเยา
สตรี -- พะเยา -- ภาวะสังคม
โรงงาน -- แง่สิ่งแวดล้อม -- พะเยา
342 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดทำงบกระแสเงินสดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มสื่อสารตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีไทยและมาตรฐานบัญชีอังกฤษ / สุนีย์รัตน์ เจริญสันติ / 2543 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การบัญชี -- มาตรฐาน
เงินสด
กลุ่มสื่อสาร
343 การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน / ดลยา ไชยวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน
344 การศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับการนิเทศงานของปศุสัตว์อำเภอในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ชายชัย ศรีฉันทะมิตร / ชาญชัย ศรีฉันทะมิตร / 2543 /Full Text
Subject
ปศุสัตว์อำเภอ
ปศุสัตว์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ปศุสัตว์ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
345 การศึกษาเปรียบเทียบความตระหนักของผู้นำชุมชนและพระสังฆาธิการที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พระมหาประเสริฐ จันทร์จำรัส / ประเสริฐ จันทร์จำรัส, พระมหา / 2543 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- เชียงใหม่
ผู้นำชุมชน -- เชียงใหม่
สงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
346 การศึกษาเปรียบเทียบถังปฏิกิริยาแบบซีเอสทีทาร์กับยูเอเอเอสบีในกระบวนการสร้างกรดของน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม / ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร / 2543 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม
ถังยูเอเอสบี
ถังซีเอสทีอาร์
347 การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องเจตจำนงดีของค้านท์กับแนวคิดในพุทธปรัชญา / สิริวรรณ ตั้งจิตตาภรณ์ / 2543 /Full Text
Subject
ค้านท์, อิมมานูเอล, ค.ศ. 1724-1804
ความดี
พุทธปรัชญา
348 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติจากการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบหลายชนิด / จามรี ทุกข์สูญ / 2543 /Full Text
Subject
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
349 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูดซับฟลูออไรด์บนถ่านกัมมันต์และถ่านกระดูก / อดุลย์ ศรีพิลา / 2543 /Full Text
Subject
การดูดซับ
ฟลูออไรด์
คาร์บอนกัมมันต์ -- การดูดซับ
ถ่านกระดูก
350 การศึกษาเปรียบเทียบรายได้และสวัสดิการของตำรวจชั้นประทวนของโรงพักในเขตเมืองและเขตชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ / ราชัย เผ่าดิษฐ์ / 2543 /Full Text
Subject
ข้าราชการตำรวจ -- เชียงใหม่ -- รายได้
ตำรวจ -- เชียงใหม่ -- รายได้
สวัสดิการข้าราชการ
351 การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยในชนบทภาคเหนือและภาคใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครศรีธรรมราช / นวพรรณ เนตรคำ / 2543 /Full Text
Subject
ประชากรในชนบท
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
352 การศึกษาเปรียบเทียบหลักการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนและการจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีไทยกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและมาตรฐาน การบัญชีของสหรัฐอเมริกา / พิมพ์ใจ วีรศุทธากร / 2543 /Full Text
Subject
การบัญชี
การลงทุน
การเงิน
การบัญชี -- ไทย -- มาตรฐาน
การบัญชี -- สหรัฐอเมริกา -- มาตรฐาน
353 การศึกษาเปรียบเทียบอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศและปัญหาข้อกฎหมาย / ทิพย์วิมล ภู่ประดิษฐ์ / 2543 /Full Text
Subject
ภาษีซ้อน -- สนธิสัญญา
354 การศึกษาผิวรอยต่อในของเหลวผสม / คมสันติ โชคถวาย / 2543 /Full Text
Subject
โฟตอน
แสง
ของเหลว
355 การศึกษาเพื่อวางแผนจัดการพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่แสะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / สาคร ถาวงษ์กลาง / 2543 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ทรัพยากรธรรมชาติ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
356 การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารงานประจำวันของการบริหารคุณภาพครบวงจร ในโรงงานคอมกรีตผสมเสร็จซีแพค จังหวัดเชียงใหม่ / ยุทธนา ศรีมหาจริยะพงษ์ / 2543 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค -- การบริหาร
357 การศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของการกำจัดสีย้อมรีแอกตีฟออกจากน้ำเสียย้อมผ้าบาติกโดยรีเอเจนท์ของเฟนตอน / ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์ / 2543 /Full Text
Subject
น้ำเสีย
สีย้อมและการย้อมสี
บาติก
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
358 การศึกษาระบบบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด / สุนิศา ยิ่งศิริอำนวย / 2543 /Full Text
Subject
สหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยพายัพ -- การบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยพายัพ -- การบัญชี
359 การศึกษาและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางสังคมในการจัดการน้ำเสียของร้านอาหาร : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลเมืองลำปาง / ระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล / 2543 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองลำปาง
น้ำเสีย -- การบำบัด -- ลำปาง
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
360 การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์อานิสงส์ล้านนา พระมหาสิงห์คำ รักป่า / สิงห์คำ รักป่า, พระมหา / 2543 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา -- คัมภีร์
อานิสงส์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49