ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / สุวิทยา ธรรมลังกา / 2543 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- ต้นทุนการผลิต
ถั่วเหลือง -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ถั่วเหลือง -- เชียงใหม่ -- การผลิต
ถั่วเหลือง -- การตลาด -- เชียงใหม่
302 การวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจนำเที่ยวเดินป่าและล่องแพในเส้นทางลำน้ำแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ / สายหยุด ศรีสุเทพ / 2543 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
การเดินป่า
ลำน้ำแม่แจ่ม (เชียงใหม่)
303 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนของการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัตบรรณ / ดาริกา ชวชาติ / 2543 /Full Text
Subject
สัตบรรณ -- การตลาด
การปลูกป่า -- ดอยเต่า (เชียงใหม่) -- ต้นทุนและประสิทธิผล
การปลูกป่า -- ดอยเต่า (เชียงใหม่) -- อัตราผลตอบแทน
304 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำดื่ม / เสรี ทรงชัยกุล / 2543 /Full Text
Subject
น้ำดื่ม -- เชียงใหม่ -- การผลิต
น้ำดื่ม -- ต้นทุนการผลิต
น้ำดื่ม -- ต้นทุนและประสิทธิผล
น้ำดื่มบรรจุขวด -- เชียงใหม่
305 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / กาญจน์ นทีวุฒิกุล / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาคารสุจิณโณ -- การใช้พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า -- เชียงใหม่ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
พลังงานไฟฟ้า -- เชียงใหม่
ไฟฟ้า
306 การวิเคราะห์นโยบายการพยุงราคาและการให้การอุดหนุนปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / วีระศักดิ์ สมยานะ / 2543 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่) -- การผลิต
ถั่วเหลือง -- ราคา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ถั่วเหลือง -- ปุ๋ย -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ถั่วเหลือง -- การตลาด -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
307 การวิเคราะห์ปฏิกิริยาร่วมระหว่างลักษณะพันธุกรรม และสภาพแวดล้อมในถั่วอะซูกิ (Vigna angularis (Willd) Ohwi and Ohashi) / สริตา อยู่พุ่ม / 2543 /Full Text
Subject
พันธุกรรม
ถั่วอะซูกิ
ถั่ว
308 การวิเคราะห์ประเด็นความผิดที่ตรวจพบจากการตรวจปฏิบัติการภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงราย / สุภรณ์ วรรณประทีป / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงราย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- เชียงราย
ความผิด
309 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กรณีศึกษาหอพักนักศึกษา / อินทิรา ธงไชย / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การออกนอกระบบราชการ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ -- เชียงใหม่
หอพัก -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
310 การวิเคราะห์ปริมาณธาตุในดินตัวอย่างจากเหมืองทองคำ โดยวิธีวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน / ศตภิษัช ไกรษี / 2543 /Full Text
Subject
ดิน -- การวิเคราะห์
ทองคำ -- การวิเคราะห์
เหมืองแร่ -- พิจิตร
เหมืองแร่ -- เพชรบูรณ์
นิวตรอน แอคติเวชัน
311 การวิเคราะห์ปริมาณธาตุในพลอยโดยไม่ทำลายตัวอย่างโดยวิธีวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน / กรรณิการ์ ภูมิประหมัน / 2543 /Full Text
Subject
พลอย -- การวิเคราะห์
นิวตรอน แอคติเวชัน
312 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลและคลอไรด์ในผลลำไยที่เร่งด้วยโพแทสเซียมคลอเรต / สกุลตลา อาจวิชัย / 2543 /Full Text
Subject
น้ำตาล -- การวิเคราะห์
คลอไรด์ -- การวิเคราะห์
โปแตสเซียมคลอเรต
313 การวิเคราะห์ปริมาณอะมอกซีซิลลินในยาเตรียมโดยวิธีโฟลดินเจคชันอะนาลิซีส / ถวิล ทองปาน / 2543 /Full Text
Subject
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
อะมอกซีซิลลิน
ยาเตรียม -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ
314 การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารด้านการเงินของโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร เมธาชวลิตศีล / 2543 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- การเงิน -- สันทราย (เชียงใหม่)
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- การเงิน -- สันทราย (เชียงใหม่)
315 การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของพนักงานที่เกษียณอายุก่อนกำหนดของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน / ทรงศักดิ์ ภูวพิทยานนท์ / 2543 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
พนักงานธนาคาร -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การลาออก
การเกษียณอายุ -- ไทย (ภาคเหนือ)
316 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ 2538-2541 / ชุติมา อนุสรณ์ศิริกุล / 2543 /Full Text
Subject
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
317 การวิเคราะห์พหุระดับของข้อมูลสุขภาพอนามัยของปัจเจกบุคคลและชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ / พนารัตน์ พลับอินทร์ / 2543 /Full Text
Subject
สุขภาพ
อนามัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
พฤติกรรมสุขภาพ
318 การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาของหนังสือการ์ตูนเพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / ศิริพร จันทร์สว่าง / 2543 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
การ์ตูน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
319 การวิเคราะห์ลูกค้าของร้านขายยาแบบลูกโซ่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิไลวรรณ พุทธันบุตร / 2543 /Full Text
Subject
วิจัยการตลาด -- เชียงใหม่
ร้านขายยา -- การตลาด -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
320 การวิเคราะห์สมรรถนะระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ร่วมกับปั๊มความร้อนสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย / ศรีธร อุปคำ / 2543 /Full Text
Subject
เครื่องทำน้ำร้อน
ปั๊มความร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49