ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การเลือกขนาดท่อแคปปิลารี่ สำหรับสารทำความเย็นผสม / วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง / 2543 /Full Text
Subject
สารทำความเย็น
ท่อ
282 การวัดสภาพความต้านทานแอนไอโซทรอปิกในผลึกเชิงเดี่ยว La2-xSrxCuO4 / นุชจิรา ดีแจ้ง / 2543 /Full Text
Subject
ความต้านทานไฟฟ้า
สารกึ่งตัวนำ
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
การตกผลึก
ผลึก
283 การวางแผนการเพาะปลูกภายใต้สถานการณ์แห่งความเสี่ยงในจังหวัดเชียงราย ปีการเพาะปลูก 25392540 / เรือนพูน เร่งมา / 2543 /Full Text
Subject
การปลูกพืช -- เชียงราย
การปลูกพืช -- การวางแผน -- เชียงราย
284 การวิเคราะห์การใช้คำทับศัพท์ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่มีผลต่อการเขียนคำทับศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / รัชตพล ชัยเกียรติธรรม / 2543 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- คำศัพท์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
หนังสือพิมพ์ -- การวิเคราะห์
285 การวิเคราะห์การสะสมของเถ้าในหม้อกำเนิดไอน้ำและการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ / เชิดชัย วิชา / 2543 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หม้อไอน้ำ
ขี้เถ้า -- การวิเคราะห์
ลิกไนต์
286 การวิเคราะห์การออมของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ / ชารินี ฉัตรไชยสิทธิกูล / 2543 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม -- เชียงใหม่
ครัวเรือน -- เชียงใหม่ -- รายได้
287 การวิเคราะห์ข้อพร่องในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / จารุวรรณ จันทร์คำ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา
การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
เรียงความ
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
288 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ยุทธนา เรือนสุภา / 2543 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์
การประเมินความเสี่ยง
289 การวิเคราะห์โครโมโซม Y แฮโปลไทป์ในกะเหรี่ยงและม้งด้วยไมโครแซทเทลไลท์ / เมธวี ศรีคำมูล / 2543 /Full Text
Subject
โครโมโซม
เพศ
กะเหรี่ยง
ม้ง
ไมโครเซทเทลไลท์
290 การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2541 = Financial statement analysis of Thai corporations in Cement industry from 1994 - 1998 / สงกรานต์ ทองน่วม / 2543 /Full Text
Subject
งบการเงิน
บริษัท
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ -- ไทย
291 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้โครงการประชาร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ / กฤษฎา สุขสิงห์ / 2543 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก
ต้นทุนและประสิทธิผล
292 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของการปลูกส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / ปาน รัตนเรืองวัฒนา / 2543 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- ฝาง (เชียงใหม่)
293 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของเครื่องจำหน่ายบัตรค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน / ประเทือง ศรขำ / 2543 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
เครื่องจำหน่ายบัตรค่าธรรมเนียม
สนามบิน
การขนส่งทางอากาศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
294 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของธุรกิจสถานตรวจสภาพรถในจังหวัดเชียงใหม่ / สุภมาส ธนันชัย / 2543 /Full Text
Subject
ธุรกิจของเอกชน -- เชียงใหม่
ธุรกิจสถานตรวจสภาพรถ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ธุรกิจสถานตรวจสภาพรถ -- อัตราผลตอบแทน
รถยนต์ -- การตรวจสภาพ
295 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนด้านการเงินของโครงการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป / อุดม หงส์หิรัญ / 2543 /Full Text
Subject
คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป -- การผลิต
คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป -- ต้นทุนและประสิทธิผล
คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป -- อัตราผลตอบแทน
296 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการค้า / ดลยา กันตะนันท์ / 2543 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
ผักไร้สารพิษ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ผักไร้สารพิษ -- การค้า
297 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนโรงงานอิฐ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
อิฐ -- การตลาด -- เชียงราย
อิฐ -- เชียงราย -- ต้นทุนและประสิทธิผล
อิฐ -- เชียงราย -- อัตราผลตอบแทน
298 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการโรงเรียนนวดแผนโบราณในจังหวัดเชียงใหม่ / ชัชวาล สุวรรณเสวี / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนนวดแผนโบราณ -- เชียงใหม่ -- วิจัย
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ต้นทุนและประสิทธิผล
299 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจผักและผลไม้ทอดกรอบภายใต้สภาวะสูญญากาศ / สิทธานต์ อุปริสัจกุล / 2543 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
ผัก -- เชียงใหม่ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ผลไม้ -- เชียงใหม่ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
300 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนและจุดคุ้มทุนของแผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / นคร โชติกะ / 2543 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คอนกรีต -- การผลิต
คอนกรีต -- ต้นทุนและประสิทธิผล
คอนกรีต -- อัตราผลตอบแทน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49