ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การแยกองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต้นโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีคอลัมน์ / สุภาพรรณ มณีบุญ / 2543 /Full Text
Subject
น้ำมันหอมระเหย
ตะไคร้
โครมาโตกราฟีย์
262 การรอดชีพของเด็กที่คลอดจากหญิงติดเชื้อโรคเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส / อริสรา บัวปอน / 2543 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ในสตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ในเด็ก -- เชียงใหม่
สารต้านไวรัส
การติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
263 การรับรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / สงกรานต์ เดชปัญญา / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันทราย
ประกันคุณภาพการศึกษา -- สันทราย (เชียงใหม่)
264 การรับรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของบุคลากรทีมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ / ธีรนันท์ พุ่มหมอก / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ
หัวใจ -- โรค -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertation, academic -- nursing
Heart
265 การรับรู้ความสามารถแห่งตนกับแบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่ต้องโทษในเรือนจำ / จิตตระการ ศุกร์ดี / 2543 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
นักโทษหญิง -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- nursing
Self efficacy
Life style
Health promotion
266 การรับรู้และการตอบสนองของมารดาต่อสื่อสัญญาณทารก / นุชนาถ บุญมาศ / 2543 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
การรับรู้
Dissertation, academic -- nursing
Mothers
Infant
267 การรับรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตร ทฤษฎีใหม่ ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / ทวีศักดิ์ วิยะชัย / 2543 /Full Text
Subject
เกษตรทฤษฎีใหม่ -- เชียงใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
268 การรับรู้และการยอมรับของผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม ต่อหลักการผู้สร้างมลภาวะเป็นผู้จ่าย / มนตรี วงศ์เกษม / 2543 /Full Text
Subject
การป้องกันมลพิษ
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
โรงงานอุตสาหกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
269 การรับรู้สภาวะฟันตกกระของประชาชน ในตำบลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / นิภาพรรณ โอศิริพันธุ์ / 2543 /Full Text
Subject
Fluorosis, dental -- Chiang Mai -- research
Fluorides -- Chiang Mai -- research
ฟันตกกระ
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
ฟัน -- โรค -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
270 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองและความซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / นิศารัตน์ เชตวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
ความซึมเศร้า
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
271 การรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของพยาบาล / จิตอารี ศรีอาคะ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลน่าน
การออกกำลังกาย
พยาบาล -- น่าน -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
272 การรู้จำเค้าโครงหน้ามนุษย์ด้วยนิวรอลเน็ตเวอร์คแบบหน่วยความจำร่วม / วิจักร คำบรรลือ / 2543 /Full Text
Subject
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
ใบหน้า
273 การรู้จำโครงร่างภาพวัตถุ ด้วยนิวรอลเน็ตเวอร์ค / อนุสรณ์ จันตามณี / 2543 /Full Text
Subject
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
ภาพ
วัตถุ
274 การเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาในวิชาปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ / ไพศาล จันทร์ไชย / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
ไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน
275 การเรียนแบบร่วมมือในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / นัทที บุญศรี / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การเรียน
276 การเรียนรู้ของชาวมูเซอในการจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงของการพังทลายหน้าดิน / อุมัยวัชญ์ อารัธเพรีย / 2543 /Full Text
Subject
การกร่อนของดิน -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
การอนุรักษ์ดิน -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
มูเซอ -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
ชาวเขา -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
บ้านมูเซอป่ากล้วย (เชียงราย)
277 การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศด้วยสารดูดความชื้นชนิดแข็ง / สถาพร ทองวิค / 2543 /Full Text
Subject
การปรับอากาศ -- การใช้พลังงาน
เครื่องปรับอากาศ
การอนุรักษ์พลังงาน
ระบบทำความเย็น
ความชื้น
278 การลดปริมาณโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยการใช้ไคโตซานจากเปลือกกุ้งกุลาดำ / ปรียา แก้วนารี / 2543 /Full Text
Subject
ไคโตแซน
โลหะหนัก
เปลือกกุ้ง
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก
น้ำเสีย -- การบำบัด
279 การละเมิดพระวินัยของพระสงฆ์ในเขตปกครองสงฆ์ระดับอำเภอในภาคเหนือตอนบน / วรวรรษ แก้วพงค์ / 2543 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- วินัย
สงฆ์ -- การปกครอง
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
280 การเลี้ยงโคนมด้วยน้ำนมค้างเต้าในระยะกินนม 6 สัปดาห์ / หทัยสรวง ชีตารักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง
น้ำนม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49