ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา / สุทธิรักษ์ ปิณฑกานนท์ / 2543 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
บ้านพระนอน (เชียงใหม่)
บ้านสันเหมือง (เชียงใหม่)
242 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน / พิณทรา ไชยคำ / 2543 /Full Text
Subject
โรคขาดสารไอโอดีน -- การป้องกันและควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
บ้านจอมคีรี (เชียงใหม่)
243 การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการอาหารกลางวันของกลุ่มโรงเรียนปทุมพัฒนาสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ / สุวิมล สุจินพรัหม / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไชยปราการ
โครงการอาหารกลางวัน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
244 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา / เสือ อภิชาติเกรียงไกร / 2543 /Full Text
Subject
การพัฒนาแหล่งน้ำ -- นครราชสีมา
การจัดการลุ่มน้ำ -- นครราชสีมา
การจัดการลุ่มน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาแหล่งน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ลุ่มน้ำ -- นครราชสีมา
ลุ่มน้ำลำตะคอง
245 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลภาวะจากการจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / กรรณิกา ธรรมสอน / 2543 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
มลพิษ -- เชียงใหม่
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
จราจร -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
246 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน / จิรศักดิ์ สีใจเจริญ / 2543 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
247 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลเมืองระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง / วิไล บุญบรรจง / 2543 /Full Text
Subject
ชายฝั่ง -- ระยอง
ชายทะเล
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ระยอง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
248 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษา ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / โกวิท ไชยเมือง / 2543 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ -- เชียงคำ (พะเยา)
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
249 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารพื้นที่ต้นน้ำแม่สะงะ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / เพียรเลิศ ถิระจำนงค์ / 2543 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยง -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
250 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการป่าของเมืองในเขตเทศบาลเมืองลำปาง / นิเวศน์ ตันอนุชิตติกุล / 2543 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองลำปาง
การปลูกป่า -- ลำปาง
การปลูกป่า -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการป่าของเมือง
251 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / จันรอล เงินคำ / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- เชียงของ (เชียงราย)
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การศึกษา -- การบริหาร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
252 การมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ขององค์กรประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ / เกรียงไกร พานอ่อง / 2543 /Full Text
Subject
รัฐธรรมนูญ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- เชียงใหม่
องค์กรชุมชน -- เชียงใหม่
253 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมุนไพรเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / สมพร พวงประทุม / 2543 /Full Text
Subject
Medicinal plants
ความหลากหลายทางชีวภาพ -- ลำพูน
สมุนไพร -- ลำพูน
254 การเมืองกับการกำหนดนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพงษ์ เศรษฐสนิท / 2543 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ
การปกครองท้องถิ่น -- จอมทอง (เชียงใหม่)
255 การยอมรับคุณค่าและบทบาทผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา / พรพิมล อรุณรุ่งโรจน์ / 2543 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
ผู้สูงอายุ -- พะเยา -- พฤติกรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
256 การย่อยสลายโปรตีนจากแป้งถั่วเขียว / บดินทร์ บุตรอินทร์ / 2543 /Full Text
Subject
โปรตีน
แป้งถั่วเขียว
257 การยืดอายุการเก็บปลาหมักกึ่งแห้ง โดยใช้วิธีร่วมระหว่างการใช้โปแตสเซียมซอร์เบท การบรรจุหีบห่อแบบปรับสภาพบรรยากาศ และอุณหภูมิในการเก็บ / ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล / 2543 /Full Text
Subject
ปลา -- การอบแห้ง
ปลา -- การเก็บและรักษา
ปลา -- การบรรจุหีบห่อ
โพแทสเซียมซอร์เบท
258 การแยกกรดอีรูซิคจากน้ำมันเมล็ดมัสตาร์ดโดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากเชื้อ Candida rugosa / รวิวรรณ ทิน้อย / 2543 /Full Text
Subject
ไลเปส
กรดอีรูซิค
น้ำมันเมล็ดมัสตาร์ด
259 การแยกกลุ่มเอื้องแซะโดยวิเคราะห์รูปแบบไอโซไซม์และลายพิมพ์ดีเอ็นเอ / รัติกาล ธัญหล้า / 2543 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- พันธุ์
กล้วยไม้ -- ไทย (ภาคเหนือ)
เอื้องแซะ
ไอโซไซม์
ดีเอ็นเอ
260 การแยกและการคัดเลือกฟังไจเอนโดไฟต์ของพืชสมุนไพรบางชนิดที่สามารถผลิต แอล-แอสพาราจิเนส / ธนากร เพิ่มพูลสมบัติ / 2543 /Full Text
Subject
สมุนไพร -- เชียงใหม่
แบคทีเรีย
แอล-แอสพาราจิเนส


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49