ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การพัฒนาโปรแกรมเอทีพีจีสำหรับวงจรดิจิตอลโดยใช้วิธีรายการลดทอน / ธานินทร์ สุเชียง / 2543 /Full Text
Subject
วงจรรวม
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
222 การพัฒนาแผนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพโดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น / นิวัฒน์ วิยะ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดล่ามช้าง
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลำพูน
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ -- แผนการสอน
223 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่าง หอผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / การุณ การดำริห์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล -- การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
Dissertations, academic -- Nursing
Patient discharge
Back pain
224 การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการวิจัยทางการพยาบาลของศาสตราจารย์ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล / จรีรัตน์ ธาราสุข / 2543 /Full Text
Subject
สมจิต หนุเจริญกุล
การพยาบาล -- วิจัย
ภาวะผู้นำ
Dissertations, academic -- nursing
Ledership
Nursing research
225 การพัฒนาระบบงานธุรการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จันทรา ทันดร / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- การบริหาร
งานสารบรรณ -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
226 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพในศูนย์การเรียนชุมชน โดยผ่านองค์กรท้องถิ่น ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง / ดวงทิพย์ แก้วประเสริฐ / 2543 /Full Text
Subject
ศูนย์การเรียนชุมชน
การศึกษาทางอาชีพ -- แม่ทะ (ลำปาง)
การพัฒนาการศึกษา -- แม่ทะ (ลำปาง)
การศึกษา -- การบริหาร
227 การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วราภรณ์ สิทธิวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาอาชีวศึกษา -- หลักสูตร
การฝึกอาชีพ -- หลักสูตร
228 การพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการชำระค่าโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / พฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร / 2543 /Full Text
Subject
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ -- ค่าใช้จ่าย
229 การพัฒนาวิธีการเตรียมทางเคมีในสารละลายและการวิเคราะห์สารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤตสูงระบบบิสมัท / เสนีย์ เครือเนตร / 2543 /Full Text
Subject
สารละลาย (เคมี)
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
230 การพัฒนาวิธีการสกัดสารหอม 2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน จากตัวอย่างพืช / ศุภชัย ชุนวิเศษ / 2543 /Full Text
Subject
แกสโครมาโตกราฟี
สารหอมระเหย
ใบเตย
ชมนาด
231 การพัฒนาวิธีการหาค่าไอโอดีนของน้ำมันพืชบริโภค และการหาปริมาณแอนติออกซิเดนท์ในน้ำผลไม้ / กฤษณะ จิตมณี / 2543 /Full Text
Subject
ไอโอดีน -- การวิเคราะห์
น้ำมันพืช
แอนติออกซิแดนท์
น้ำผลไม้
232 การพัฒนาหน่วยการเรียนการสอนเรื่อง หัตถกรรมในท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน / พิกุลทร คำศรี / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านห้วยผา
หัตถกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
หัตถกรรม -- แม่ฮ่องสอน
233 การพัฒนาหน่วยการเรียนการสอนเรื่องศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเน้นหลักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ / พัชราภรณ์ วิมาลัย / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านในสอย
การศึกษาขั้นประถม -- แม่ฮ่องสอน -- หลักสูตร
การสอนแบบบูรณาการ
234 การพัฒนาหน่วยแหล่งวิทยาการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น / ประหยัด เงินใส / 2543 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
แม่ฮ่องสอน -- ความเป็นอยู่และประเพณี
235 การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพอย่างมีส่วนร่วมสำหรับผู้ใหญ่นอกโรงเรียน / ธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ / 2543 /Full Text
Subject
การศึกษาผู้ใหญ่ -- หลักสูตร
การศึกษาผู้ใหญ่ -- ป่าซาง (ลำพูน)
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ป่าซาง (ลำพูน)
236 การพึ่งพา อัตมโนทัศน์และความพึงพอใจในชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง / สุนิตรา จตุพรพิพัฒน์ / 2543 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Self concept -- in old age
Life -- in old age
Cerebrovascular accident -- in old age
237 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพมูลสุกร / จงกล พรมยะ / 2543 /Full Text
Subject
สาหร่าย
น้ำเสีย
ก๊าซชีวภาพ
238 การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำของ รพช.ท้องที่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / สมเกียรติ ผาสุขวงษ์ / 2543 /Full Text
Subject
การจัดการน้ำ
น้ำในการเกษตร -- ลี้ (ลำพูน)
การใช้น้ำ -- ลี้ (ลำพูน)
เกษตรกร -- ลี้ (ลำพูน)
การมีส่วนร่วมของประชาชน
239 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / ประเสริฐ บัวคลี่ใบ / 2543 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
เกษตรกร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
บ้านป่าสักงาม (เชียงใหม่)
240 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำปอง จังหวัดแพร่ / โสรัจจ์ ตาปณานนท์ / 2543 /Full Text
Subject
การจัดการลุ่มน้ำ -- แพร่
การจัดการลุ่มน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ลุ่มน้ำแม่คำปอง (แพร่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49