ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การผลิตและการตลาดปทุมมาเพื่อการส่งออก ในภาคเหนือของประเทศไทย / ประสบ บุตรพลอย / 2543 /Full Text
Subject
ปทุมมา -- การปลูก
ปทุมมา -- การตลาด -- ไทย (ภาคเหนือ)
ปทุมมา -- การผลิต -- ไทย (ภาคเหนือ)
สินค้าออก -- ไทย (ภาคเหนือ)
202 การผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ / ณพงศ์ นันทราทิพย์ / 2543 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การตลาด
กล้วยไม้ -- การค้า
กล้วยไม้ -- การผลิต
กล้วยไม้ -- เชียงใหม่
203 การฝึกวิชาชีพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อมีรายได้ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / จรินพรรณ เลรามัญ / 2543 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่ -- การฝึกอบรม
การฝึกอาชีพ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่ -- การจ้างงาน
204 การฝึกสุนัขพันธุ์ ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ ในขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ / ศรัญญา ยศถามี / 2543 /Full Text
Subject
สุนัข -- พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ -- การฝึก
205 การพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยการเปรียบเทียบวิธีคลาสสิคและวิธีบอกซ์แอนด์เจนกินส์ / วชิราภรณ์ วงศ์ษาเดช / 2543 /Full Text
Subject
พยากรณ์
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
206 การพัฒนาการบริหารงานฝ่ายกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษาในเขตภาคเหนือ / ชัยพร แก้ววิวัฒน์ / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพลศึกษาเขตภาคเหนือ
กิจการนักศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
207 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตรเพื่อเสริมสร้างทัศนคติของนักเรียนในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ / สุนทร อินทะนัด / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
เกษตรกรรม -- กิจกรรมการเรียนการสอน
208 การพัฒนาครูเกษตรด้านการจัดสวน เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ชัชวาลย์ วีระชาติ / 2543 /Full Text
Subject
ครูเกษตร -- เชียงใหม่ -- การฝึกอบรม
สวน -- การจัดและตกแต่ง
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
209 การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย / รุ่ง ลอยเลิศ / 2543 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- ศรีนคร (สุโขทัย) -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- ศรีนคร (สุโขทัย) -- การบริหาร
210 การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพของกลุ่มเกษตรกร ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / สุวรรณา บัวพันธ์ / 2543 /Full Text
Subject
กลุ่มเกษตรกร -- สารภี (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- สารภี (เชียงใหม่)
อาชีพ
211 การพัฒนาเครือข่ายอินทราเน็ต : กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / สิทธิชัย จึงสกุลรุจิเรข / 2543 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อินทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
212 การพัฒนางานฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน / ศุภชัย พัวพันธ์พิพัฒน์ / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี -- การบริหาร
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน -- การบริหาร
213 การพัฒนาตัวก่อกำเนิดโปรแกรมสำหรับระบบควบคุมที่ใช้พีแอลซี ฺ / สมพล สุธาประดิษฐ์ / 2543 /Full Text
Subject
เครื่องควบคุมแบบโปรแกรม
การควบคุมอัตโนมัติ
214 การพัฒนาแนวปฏิบัติการทำลายเชื้อสำหรับบุคลากรในสถานบริการทางสุขภาพ / กุลพิมน เจริญดี / 2543 /Full Text
Subject
การทำลายเชื้อ
บุคลากรโรงพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Disinfection
215 การพัฒนาบทเรียนที่ใช้กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านวรรณคดีและระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาช้นปีที่ 3 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล / 2543 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
การอ่านขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
216 การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / นาตยา อุประ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
217 การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / เพชรรัตน์ สุริยา / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่แตง
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
218 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / ปรีชา เต็งศิริวัฒนา / 2543 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร -- เชียงใหม่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- เชียงใหม่
219 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษา บริษัท เคเอสเอส อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด / ปริญญา อัครชิโนเรศ / 2543 /Full Text
Subject
บริษัทเคเอสเอส อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การควบคุมสินค้าคงคลัง
220 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์การปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ในระบบและนอกระบบของประชากร / วฐา มินเสน / 2543 /Full Text
Subject
ประชากรศาสตร์ -- เชียงใหม่
สถิติวิเคราะห์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49