ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย / สรายุทธิ์ ใจมั่น / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงราย
ยาเสพติด -- การควบคุม -- เชียงราย
182 การเปรียบเทียบการผลิตและการตลาดของลำไย ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย / มนตรี ด่านไพบูลย์ / 2543 /Full Text
Subject
ลำไย -- จีน
ลำไย -- ไทย
ลำไย -- การตลาด -- จีน
ลำไย -- การตลาด -- ไทย
183 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลตามฤดูกาลโดยวิธีบ๊อกซ์-เจนกินส์และวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเตอร์ / จักรกฤช กิตตินภากุล / 2543 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
สถิติวิเคราะห์
ฤดูกาล -- เชียงใหม่
184 การเปรียบเทียบผลการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดสวัสดิการ ประชาชนด้านการรักษาพยาบาล จังหวัดกำแพงเพชร / สมศิริ ศัลยพงษ์ / 2543 /Full Text
Subject
บริการทางการแพทย์ -- กำแพงเพชร
งบประมาณ -- กำแพงเพชร
โครงการจัดสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล
185 การเปรียบเทียบวิธีเตรียมตัวอย่างโดยการย่อยสลายเปียกและการเผาแห้งก่อนการวิเคราะห์ปริมาณซิลิเนียมในนม โดยเทคนิคไฮโดรด์เจเนอเรชันอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี / ธวัชชัย คำรินทร์ / 2543 /Full Text
Subject
ซิลิเนียม -- การวิเคราะห์
น้ำนม
ไฮโดรด์เจเนอเรชันอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
186 การเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องกรองไร้ออกซิเจนที่ใช้ตัวกลางขนาดแตกต่างกันในการบำบัดน้ำชะขยะ / รสวัลย์ มารินทร์ / 2543 /Full Text
Subject
เครื่องกรองและการกรอง
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกรอง
187 การเปรียบเทียบสมรรถนะของเภสัชกรที่ประสบความสำเร็จสูงและต่ำในการปฏิบัติงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 = A Comparison of competencies between hith - and low - successful pharmacists who are competent officers of the Food Act B.E. 2522 / พัชรา ถาวระ / 2543 /Full Text
Subject
เภสัชกร
อาหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Pharmacists -- Life skills
Government -- Officials and employees
188 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังการสร้างถนนสายใหม่ / ชาญชัย สีห์ประเสริฐ / 2543 /Full Text
Subject
ถนน -- เทิง (เชียงราย)
คมนาคมทางบก -- เทิง (เชียงราย)
การใช้ที่ดิน -- เทิง (เชียงราย)
189 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและการจัดการเหมืองฝายของชุมชน ในตำบลทรายขาวและตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เสาวภารย์ สุระวงค์ / เสาวภาคย์ สุระวงค์ / 2543 /Full Text
Subject
ฝาย -- พาน (เชียงราย)
การใช้น้ำ -- พาน (เชียงราย)
ชุมชน -- พาน (เชียงราย)
190 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมจากโครงการถนนชนบท : กรณีศึกษาชุมชนบ้านแก่งหลวง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ / ทรงพล หาญศิริมีชัย / 2543 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ถนน -- ลอง (แพร่)
ชุมชน -- ลอง (แพร่) -- แง่สิ่งแวดล้อม
ชุมชน -- ลอง (แพร่) -- ภาวะสังคม
ชุมชนบ้านแก่งหลวง (แพร่)
191 การเปลี่ยนแปลงปริมาณของเอทธิลีนและคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่โครงสร้างในช่วงก่อนการออกดอกของลำไยพันธุ์ดอ ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย และมะปรางพันธุ์ทูลเกล้า / วันทนา ทองเล่ม / 2543 /Full Text
Subject
ลำไย -- พันธุ์ดอ
ลิ้นจี่ -- พันธุ์ฮงฮวย
มะปราง -- พันธุ์ทูลเกล้า
เอทธิลีน -- การวิเคราะห์
คาร์โบไฮเดรต -- การวิเคราะห์
192 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนชานเมืองทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการศึกษา / สมบูรณ์ มีบุญ / 2543 /Full Text
Subject
ชานเมือง -- เชียงใหม่
เมือง -- เชียงใหม่ -- การเจริญเติบโต
193 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสภาพสังคม เศรษฐกิจของประชาชนจากการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่มอก / สุชิน วรพงษ์ไพบูลย์ / 2543 /Full Text
Subject
การย้ายถิ่น
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ -- เถิน (ลำปาง)
อ่างเก็บน้ำแม่มอก (ลำปาง)
194 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปี พ.ศ. 2541 / นำพล โพธิวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
195 การแปรรูปสตรอเบอรี่ ของกลุ่มแม่บ้านในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / โกมินทร์ สายสนิท / 2543 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การอบแห้ง -- การตลาด
สตรอเบอรี่ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
196 การแปลงสินทรัพย์ในกลุ่มสินเชื่อประเภทอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในประเทศไทย / วินัย มานะวิทยารักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
สินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์ -- ไทย
197 การผลิตไคติเนสจากเชื้อราด้วยวิธีการหมักในสภาพของแข็ง โดยใช้เปลือกกุ้งและข้าวโพดหมัก / นพกาญจน์ รัตนกิจ / 2543 /Full Text
Subject
ไคติเนส -- การผลิต
เชื้อรา
การหมัก
ห้วยคอกม้า (เชียงใหม่)
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
198 การผลิตซ้ำทางอุดมการณ์ของชาวจีนฮ่อในภาคเหนือของประเทศไทย / วัฒนา คุณประดิษฐ์ / 2543 /Full Text
Subject
ชาวจีน -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
ความเชื่อ
จีนฮ่อ
บ้านสันติคีรี (เชียงราย)
199 การผลิตต้นตอกุหลาบปลอดโรคไวรัส / อรพินทร์ เชียงปิ๋ว / 2543 /Full Text
Subject
กุหลาบ -- โรคและศัตรูพืช
โรคเกิดจากไวรัส
200 การผลิตลองกองของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส / เบญจมาศ ศรีสมโภช / 2543 /Full Text
Subject
ลองกอง
เกษตรกร -- นราธิวาส


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49