ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การประกอบอาชีพอิสระ : กรณีศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ / ทนง เต็งไตรรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อาชีพอิสระ -- เชียงใหม่
162 การประกันโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / พิทักษ์ ชมชื่น / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แจ่ม
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
163 การประมาณค่าอัตราการไหลเชิงมวลของของไหลในท่อโดยการวิเคราะห์ความร้อนสูญเสีย / ธีชวัน ศรีสุวรรณ / 2542 /Full Text
Subject
ของไหล
ความร้อน
164 การประเมินการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง / กัมพล ธิติกร / 2542 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นมัธยม -- เมืองปาน (ลำปาง)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
165 การประเมินการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย / ชัยยศ ชัยนิลพันธ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย -- อาจารย์ -- การประเมิน
การสอน -- การประเมิน
166 การประเมินความต้องการในการพัฒนาความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เดินป่าในจังหวัดเชียงใหม่ / พรพิมล วิกรัยพัฒน์ / 2542 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
การเดินป่า
167 การประเมินค่าทางปัญญาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สุดารัตน์ ศิริพงษ์ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- หลักสูตร
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
168 การประเมินค่าพลังงานสุทธิและการศึกษาการย่อยได้ของฟางข้าวในโคนมและแกะ / เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ / 2542 /Full Text
Subject
ฟางข้าว
โคนม -- อาหาร
แกะ -- อาหาร
169 การประเมินคุณภาพโปรตีนในสูตรอาหารลูกสุกรหย่านม โดยการวัดค่ายูเรียไนโตรเจนจากเลือดหนูสเปรค ดอว์เลย์ / ศยามล หมอนทอง / 2542 /Full Text
Subject
โปรตีน
สุกร -- อาหาร
ยูเรียไนโตรเจน
อาหารสัตว์
170 การประเมินโครงการทดลอง จัดศูนย์โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน / จีรพันธ์ เหลืองอร่าม / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านปวง -- การบริหาร
การพัฒนาการศึกษา -- การประเมิน
การศึกษา -- การบริหาร -- การประเมิน
171 การประเมินโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน นักศึกษาเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ 2541 (โครงการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / ประสงค์ โพธิ์แก้ว / 2542 /Full Text
Subject
กีฬา -- เชียงคำ (พะเยา) -- การประเมิน
โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน
โครงการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน
172 การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานในรายวิชาบัญชีบริการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / อนงค์ อิ้งตระกูล / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
การประเมินผลทางการศึกษา -- เชียงใหม่
แฟ้มผลงานทางการศึกษา
การบัญชี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- การประเมิน
173 การประเมินผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากการส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนเพื่อการส่งออก ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง / สรณ มรกตวิจิตรการ / 2542 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- แจ้ห่ม (ลำปาง)
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน -- แจ้ห่ม (ลำปาง)
อุตสาหกรรมการส่งออก -- แจ้ห่ม (ลำปาง)
174 การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาสอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / อมรรัตน์ ปัญญานะ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส
โรงเรียนอนุบาล -- แม่ริม (เชียงใหม่) -- การบริหาร
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- แม่ริม (เชียงใหม่) -- การบริหาร
175 การประเมินมูลค่าประโยชน์ของแหล่งนันทนาการในเขตเทศบาล : กรณีศึกษา สวนสาธารณะเขลางค์นคร ลำปาง / นันทิยา สิทธิบุตร / 2542 /Full Text
Subject
สถานพักผ่อนหย่อนใจ
สวนสาธารณะ -- ลำปาง
สวนสาธารณะ -- การวางแผน
สวนสาธารณะเขลางค์นคร
176 การประเมินหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญสำหรับเด็กด้อยโอกาสในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ / สุดสาย ศรีศักดา / 2542 /Full Text
Subject
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- เชียงใหม่
177 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมของ บริษัทอาหารสากล จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / ศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล / 2542 /Full Text
Subject
บริษัทอาหารสากล
โรงงาน -- การทำความสะอาด
โรงงาน -- สุขาภิบาล
สุขาภิบาลโรงงาน
เทคโนโลยีสะอาด
178 การประยุกต์ใช้ระบบเอบีซีในการควบคุมเวชภัณฑ์คงคลัง ของสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / พงษ์ดนัย คำแสน / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานบริการสุขภาพพิเศษ
การควบคุมสินค้าคงคลัง
เวชภัณฑ์
สินค้าคงคลัง
179 การประยุกต์ใช้หลักการ 5 Rs ในการลดปริมาณขยะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำปาง / จำเนียร ทองกระสัน / 2542 /Full Text
Subject
ขยะ -- ลำปาง
การกำจัดขยะ -- ลำปาง
180 การประยุกต์ทฤษฎีแหล่งกลางในการวิเคราะห์ขอบเขตบริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา / วัลภา พรพัชรพงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- นครราชสีมา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45