ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การบริหารโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน / ไพฑูรย์ ติดทะ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านโฮ่ง
การปฏิรูปการศึกษา -- ลำพูน
142 การบริหารโรงเรียนรวมศูนย์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / ธนะยศ สายปริญโญ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอแม่ออน
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
143 การบริหารโรงเรียนหอพระในแนวทางการปฏิรูปสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ / บังเอิญ สิทธิตัน / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนหอพระ -- การบริหาร
การปฏิรูปการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
144 การบริหารเวลาของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย / จรัญ สักกะวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย -- การบริหารเวลา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
145 การบริหารเวลาของผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / ประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
การบริหารเวลา
นักบริหาร -- การบริหารเวลา
ผู้บริหารโรงเรียน -- อมก๋อย (เชียงใหม่) -- การบริหารเวลา
146 การบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไทย / ชีวนันท์ ซือตระกูล / 2542 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย
สินทรัพย์สภาพคล่อง
147 การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / พูลย์ชัย ยาวิราช / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- การบริหาร
การบริหาร -- หลักสูตร
148 การปฏิบัติการตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำพูน / วัฒนา จันทนุปาน / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง ลำพูน
การนิเทศการศึกษา -- ลำพูน
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
149 การปฏิบัติการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ในเขตภาคกลาง / สุภาพ อธิโรจน์ / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Disinfection
Sterilization
การทำลายเชื้อ
การทำไร้เชื้อ
สถานีอนามัย -- ไทย (ภาคกลาง)
150 การปฏิบัติการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย / แสงจันทร์ ชิกรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย
บริการทางการแพทย์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้ป่วย -- ไทย (ภาคเหนือ)
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
151 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา / ปราโมทย์ แสนกล้า / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- นครราชสีมา -- การบริหาร
152 การปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / ธัญญลักษณ์ ศิริวัฒน์ / 2542 /Full Text
Subject
พยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์
การติดเชื้อ
Dissertations, Academic -- Nursing
153 การปฏิบัติงานของพัฒนากรในคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบลจังหวัดตาก / วิวัฒน์ กณะบุตร / 2542 /Full Text
Subject
พัฒนากร -- ตาก
การพัฒนาชนบท -- ตาก
154 การปฏิบัติงานด้านอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการพระราชดำริของวิทยาลัยการอาชีพเทิง / อวยชัย ดวงแก้ว / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โครงการพระราชดำริของวิทยาลัยอาชีพเทิง
การฝึกอาชีพ -- เทิง (เชียงราย)
155 การปฏิบัติเชิงวิชาชีพของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุชาดา อิ่มพิทักษ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- เชียงใหม่
การพยาบาล
156 การปฏิบัติตามบทบาทที่เป็นจริงและที่คาดหวังของอาจารย์ที่ปรึกษาในทัศนะของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง / สมยศ พันธุ์กสิกร / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
อาจารย์ที่ปรึกษา -- พฤติกรรม
การแนะแนวการศึกษา -- ลำปาง
157 การปฏิบัติตามบทบาทที่เป็นจริงและที่คาดหวังของอาจารย์ที่ปรึกษาในทัศนะของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปราณี หะซัน / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์ -- นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา -- พฤติกรรม
การแนะแนวการศึกษา -- เชียงใหม่
158 การปฏิบัติตามบทบาทที่เป็นจริงและที่คาดหวังของอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมศรี สุทธสุภา / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
อาจารย์ที่ปรึกษา -- พฤติกรรม
การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่
หอพัก -- เชียงใหม่
159 การปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน / ประสิทธิ์ ลาวิชัย / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำพูน
การศึกษาขั้นประถม -- ลำพูน -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน -- การบริหาร
การปฏิรูปการศึกษา -- ลำพูน
160 การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร / จำเนียร ไตรมาตร / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
การศึกษา -- กำแพงเพชร -- หลักสูตร
หลักสูตร
การปฏิรูปการศึกษา -- กำแพงเพชร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45