ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การนิเทศภายในแบบจับคู่ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / ศักดิ์ชาย อนันตพานิช / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- สะเมิง (เชียงใหม่)
การนิเทศการศึกษา -- สะเมิง (เชียงใหม่)
122 การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนกงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / รุ่งศิริน ไตรโยธี / 2542 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา -- เชียงราย
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงราย
123 การบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ จากโครงการชลประทานแม่วัง-กิ่วลม / วีระยุทธ เขื่อนแก้ว / 2542 /Full Text
Subject
การใช้น้ำ -- ลำปาง
เกษตรกร -- ลำปาง
ชลประทาน -- ลำปาง
โครงการชลประทานแม่วัง-กิ่วลม
124 การบริหารการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ เดอะ บอดี้ ช็อป / ดาริน กันทะวงค์ / 2542 /Full Text
Subject
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
เครื่องสำอาง -- การตลาด -- ไทย
เดอะ บอดี้ ช็อป
125 การบริหารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ของคณะกรรมการหมู่บ้านในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / ภัทรา จันทร์แก้ว / 2542 /Full Text
Subject
ความจน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การพัฒนาชุมชน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
126 การบริหารโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนกันดารสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน / ไพบูลย์ พุทธวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
โครงการอาหารกลางวัน -- การบริหาร
127 การบริหารงานของคณะอนุกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / จำเนียร ประมวล / 2542 /Full Text
Subject
ฌาปนกิจ -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
คุรุสภา -- การบริหาร
128 การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / บรรพ์ ใสแจ่ม / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังเหนือ
ผู้บริหารโรงเรียน -- วังเหนือ (ลำปาง)
129 การบริหารงานของฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย / ศักดา สวัสดิ์อารี / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย -- การบริหาร
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงราย -- การบริหาร
130 การบริหารงานของศูนย์เสมาพัฒนาชีวิตจังหวัดเชียงราย / เรืองชัย ตามรภาค / 2542 /Full Text
Subject
ศูนย์เสมาพัฒนาชีวิต -- การบริหาร
เด็กผู้หญิง -- เชียงราย
คุณภาพชีวิต -- เชียงราย
131 การบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา / ประไพศรี ขันคำ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอกคำใต้
โรงเรียนประถมศึกษา -- ดอกคำใต้ (พะเยา) -- การบริหาร
132 การบริหารงานธุรการของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / พจนา วานิช / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาศัลยศาสตร์
งานสารบรรณ -- การบริหาร
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
133 การบริหารงานปกครองนักเรียนในโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา / เจริญ กาละ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
วินัยในโรงเรียน -- ดอกคำใต้ (พะเยา) -- การบริหาร
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ดอกคำใต้ (พะเยา) -- วินัย
134 การบริหารงานปกครองนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / เดช สุธรรมปวง / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
วินัยในโรงเรียน -- การบริหาร
นักเรียน -- เชียงดาว (เชียงใหม่) -- วินัย
135 การบริหารงานปกครองนักเรียนหลากหลายชนเผ่า ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย / เกษม ดวงงาม / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
วินัยในโรงเรียน -- เชียงราย -- การบริหาร
นักเรียน -- เชียงราย -- วินัย
136 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย / จิตราภรณ์ บุญยงค์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
งานสารบรรณ -- เชียงราย
137 การบริหารงานวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง / กิตติพงษ์ เมืองยศ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- ลำปาง
138 การบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย / พัชรินทร์ ปิจมิตร / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุนตาล
ห้องสมุดโรงเรียน -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- ขุนตาล (เชียงราย)
139 การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา / ทรงชัย เชื้อเมืองพาน / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ใจ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน -- แม่ใจ (พะเยา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ใจ (พะเยา) -- การบริหาร
140 การบริหารทีมงานของผู้บริหารหน่วยตัวแทนประกันชีวิตของ บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปราโมทย์ ศรีวิลักษณ์ / 2542 /Full Text
Subject
บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์ (เอไอเอ)
ประกันชีวิต -- เชียงใหม่ -- การบริหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45