ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การตรวจสอบประชากรของแมลงวันบ้านในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และประสิทธิภาพของสารไพรีทรอยด์สังเคราะห์ในการควบคุมระยะหนอน / พรพิมล เตชะวัฒนเศรษฐ์ / 2542 /Full Text
Subject
แมลงวันบ้าน -- การควบคุม
แมลงวันบ้าน -- เชียงใหม่
สารไพรีทรอยด์
102 การตรวจสอบอาการฟ่ามของผลส้มพันธุ์ฟรีมองต์โดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ / จริญญา พันธุรักษา / 2542 /Full Text
Subject
ส้ม -- พันธุ์ฟรีมองต์ -- วิจัย
รังสีเอกซ์
103 การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อปุ๋ยไนโตรเจนภายใต้สภาวะการเตรียมดินน้อย / ธีรเดช ปัญญาแก้ว / 2542 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์หอมมะลิ
ปุ๋ยไนโตรเจน
104 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลลำปาง / ลัดดาวัลย์ ปราชญ์วิทยาการ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
Infection
Cross infection
Surgery
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม -- ลำปาง
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ลำปาง
105 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วยกล้องส่องอวัยวะภายในโรงพยาบาลน่าน / วันทนา พรหมานนท์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลน่าน
Dissertations, academic -- nursing
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- น่าน
การติดเชื้อ -- ผู้ป่วย -- น่าน
106 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ประภัสสร บัณฑุรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ศีรษะ -- การติดเชื้อ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
ศีรษะบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
107 การติดต่อสื่อสารในกระบวนการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคเหนือ / โอบเอื้อ หิรัญรัศ / 2542 /Full Text
Subject
การพยาบาล -- การบริหาร
การสื่อสาร
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
108 การติดตามคุณภาพทั่วไป และโลหะหนักบางตัวในตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำกวงในปี 2541 / แตง เลิศศรี / 2542 /Full Text
Subject
โลหะหนัก -- การวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
คุณภาพน้ำ -- การวิเคราะห์
แม่น้ำกวง
109 การติดตามผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / พวงรัตน์ สุรินต๊ะ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
110 การติดตามผลโครงการฝึกอบรมผู้บริหารโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน / กิ่งจันทร์ ศิริน่าน / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
ผู้บริหารโรงเรียน -- น่าน
การปฏิรูปการศึกษา
111 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาก แผนกวิชาการจัดการ คณะวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคภายัพ / ศุภางค์ เทียนนิมิตร / 2542 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ. คณะวิชาบริหารธุรกิจ -- นักศึกษา
การทำงาน
นักศึกษา -- การศึกษาต่อ
112 การเตรียมแผ่นฟิล์มหนาของพีแซดที โดยเทคนิคสปินโคทติง / นฤพร วณีสอน / 2542 /Full Text
Subject
เลดเซอร์โคเนตติตาเนต
ฟิล์มหนา
113 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่างพอลิ(แอล-แลคติก แอชิด) และพอลิแคโพรแลคโทน / สุนิสา สุชาติ / 2542 /Full Text
Subject
โพลิเมอร์
พอลิ(แอล-แลคติก แอชิด)
พอลิแคโพรแลคโทน
114 การเตรียมสารเชิงซ้อนคอปเปอร์ (I) ไธโอยูเรีย / รุ่งจิต แสนดี / 2542 /Full Text
Subject
ทองแดง
สารประกอบเชิงซ้อน
คอปเปอร์ไธโอยูเรีย
115 การทำน้ำสาลี่ใสอัดก๊าซ (พันธุ์ Pathanak) / รุจิรา ภัทรกุลวณิชย์ / 2542 /Full Text
Subject
น้ำสาลี่
น้ำผลไม้
116 การทำเอนไซม์อะมิเลสจากเมล็ดข้าวสาลีงอกให้บริสุทธิ์บางส่วนและการประยุกต์ใช้ผลิตสารจับกลิ่นหอม / จิราพร นาวารักษ์ / 2542 /Full Text
Subject
อะไมเลส
เอนไซม์
ข้าวสาลี -- เมล็ดพันธุ์
117 การนำนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน / วิทยา บุตรเพชรรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- แม่ฮ่องสอน
118 การนำระบบ ISO 9002 มาประยุกต์ใช้ในงานบริการด้านสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาประตูเชียงใหม่ / ธงชัย สุวรรณวลัยกร / 2542 /Full Text
Subject
ไอเอสโอ 9002
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
119 การนิเทศงานของหัวหน้าพยาบาล และความพึงพอใจในงานของหัวหน้างานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขต 6 / สำลี บรรณเทศ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน เขต 6
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
Dissertations, academic -- nursing
Nursing supervisory
Satisfaction
120 การนิเทศแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มโรงเรียนไม้ตะเคียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งหัวช้าว จังหวัดลำพูน / เสน่ห์ กรแก้ว / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนไม้ตะเคียน
การนิเทศการศึกษา -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน)
โรงเรียนประถมศึกษา -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45