ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ดนัย เคหัง / 2542 /Full Text
Subject
ยาฆ่าแมลง -- สันทราย (เชียงใหม่)
ยากำจัดศัตรูพืช -- สันทราย (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- สันทราย (เชียงใหม่)
82 การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในคะน้า / รัตติยา นวลหล้า / 2542 /Full Text
Subject
ผักคะน้า -- โรคและศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช
สมุนไพร
น้ำหมักชีวภาพ
83 การใช้สารเสพติดของนักศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย / นิรันดร์ ไชยศรี / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย -- นักศึกษา
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงราย
ยาเสพติด -- เชียงราย
84 การใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / ศรีทัย สุขยศศรี / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง
ภาษาอังกฤษ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การฟัง
นักเรียนประถมศึกษา -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
85 การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาของโรงเรียนในโครงการปฏิรปการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย / ประพรศิลป์ ฝั้นพรม / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ห้องปฏิบัติการภาษา
การปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- สุโขทัย
86 การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / มณทิรา กุลสัมพันธมิตร / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แจ่ม
ห้องปฏิบัติการภาษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
87 การใช้อำนาจของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / สยามรัฐ กุลประดิษฐ์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง
ผู้บริหารโรงเรียน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) -- การบริหาร
88 การดำเนินงานการดูแลสุขภาพที่บ้านของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดน่าน / กัลยาณี โนอินทร์ / 2542 /Full Text
Subject
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
โรงพยาบาลชุมชน -- น่าน
Dissertations, Academic -- Public health
89 การดำเนินงานของตลาดนัดโค-กระบือ วงฆ้อง ในจังหวัดพิษณุโลก / วารุณี ประทานชัย / 2542 /Full Text
Subject
โคกระบือ -- การตลาด -- พิษณุโลก
ตลาดนัด
90 การดำเนินงานของธุรกิจกล้วยไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ / สุมิตร เตชะสุขสันติ์ / 2542 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การค้า
กล้วยไม้ -- การตลาด
กล้วยไม้ -- เชียงใหม่
91 การดำเนินงานของผู้ผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ธิดารัตน์ ติรพันธุ์พาณิชย์ / 2542 /Full Text
Subject
น้ำดื่ม -- เชียงใหม่ -- การผลิต
92 การดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่จดทะเบียนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อังศุมาลิน ยืนบุญ / 2542 /Full Text
Subject
สถานเลี้ยงเด็ก -- เชียงใหม่
สังคมสงเคราะห์
93 การดำเนินงานด้านวิชาการระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา / ราชัย เกษมวงศ์ราช / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
94 การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / วีระนิช โสดา / 2542 /Full Text
Subject
เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Dissertations, academic -- nursing
อาชีวอนามัย -- ปราจีนบุรี
95 การดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน / วีรพงศ์ ใจสุนทร / 2542 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม
ยาเสพติดกับเยาวชน -- ลำพูน
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
96 การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน : กรณีศึกษาโรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย / บุษบา ชัยมณี / 2542 /Full Text
Subject
โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท
การส่งเสริมสุขภาพ
พนักงานโรงแรม -- สุขภาพและอนามัย
97 การดำเนินชีวิตของนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / กรัณย์ ปัญโญ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การดำเนินชีวิต
98 การดูดซับของฟอสเฟตบนถ่านกัมมันต์เคลือบผิว / ธิยา ชนะศักดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
การดูดซับ
ฟอสเฟต
คาร์บอนกัมมันต์ -- การดูดซับ
99 การดูดซับปุ๋ยอนินทรีย์และฮอร์โมนพืชโดยแร่ซีโอไลต์ / อัจฉรา เจริญทอง / 2542 /Full Text
Subject
ซีโอไลต์
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ฮอร์โมนพืช
100 การดูแลสุขภาพตนเองและสุขภาพบุตรของหญิงที่ได้รับเชื้อเอดส์ / รพิพร สง่าผล / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่และเด็ก
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
สตรี -- การดูแล -- เชียงใหม่
บุตร -- การดูแล -- เชียงใหม่
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45