ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 สิ่งแวดล้อมในการทำงานกับความเหนื่อยล้าของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / สิริลักษณ์ สมพลกรัง / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Dissertations, academic -- nursing
Environment
Working
Fatigue
พยาบาล
การทำงาน
ความเหนื่อยล้า
882 แหล่งของความเครียดและวิถีการปรับแก้ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย / ประทุม สุขมี / 2542 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ความเครียด (จิตวิทยา)
การฆ่าตัวตาย
Dissertation, Academic -- Nursing
883 แหล่งความเครียดในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริภรณ์ หันพงศ์กิตติกูล / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- เชียงใหม่
ความเครียด (จิตวิทยา)
884 องค์ความรู้และความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด ของอนุกรรมการประมงหมู่บ้านในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / ทศพร พรหมตัน / 2542 /Full Text
Subject
ประมงน้ำจืด
ประมง -- จอมทอง (เชียงใหม่)
885 อัตมโนทัศน์ของพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการเวรบ่ายดึก งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / จันทร์เพชร บุษบงไพรวัลย์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
สัจจการแห่งตน
886 อัตมโนทัศน์และความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน / นิศากร ภูมมะภูติ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
แฟ้มผลงานทางการศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่ -- การประเมิน
887 อัตราการยอมรับนวัตกรรมทางการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาของกลุ่มเกษตรกร / วิราชินี คำชมภู / 2542 /Full Text
Subject
นวัตกรรมทางการเกษตร -- สันทราย (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- สันทราย (เชียงใหม่)
888 อาการผิดปกติที่มักพบในมะม่วง และ ราชพฤกษ์บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมจิต หมุนขำ / 2542 /Full Text
Subject
โรคพืช -- เชียงใหม่
มะม่วง -- โรคและศัตรูพืช
ราชพฤกษ์ -- โรคและศัตรูพืช
889 อารมณ์ขันของพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช / วัลลภา สว่างแจ้ง / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
อารมณ์ขัน
จิตเวชศาสตร์ -- ผู้ป่วย
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
890 อิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่มีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / นฤมล แก่อินทร์ / 2542 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
891 อิทธิพลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับงานที่มีต่อการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้บริหารระดับกลาง / มนัสวี รุ่งสุวรรณ / 2542 /Full Text
Subject
นักบริหาร -- การคัดเลือกและสรรหา
การสมัครงาน -- วิจัย
892 อิทธิพลของระดับปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อการสะสมและการถ่ายเทไนโตรเจนในต้นข้าว / อารีรัตน์ น้องสินธุ์ / 2542 /Full Text
Subject
ข้าว -- ปุ๋ย
ปุ๋ยไนโตรเจน
ไนโตรเจน
893 อิทธิพลของอุณหภูมิและวัสดุเพาะที่มีต่อการเกิดดอกของห็ดโคนญี่ปุ่น / อัจฉราวรรณ น้อยกล่ำ / 2542 /Full Text
Subject
เห็ดโคน
อุณหภูมิ
894 อุบัติการณ์การติดเชื้อในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ / โรชินี อุปรา / 2542 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- in old age
การติดเชื้อ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
895 โอกาสทางการศึกษาของคนพิการ / สุภาพร รูปขำดี / 2542 /Full Text
Subject
คนพิการ -- เชียงใหม่ -- การศึกษา
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45