ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 สภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียนตำรวจภูธร 7 / ศิริพร ลบล้ำเลิศ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนตำรวจภูธร 7
การนิเทศการศึกษา
862 สภาพและความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ / ศิขริน กนะกาศัย / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
การนิเทศการศึกษา -- เชียงใหม่
ครู -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
863 สภาพและความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร / อุษณีย์ บุญจันทร์ / 2542 /Full Text
Subject
ครูภาษาอังกฤษ -- การฝึกอบรม -- พิจิตร
โรงเรียนประถมศึกษา -- พิจิตร
864 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย / เกษม ซาวคำเขตร์ / 2542 /Full Text
Subject
การศึกษาทางไกล -- เชียงราย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
ดาวเทียม
865 สภาพและปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประเภทวิชาพาณิชกรรมของกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 / อรนุช สิริกุลขจร / 2542 /Full Text
Subject
กรมอาชีวศึกษา
การศึกษาทางอาชีพ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การศึกษา -- การบริหาร
866 สภาพและปัญหาการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / จินดา กิริยา / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย
อนามัยโรงเรียน -- เชียงใหม่
สุขาภิบาลในโรงเรียน -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
สุขภาพ
867 สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / ชลอ คชาประดิษฐ์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
868 สภาพและปัญหาการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / วราวุธ วุฒิ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สะเรียง
ห้องปฏิบัติการภาษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
869 สภาพและปัญหาการฝึกงานของนักเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน / กรพิรัชย์ ปิ่นรอด / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน -- นักศึกษา
การฝึกอาชีพ -- ลำพูน
ช่างอุตสาหกรรม
870 สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาวิชาชีพแก่สตรีชาวไทยต่างวัฒนธรรม โรงเรียนผู้ใหญ่สตรีวัดวิเวกวนาราม เชียงใหม่ พระมหาประเทือง สมเงิน / ประเทือง สมเงิน, พระมหา / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนผู้ใหญ่สตรีวัดวิเวกวนาราม
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
สตรี -- เชียงใหม่
การศึกษา -- การบริหาร
871 สภาพและปัญหาในการปฏิบัติงานของประธานกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / จรัส รินเที่ยง / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง
ผู้บริหารโรงเรียน -- เทิง (เชียงราย)
โรงเรียนประถมศึกษา -- เทิง (เชียงราย) -- การบริหาร
872 สภาวะการผลิตและการตลาดมังคุดในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช / ยงยุทธ์ เมืองจำ / 2542 /Full Text
Subject
มังคุด -- นครศรีธรรมราช -- การผลิต
มังคุด -- การตลาด -- นครศรีธรรมราช
873 สภาวะการผลิตและการตลาดสตรอเบอรี่ในจังหวัดเชียงใหม่ / กอบปริญญา อุตรศักดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การตลาด -- เชียงใหม่
สตรอเบอรี่ -- เชียงใหม่ -- การผลิต
874 ส้มเกลี้ยง : ไม้ผลที่ใกล้สูญพันธุ์ ของอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง / พานทอง เตชะพลี / 2542 /Full Text
Subject
ส้มเกลี้ยง -- เถิน (ลำปาง)
875 สมบัติทางแม่เหล็กและความยืดหยุ่นของวัสดุผสมเหล็กออกไซด์และพอลิเมอร์ / จันไซ อุทัยวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
เฟอร์ริแมกนิติก
แม่เหล็ก
เหล็กออกไซด์
โพลิเมอร์
876 สมบัติเพียโซอิเลกตริกและการประยุกต์ของผสม 3-0 พีแซดทีกับพอลิเมอร์ / ศนิ บุญญกุล / 2542 /Full Text
Subject
เพียโซอิเล็กทริก
โพลิเมอร์
เลดเซอร์โคเนตติตาเนต
877 สมุนไพรกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชนบทของอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / ชาญพงษ์ ถูกจิตร์ / 2542 /Full Text
Subject
สมุนไพร -- พะเยา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
Plants, Medicinal -- Phayao
Rural population -- Phayao
878 สัมฤทธิผลของการฝึกอบรมการผสมปุ๋ยของเกษตรกร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / วัฒนา ทาปลูก / 2542 /Full Text
Subject
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่) -- การฝึกอบรม
879 สารเชิงซ้อนของลิแกนด์ผสมกับทองแดง (I) / จีรภัทร์ จอดนอก / 2542 /Full Text
Subject
ลิแกนด์
ทองแดง
สารประกอบเชิงซ้อน
880 สิ่งจูงใจสำหรับตัวแทนประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จของบริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา ซี เอ็ม จี / พีระ อินทรโฆษิต / 2542 /Full Text
Subject
บริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา ซี เอ็ม จี
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45