ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 ศักยภาพของธุรกิจหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ภาณุรัตน์ สวัสดี / 2542 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
842 ศักยภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ในการเป็นวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ / รวมพร มินานนท์ / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
การส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
843 ศักยภาพขององค์กรชุมชนในการพึ่งตนเองทางสาธารณสุขมูลฐาน / ธนดิตถ์ ชัยนันท์ / 2542 /Full Text
Subject
สาธารณสุขมูลฐาน -- หางดง (เชียงใหม่)
สาธารณสุขมูลฐาน -- ลำพูน
การพึ่งตนเอง
844 ศักยภาพและปัญหาของการเกษตรแบบยังชีพของชาวถิ่นในบ้านหนองน่าน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน / สุรชัย จินณะแก้ว / 2542 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- บ่อเกลือ (น่าน)
845 ศึกษาการดำเนินงานของงานก่อสร้างเครือข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ได้รับอนุมัติ ISO 9002 กรณีศึกษาบริษัทไวร์เออแอนด์ไวร์เลส จำกัด / ธีระศักดิ์ สุวรรณธาร / 2542 /Full Text
Subject
บริษัทไวร์เออแอนด์ไวร์เลส
ไอเอสโอ 9002
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
โทรคมนาคม
846 ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ / พรนิภา จันทร์น้อย / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ -- การบริหาร
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
847 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดลำปาง / มนตรี ปานกล่ำ / 2542 /Full Text
Subject
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การพึ่งตนเอง
848 สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย / พรสวรรค์ แก้ววงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย
สินเชื่อ -- เชียงราย -- สถิติ
อสังหาริมทรัพย์ -- เชียงราย
849 สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียนแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / อุทิศพร ยอดปวน / 2542 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
850 สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ สำหรับสามเณรชาวเขา ในโครงการพระธรรมจาริก วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ / จินดามณี เลิศมโนกุล / 2542 /Full Text
Subject
วัดศรีโสดา
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
การศึกษา -- การบริหาร
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
สงฆ์ -- เชียงใหม่
851 สภาพการจัดประสบการณ์และการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 / ทัศณีย์ อินต๊ะสาร / 2542 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล -- พะเยา
การศึกษาขั้นก่อนอนุบาล -- พะเยา
ครู -- พะเยา
852 สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตแม่อิงจังหวัดเชียงราย / ก่อเกียรติ ทุ่นศิริ / 2542 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงราย
โรงเรียน -- เชียงราย -- การบริหาร
853 สภาพการทำงานค่าจ้างและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างของแรงงานไร้ฝีมือในจังหวัดเชียงใหม่ / นพรัตน์ วงศ์เสนา / 2542 /Full Text
Subject
แรงงานไม่มีฝีมือ -- เชียงใหม่
ลูกจ้าง -- เชียงใหม่ -- เงินเดือน
854 สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง / วินัย สายศักดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการศึกษาอำเภอเทิง
การนิเทศการศึกษา -- เทิง (เชียงราย)
โรงเรียนประถมศึกษา -- เทิง (เชียงราย)
855 สภาพการบริหารงานคณะกรรมการนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย / ครองศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย
คณะกรรมการนักเรียน -- เชียงราย
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
856 สภาพการบริหารงานป้องกันยาเสพย์ติดของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย / บัวจันทร์ สุวัฒนานันท์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย -- การบริหาร
ยาเสพติด -- การควบคุม
857 สภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ / สภา สุริมล / 2542 /Full Text
Subject
คณะกรรมการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
858 สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการอำเภอในจังหวัดเชียงราย / จินดา กันนา / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
การบริหารงานบุคคล -- เชียงราย
859 สภาพการวางแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย / ณรงค์ คูร์พิพัฒน์ / 2542 /Full Text
Subject
การพัฒนาการศึกษา -- เชียงราย
การวางแผนการศึกษา -- เชียงราย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงราย -- การบริหาร
860 สภาพความพร้อมในการประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / พุฒ พรมมินทร์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ
ประกันคุณภาพการศึกษา -- เชียงราย
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงราย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45