ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 แรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการปรับทางจิตสังคม ของหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี / อ้อมใจ สิทธิจำลอง / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรคเอดส์ในสตรีมีครรภ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพและอนามัย
สตรีมีครรภ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
822 ลักษณะการเข้าทำลาย วงจรชีวิต อัตราการอยู่รอด และการป้องกันกำจัดหนอนกินเปลือกลำต้น (Indarbela sp.) บนต้นลำไยที่แสดงอาการหงอย / เสาวณีย์ ไชยวรรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
หนอนกินเปลือกลำต้นลำไย
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช -- เชียงใหม่
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช -- ลำพูน
823 ลักษณะทางเซลล์พันธุศาสตร์และการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสีในข้าวเหนียวดำ / สุณิสา สุนะรินทร์ / 2542 /Full Text
Subject
ข้าว -- เซลล์วิทยา
เซลล์พันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์โมเลกุล
โครโมโซมพืช -- เชียงใหม่
824 วัฒนธรรมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน / กรณิศ ดวงใบ / 2542 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมไทย
ลำพูน -- การเมืองและการปกครอง
825 วัฒนธรรมองค์การ กับความตั้งใจที่จะอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพชาย โรงพยาบาลชุมชน / สมเกียรติ ศรีธาราธิคุณ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน
บุรุษพยาบาล
พยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
826 วัฒนธรรมองค์การของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ / พันธ์บุปผา ตรีรัตนานันท์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์ -- การบริหาร
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาล -- การบริหาร
827 วิถีการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ / รุ่งทิวา ไชยวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
หัวใจ -- หลอดเลือด
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
ผู้ป่วย -- เชียงราย
828 วิธีการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นวัณโรคปอด / ปองลดา พรมจันทร์ / 2542 /Full Text
Subject
ศูนย์วัณโรคเขต 10
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
829 วิธีการรวบรวมข้อมูลและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินแบบมีส่วนร่วมสำหรับการประเมินโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ภัทรา จันทราทิตย์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
การสอน -- การประเมิน
830 วิธีการวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในช่วงก่อนการแตกใบอ่อนในยอดลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยและมะปรางพันธุ์ทูลเกล้า / กุลทินี ผิวนิล / 2542 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- พันธุ์ฮงฮวย
มะปราง -- พันธุ์ทูลเกล้า
จิบเบอเรลลิน -- การวิเคราะห์
831 วิธีการวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในช่วงก่อนการออกดอกในยอดลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยโดยวิธี Rice Micro-drop Bioassay / วรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์ / 2542 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- พันธุ์ฮงฮวย
จิบเบอเรลลิน -- การวิเคราะห์
832 วิธีการวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงปริมาณเอทิลีนและปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่โครงสร้างในช่วงก่อนการแตกใบอ่อนในยอดลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยและมะปรางพันธุ์ทูลเกล้า / ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- พันธุ์ฮงฮวย
มะปราง -- พันธุ์ทูลเกล้า
เอทธิลีน -- การวิเคราะห์
คาร์โบไฮเดรต -- การวิเคราะห์
833 วิธีของทาคุชิสำหรับการควบคุมคุณภาพทางด้านวิศวกรรม / รัชดาพร กริอุณะ / 2542 /Full Text
Subject
การควบคุมคุณภาพ
834 วินัยของผู้ใช้รถใช้ถนนกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการจราจรในเขตเทศบาลเมืองลำปาง / พนัส สายทอง / 2542 /Full Text
Subject
จราจร -- ลำปาง -- วินัย
มลพิษ -- ลำปาง
835 วิวัฒนาการของระบบดาวคู่แบบใกล้ติดกัน จีอาร์ ทอรี / ภูชิสส์ ตันวาณิชกุล / 2542 /Full Text
Subject
ดาวคู่
ดาวคู่อุปราคา
836 เวลาที่ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยระดับปานกลางในหอผู้ป่วยอายุกรรม โรงพยาบาลเชียงคำ / ลักษณา ไทยประเสริฐ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงคำ
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาลอายุรศาสตร์
พยาบาลกับผู้ป่วย
837 เวลาที่ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีความเจ็บป่วยระดับปานกลางในหอผู้ป่วยพิเศษ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กรองกาญจน์ จิรพรเจริญ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาลศัลยศาสตร์
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
838 เวลาที่ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีความเจ็บป่วยระดับปานกลางในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อัมพร มโนรส / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาลศัลยศาสตร์
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
839 เวลาที่ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ที่มีความเจ็บป่วยระดับปานกลาง ในหอผู้ป่วยหนักออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / โสภี วิระรังษิยากรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลศัลยศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
กระดูก -- ผู้ป่วย
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
840 ศักยภาพการรับช่วงการผลิตอุตสาหกรรมเจียระไนพลอยในจังหวัดเชียงใหม่ / อรพรรณ ตันติวีรสุต / 2542 /Full Text
Subject
อัญมณี -- การเจียระไน -- วิจัย
อัญมณี -- การผลิต -- วิจัย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45