ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 พัฒนาการของเด็กที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี / พรทิพย์ มิ่งเจริญ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรคเอดส์ในเด็ก -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ในสตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่
พัฒนาการของเด็ก -- เชียงใหม่
802 พัฒนาแผนการทดลองการย้อมสีโดยใช้สารช่วยติดจากธรรมชาติในรายวิชาการย้อมสีสิ่งทอ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 / วิระภา คอทอง / 2542 /Full Text
Subject
สีย้อมและการย้อมสี
สีย้อมจากพืช
ขมิ้นชัน
803 พิธีกรรมและความเชื่อในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน / ทวี ประทีปแสง / 2542 /Full Text
Subject
ลัวะ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ลัวะ -- น่าน
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- น่าน
เกษตรกรรม -- น่าน
804 ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล / โสรัตน์ คนึงคิด / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
นักศึกษาพยาบาล
805 ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง จังหวัดน่าน / วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ / 2542 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล -- น่าน
806 ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เมทินี จิตรอ่อนน้อม / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Leadership
Nurses
พยาบาล -- เชียงใหม่
ภาวะผู้นำ
807 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพร : กรณีศึกษาในวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ จังหวัดเชียงราย / เสถียร ฉันทะ / 2542 /Full Text
Subject
ลื้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
สมุนไพร -- เชียงราย
ความหลากหลายทางชีวภาพ -- เชียงราย
808 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม : กรณีศึกษาคลังก๊าซลำปาง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย / ชญานุตม์ ฐิติวร / 2542 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ลำปาง
ไอเอสโอ 14000
ปิโตรเลียม
809 มุมมองของเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานกับการรักษาระบบนิเวศเกษตร : กรณีศึกษาในจังหวัดน่าน / วิรัตน์ คุณสิทธิ์ / 2542 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน -- น่าน
เกษตรกรรม -- น่าน
ระบบนิเวศ -- น่าน
เกษตรกร -- ทัศนคติ -- น่าน
810 มูลค่าเพิ่มของพลอยจากกกรรมวิธีการเผา : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี / อภิลักขณ์ มาสกุล / 2542 /Full Text
Subject
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
พลอย -- จันทบุรี
811 ระบบการประมวลผลเงินเดือนและสวัสดิการสถาบันราชภัฏมหาสารคาม พิสุทธา อารีราษฏร์ / พิสุทธา อารีราษฎร์ / 2542 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินเดือน -- การประมวลผลข้อมูล
812 ระบบการผลิตของครัวเรือนในชุมชนกะเหรี่ยงที่สัมพันธ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / สัญชัย เจริญหลาย / 2542 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยง -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
813 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมคิด ทุ่นใจ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- เชียงใหม่
814 ระบบสารสนเทศด้านนักศึกษา สำหรับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักทะเบียนและประมวลผล
สารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
815 ระบบสารสนเทศสำหรับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ฌาณิกา ณ อุบล / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กองแผนงาน
สารสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
816 รูปแบบ ค่าใช้จ่ายและการยอมรับประสิทธิภาพของการรักษาแบบทางเลือกในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ / อุทัย สมบูรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
817 รูปแบบการทำกสิกรรมธรรมชาติเพื่อการพึ่งตนเองของกลุ่มสันติอโศก : กรณีศึกษาชุมชนศรีษะอโศก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ / อัจฉรีย์ ทองคำเจริญ / 2542 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมธรรมชาติ
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
ชุมชนศรีษะอโศก (ศรีสะเกษ)
818 รูปแบบการเรียนรู้และระบบคิดด้านอาชีพของเกษตรกร / วีระวุฒิ วงศ์วสันต์ / 2542 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- อุตรดิตถ์
อาชีพ
819 รูปแบบที่ตั้งของธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดเชียงใหม่ / ธัชศักดิ์ คุ้มสอน / 2542 /Full Text
Subject
การขายปลีก -- เชียงใหม่
820 แรงโก่งเดาะของเสาเข็มเดี่ยวฝังในดินเรียงตัวสองชั้นที่อยู่บนพื้นแข็ง / ศุภชัย ถาวรสุขาวดี / 2542 /Full Text
Subject
เสาเข็ม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45