ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 พฤติกรรมของการบริโภคของแรงงานหญิงในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / ณัฐยา โชติกอาภา / 2542 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย (ภาคเหนือ)
แรงงานสตรี -- ไทย (ภาคเหนือ) -- พฤติกรรม
782 พฤติกรรมของไดอะแฟรมวอลล์โดยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์ / ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
ไดอะแฟรมวอลล์
ไฟไนต์เอลิเมนต์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
783 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อศูนย์อาหารในไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / มุกดาฉาย แสนเมือง / 2542 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต -- เชียงใหม่
784 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าในระบบขายตรงในจังหวัดเชียงใหม่ / สรรธิดา ลำมณี / 2542 /Full Text
Subject
การขายตรง -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
785 พฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / นิลุบล ไทยรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
โรคติดเชื้อระบบหายใจในเด็ก
บุตร -- การดูแล -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ระบบหายใจ -- โรค
Dissertations, Academic -- Public health
786 พฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / พีรดา พึ่งพิงพัก / 2542 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ลูกจ้าง -- ไทย (ภาคเหนือ) -- พฤติกรรม
787 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้ / อรทัย นนทเภท / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
พยาบาล -- พฤติกรรม
ผู้นำ
788 พฤติกรรมในการซื้อยาสำเร็จรูปจากสมุนไพรของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / รุ่งรวี เวทศักดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
สมุนไพร -- การจัดซื้อ
789 พฤติกรรมในการลดมลพิษทางอากาศของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคค ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ชมพูนุท รินทร์ศรี / 2542 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุม
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
790 พฤติกรรมป้องกันตนเองของพยาบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเคมีบำบัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อรัญญา นามวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เคมีบำบัด
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
791 พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการใช้บริการร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / บุญเกื้อ ไชยสุริยา / 2542 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านค้าสะดวกซื้อ -- เชียงใหม่
สถานีบริการน้ำมัน -- เชียงใหม่
792 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในช่วงภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540-2541 / วิบูลย์ สุทธิวรรณ / 2542 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- ลำปาง
เงินฝากธนาคาร -- ลำปาง
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
793 พฤติกรรมภาวะผู้นำของพยาบาลระดับบริหารในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / ทัศนีย์ ณ พิกุล / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
พยาบาล -- เชียงราย
ภาวะผู้นำ
794 พฤติกรรมภาวะผู้นำของศึกษาธิการอำเภอในเขตการศึกษา 8 / ชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ / 2542 /Full Text
Subject
ศึกษาธิการอำเภอ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้นำ -- พฤติกรรม
ภาวะผู้นำ
795 พฤติกรรมไม่ระบายน้ำของดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ภายใต้การทดสอบความเครียดระนาบ / ประเสริฐ ติญญนนท์ / 2542 /Full Text
Subject
ดินเหนียว -- เชียงใหม่
ความเครียดและความเค้น
796 พฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชและการจัดการของบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ / กชพงศ์ สารการ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
ผู้ป่วย -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- Nursing
797 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ใช้แรงงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ไม้ยางพารา ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง / พรรณี ธนาพล / 2542 /Full Text
Subject
แรงงาน -- สุขภาพและอนามัย
โรงงาน -- แกลง (ระนอง)
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
798 พลวัตของความขัดแย้งในการเข้าถึงพื้นที่ป่า : กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าชุมชนในจังหวัดลำพูน / พฤกษ์ เถาถวิล / 2542 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- ลำพูน
การจัดการป่าไม้ -- ลำพูน
ทรัพยากรป่าไม้ -- ลำพูน
799 พลังอำนาจในการปฏิบัติงานและรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / จินตนา พรสัมฤทธิ์โชค / 2542 /Full Text
Subject
ผู้บริหาร
การตัดสินใจ
วิทยาลัยพยาบาล -- การบริหาร
Dissertations, Academic -- Nursing
800 พัฒนาการของความหมาย การพัฒนาชนบท ในสังคมไทย : ศึกษาการให้ความหมายในกรณี หมู่บ้านพัฒนาดีเด่น แห่งหนึ่งในภาคเหนือ / ศุภชัย เจริญวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
การพัฒนาชนบท -- ไทย (ภาคเหนือ)
หมู่บ้านพัฒนาดีเด่น -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะสังคม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45