ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองเพื่อซ่อมเสริมการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- แบบเรียนสำเร็จรูป
62 การใช้ชุดฝึกการขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ประไพณี ไชยวรกุล / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนคุรุอุดร
การร้องเพลง -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ดนตรีไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม -- แม่ริม (เชียงใหม่)
63 การใช้ชุดเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / สุดารัช เสนาะสำเนียง / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลตับเต่า
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เทิง (เชียงราย)
คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เทิง (เชียงราย)
64 การใช้ฐานข้อมูล อันคัฟเวอร์ของคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมร ตาระพันธ์ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาจารย์
วารสาร -- ฐานข้อมูล
การค้นข้อสนเทศ
65 การใช้เทคนิคการคิดเชิงเห็นภาพ ในการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ชุติมา ต๊ะพงษ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- แผนการสอน
ความคิดและการคิด
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
66 การใช้โทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ / กาญจนา โพธิ์ศรี / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา -- เชียงใหม่
โทรทัศน์วงจรปิด
67 การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน / กรองทอง อมรรัตนวิศิษฐ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนจักรคำคณาทร
นวัตกรรมทางการศึกษา -- ลำพูน
การพัฒนาการศึกษา -- ลำพูน
68 การใช้แบบทดสอบวินิจฉัยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / พรรณผกา มณีวัง / 2542 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ภาษาอังกฤษ -- แบบทดสอบ
69 การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน / มานิตา ชมเปราะ / 2542 /Full Text
Subject
พืชสมุนไพร -- น่าน
ลัวะ
บ้านเต๋ยกลาง (น่าน)
70 การใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงอนุรักษ์เพื่อการเกษตรของชาวถิ่นในบ้านหนองน่าน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน / รัตพันธ์ใจบุญ / 2542 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ดิน -- บ่อเกลือ (น่าน)
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- บ่อเกลือ (น่าน)
การใช้ที่ดิน -- บ่อเกลือ (น่าน)
71 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / นิตยา คุณเลิศ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ฝาง (เชียงใหม่)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
72 การใช้แฟ้มสะสมงานในกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กอนุบาล / เปี่ยมสุข คันธมาทน์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
แฟ้มผลงานทางการศึกษา
กิจกรรมของนักเรียน -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
การศึกษาขั้นอนุบาล -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
ความคิดสร้างสรรค์
73 การใช้ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / สุดารักษ์ แก้วดวงแสง / 2542 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
การสื่อสาร -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
ศูนย์วิชาการ
74 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ของครูในสังกัดสำนักงานประถมศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน / จิราภรณ์ ชัยนันท์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- แม่ฮ่องสอน
ครู -- แม่ฮ่องสอน
75 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพายัพ / มานะ จิรพรสวัสดิ์ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- อาจารย์
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ไมโครคอมพิวเตอร์
76 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเกษตรอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริรัตน์ สาชลวิจารณ์ / 2542 /Full Text
Subject
การจัดการสำนักงาน
เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน
ไมโครคอมพิวเตอร์
77 การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อดูแลสุขภาพในครอบครัวของแม่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ / พรพิมล กิจชัยเจริญ / 2542 /Full Text
Subject
Anti-infective agents
Family -- Health and hygiene
Drug utilization -- Uttraradit
ปฏิชีวนะ
การใช้ยา -- อุตรดิตถ์
78 การใช้วิธีมอนติคาร์โล ในการจำลองปัญหาของธุรกิจที่ใชแบบจำลองดูปองต์ / รณรงค์ ชาญเลขา / 2542 /Full Text
Subject
ธุรกิจ -- แบบจำลอง
วิธีมอนติคาร์โล
79 การใช้วิธีเรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิเชียร สิงห์ชัย / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยต้ม (ชัยวงษาอุปถัมภ์)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลำพูน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
80 การใช้สารเคมีของชาวสวนผลไม้กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / อนันต์ชัย ลือเกรียงไกร / 2542 /Full Text
Subject
ยาฆ่าแมลง -- แง่สิ่งแวดล้อม
ยากำจัดศัตรูพืช -- แง่สิ่งแวดล้อม
สวนผลไม้ -- ฝาง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45