ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
761 ผลิตภาพแรงงานของสาขาบริการในประเทศไทย / จิตมณี ศรีชรากุล / 2542 /Full Text
Subject
ผลิตภาพแรงงาน
อุตสาหกรรมบริการ
762 ผู้นำสตรีกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / นิรมล โลไทยสงค์ / 2542 /Full Text
Subject
สตรีกับการพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
ผู้นำชุมชน -- เชียงใหม่
763 พฤติกรรมการซื้อกาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อาภรณ์ วาฤทธิ์ / 2542 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
กาแฟ -- เชียงใหม่
กาแฟ -- การจัดซื้อ
764 พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / อาภรณ์ มังคละ / 2542 /Full Text
Subject
ระบบหายใจ -- โรค
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
765 พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วยของผู้สูงอายุบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / ศรีสุดา แซ่อึ้ง / 2542 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- แม่ริม (เชียงใหม่)
บ้านซาง (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Public Health
766 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / วินิจ มธุรสาทิส / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย -- พฤติกรรม
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย -- การตัดสินใจ
767 พฤติกรรมการนิเทศของพยาบาลตรวจการตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / พรทิวา คำวรรณ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- เชียงราย -- พฤติกรรม
การรับรู้ตนเอง -- เชียงราย
768 พฤติกรรมการนิเทศของพยาบาลตรวจการตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลลำปาง / ศศิธร ศรีภูษณาพรรณ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- ลำปาง -- พฤติกรรม
การรับรู้ตนเอง -- ลำปาง
769 พฤติกรรมการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของตนเอง และพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค / วนิดา อินทร์คำ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การรับรู้ตนเอง -- เชียงใหม่
770 พฤติกรรมการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / รัชนี เรืองพรวิสุทธิ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
การรับรู้ตนเอง -- เชียงใหม่
771 พฤติกรรมการบริโภคของผู้ถือครองบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / หทัยรัตน์ ฐิติปัญโยภาส / 2542 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
772 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา / จอมขวัญ ครุการุณวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- พะเยา
ผู้บริโภค -- พะเยา -- พฤติกรรม
อาหารเสริม -- วิจัย
773 พฤติกรรมการบริโภคยาอมรักษาอาการเจ็บคอของผู้บริโภคที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร / สงวน ปัทมฤดี / 2542 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
ยา
774 พฤติกรรมการบริโภคอาหารมังสวิรัติของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐพร สุริยากานนท์ / 2542 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
มังสวิรัติ
775 พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / วารุณี โพธาสินธุ์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง
ผู้บริหารโรงเรียน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
โรงเรียน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) -- การบริหาร
776 พฤติกรรมการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของประชาชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / อรพิน รังษีสาคร / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Iodine
โรคขาดสารไอโอดีน -- การป้องกันและควบคุม
ผู้ป่วย -- เชียงดาว (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
ไอโอดีน
777 พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของครูสตรีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / ศิริพร จันทร์แสนตอ / 2542 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
อาหาร -- การจัดซื้อ
สตรี -- ลำปาง -- พฤติกรรม
ครู -- ลำปาง -- พฤติกรรม
778 พฤติกรรมการเลือกบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ระพิณพงษ์ ชัยสุข / 2542 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำมันเชื้อเพลิง
779 พฤติกรรมการสอนของครูดีเด่นระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ธนู มีสัตย์ / 2542 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสารภี
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- สารภี (เชียงใหม่)
ครูอนุบาล -- สารภี (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
780 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย / ทัศนีย์ มโนสมุทร / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ครูคณิตศาสตร์ -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45