ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 ผลการให้คำปรึกษาในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชนัตถา พลอยเลื่ยมแสง / ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
Counseling
Diabetics -- Mae Hong Son
Medical care
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- แม่ฮ่องสอน
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- แม่ฮ่องสอน
722 ผลของการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลลำปาง / อรอนงค์ ปิ่นสกุล / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ลำปาง
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- การป้องกันและควบคุม
723 ผลของการคุ้มครองและการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทย ปี 2523, 2528 และ 2533 / เจนณรงค์ ภาคภูมิ / 2542 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรม -- ไทย
การส่งเสริมอุตสาหกรรม -- ไทย
724 ผลของการใช้ตัวชี้นำเพื่อช่วยในการค้นคืนสองแบบที่มีต่อการจำความหมายคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / นิภาพรรณ โฆษิตสกุลชัย / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ภาษาฝรั่งเศส -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาฝรั่งเศส -- คำศัพท์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
725 ผลของการใช้ตัวแบบที่มีต่อการคิดในการออกแบบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / ประกรณ์ วิไล / 2542 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักศึกษา
การออกแบบอุตสาหกรรม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ความคิดสร้างสรรค์
726 ผลของการใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือที่มีต่อการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ยุพิณ สุริยวรรณ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเชียงดาว
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
727 ผลของการใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สิรินทิพย์ พูลศรี / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- อุทัยธานี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- อุทัยธานี
728 ผลของการใช้สไลด์ประกอบเสียงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชแก่เกษตรกรที่ปลูกผัก ในท้องที่ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮง จังหวัดลำพูน / อนันต์ จิตติวัฒนพงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
ยาฆ่าแมลง -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
ยากำจัดศัตรูพืช -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
เกษตรกร -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
โสตทัศนศึกษา
729 ผลของการใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สุทิศา อุทัยคุปต์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเชียงดาว
การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
หนังสือพิมพ์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
730 ผลของการเตรียมผู้ป่วยเด็กวัยเรียนอย่างมีแบบแผนต่อความกลัวการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / สุดารัตน์ ประเสริฐสังข์ / 2542 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
เด็ก
ความกลัว
หลอดเลือด
Dissertations, academic -- nursing
731 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความพึงพอใจในชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / จิตตวดี เหรียญทอง / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
หัวใจ -- โรค -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
732 ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อภาวะสุขภาพ และการควบคุมโรคในผู้ป่วยสูงอายุเบาหวาน / ปะราลี โอภาสนันท์ / 2542 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- พะเยา
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- พะเยา
Dissertation, Academic -- Nursing
733 ผลของการสร้างจินตภาพต่อความเจ็บปวดในผู้ป่วยแผลไหม้ แสงหน้า พลนอก / แสงหล้า พลนอก / 2542 /Full Text
Subject
แผลไหม้ -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
734 ผลของการสร้างจินตภาพต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / ปริญญา สนิกะวาที / 2542 /Full Text
Subject
เต้านม -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
เต้านม -- มะเร็ง -- การรักษา
Dissertations, Academic -- Nursing
735 ผลของการเสริมแรงด้วยเบี้ยเศรษฐกิจต่อการทำการบ้านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / จิราพร ชวนทิวรรธ์น / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
การบ้าน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
736 ผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับการเสริมแรงแบบต่อเนื่อง และแบบเว้นระยะในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / พัชรินทร์ มงคล / 2542 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- สารภี (เชียงใหม่)
737 ผลของความชื้นและอุณหภูมิในการบ่มต่อสีและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง / ปาริชาติ เทียนจุมพล / 2542 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์ -- การทดลอง
ความชื้น
อุณหภูมิ
738 ผลของความเชื่อในอำนาจด้านสุขภาพต่อการปฏิบัติตนของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ / อนงค์ ชัยธรรม / 2542 /Full Text
Subject
ลิ้นหัวใจ -- ศัลยกรรม
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความเชื่อ
739 ผลของความสูงและชนิดของชั้นระบายน้ำในพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยต่อลักษณะน้ำชะขยะมูลฝอย / ยิ่งศักดิ์ จันทนเสถียร / 2542 /Full Text
Subject
การฝังกลบขยะ
น้ำเสีย
การระบายน้ำ
ขยะ
740 ผลของความหนาแน่นของต้นพืชต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกาแฟอราบีก้าสายพันธุ์คาร์ติมอร์ / อภิชาติ โคกทอง / 2542 /Full Text
Subject
กาแฟ -- พันธุ์คาร์ติมอร์
กาแฟ -- การเจริญเติบโต -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45